7.5 C
Pristina
Saturday, March 2, 2024

Cilat janë karakteristikat e biznesmenit të ndershëm musliman?

Më të lexuarat

Pyetja:

Cilat janë karakteristikat e biznesmenit të ndershëm musliman?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Së pari: Biznesmeni duhet të zhvillojë një sërë karakteristikash të mira, sjellje dhe qëndrime të mira, në mënyrë që Allahu ta bekojë atë në biznesin dhe furnizimin e tij. Këto karakteristika përfshijnë sa vijon: Tregtia nuk duhet ta largojë atë nga përkujtimi i Allahut, qoftë i lartësuar, nga namazi, apo nga dhënia e asaj që i takon Allahut nga pasuria e tij. Allahu i Lartësuar i lavdëron robërit e Tij besimtarë të cilët nuk lejojnë që puna e tyre t’i shpërqendrojë nga adhurimi dhe bindja ndaj Tij, siç thotë Ai:[Janë] burra që as tregtia dhe as shitja nuk i largon vëmendjen nga përmendja e Allahut, falja e namazit dhe dhënia e zekatit. Ata i frikësohen një dite në të cilën zemrat dhe sytë do të kthehen [me frikë]. Që Allahu t’i shpërblejë ata (sipas) më të mirës së asaj që kanë bërë dhe t’u shtojë nga mirësitë e Tij. Dhe Allahu i jep furnizim kujt të dojë pa llogari.” [Nur: 37, 38]. Ai duhet të kërkojë atë që është hallall dhe të mos sjellë për vete ose familjen e tij asgjë që është haram. Allahu i Lartësuar thotë: “O ju që besuat, mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit pa të drejtë.” [Nisa’: 29]. Ai duhet të largohet nga çështjet e dyshimta. Në hadith thuhet: “Kush ruhet nga çështjet e dyshimta, do ta mbrojë zotimin e tij fetar nga të metat dhe do ta mbrojë nderin e tij nga shpifjet, por kushdo që bie në atë që është e dyshimtë, do të bjerë në atë që është haram.” Transmetohet nga Buhariu (52) dhe Muslimi (1599). Ai duhet të përpiqet të jetë i sinqertë dhe i ndershëm dhe t’i frikësohet Allahut. Transmetohet se Hakim ibn Hizam (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Dy palët në një transaksion kanë mundësi (ta anulojnë atë) derisa të palë Nëse ata janë të ndershëm dhe zbulojnë ndonjë të metë, transaksioni i tyre do të jetë i bekuar për ta, por nëse gënjejnë dhe fshehin të metat, bekimi i transaksionit të tyre do të fshihet.” Transmetuar nga el-Buhariu (1973) dhe Muslimi (1532). Është transmetuar nga Ismail ibn Ubejd ibn Rifa’ah, nga babai i tij, nga gjyshi i tij, se ai doli në vendin e faljes me Pejgamberin a.s. Ai i pa njerëzit duke blerë e shitur, prandaj tha: “O tregtarë!” Ata iu përgjigjën të Dërguarit të Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të), duke ngritur kokën dhe duke tundur qafën për ta parë atë. Ai tha: “Me të vërtetë, tregtarët do të ngrihen në Ditën e Kiametit si keqbërës, përveç atyre që i frikësohen Allahut dhe janë të sinqertë dhe të ndershëm”. Transmetohet nga Tirmidhiu (1210) dhe Ibn Maxhe (2146); klasifikuar si sahih nga al-Albani në Sahih at-Targhib (1785). Duke mos neglizhuar bamirësinë Transmetohet se Kajs ibn Ebi Gareze ka thënë: Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të!) thoshte: “O tregtarë, shitja përfshin fjalë të kota dhe betime, prandaj përziejeni atë me sadaka (bamirësi). Transmetohet nga Tirmidhiu (1208), Ebu Davudi (3326), en-Nisaiu (3797) dhe Ibn Maxhe (2145); klasifikuar si sahih nga al-Albani në Sahih Ebi Davud. Të qenit i butë dhe i lehtë Transmetohet nga Xhabir ibn Abdillah (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Allahu e mëshiroftë njeriun që është mendjelehtë kur shet dhe kur blen dhe kur kërkon pagesë”. Transmetuar nga el-Buhari (1970). T’i japësh afat atij që është në vështirësi dhe t’i pakësosh ose të heqësh dorë nga borxhi. Transmetohet se Ebu’l-Jusr (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kushdo që pret atë që është në vështirësi (financiare) (të paguajë). një borxh) ose heq dorë nga ai, Allahu do ta bëjë hije nën hijen e Tij.” Transmetohet nga Muslimi (3006). Shmangia e transaksioneve haram dhe karakteristikave të qortueshme që nuk i përshtaten muslimanit, qoftë ai biznesmen apo jo, të tilla si marrja me riba, përfshirja në transaksione të paqarta, transaksionet ‘inah [që përfshijnë shitjen e diçkaje me një çmim që duhet paguar më vonë, pastaj blerjen e saj për një çmim më të ulët që duhet paguar menjëherë], tregtimin e gjërave haram, mashtrimin , gënjeshtra, mashtrimi e kështu me radhë. Biznesmeni musliman duhet gjithashtu të jetë i prirur për të zhvilluar karakteristika fisnike, të tilla si pranimi për të anuluar një shitje ose blerje nëse blerësi pendohet, ose të ndihmosh dikë që është në nevojë. Ai duhet të dojë për kolegët e tij afarist atë që do për veten e tij dhe të lutet shumë për ta dhe shokët e tij muslimanë, duke lutur Allahun që t’u mjaftojë atyre me atë që Ai ka lejuar në mënyrë që ata të mos kenë nevojë për atë që Ai e ka ndaluar. , dhe duke i kërkuar Atij që t’i bëjë ata të pavarur nga mjetet me hirin e Tij, në mënyrë që ata të mos kenë nevojë për askënd përveç Tij. Ai duhet të mbështetet plotësisht në Allahun, duke u kthyer me gjithë zemër te Zoti i tij, Krijuesi i mjeteve dhe shkaqeve dhe Ai që furnizon të gjithë krijimin.

Ai duhet të qëndrojë larg lakmisë, koprracisë, koprracisë, koprracisë, dhënies së masës së shkurtër, grumbullimit dhe karakteristikave të tjera të qortueshme dhe duhet të kërkojë të zhvillojë të kundërtat e tyre, karakteristika fisnike dhe të mira si sinqeriteti, trajtimi i mirë me të tjerët, dashuria për të mirën për njerëzit e kështu me radhë.
Së dyti: Për sa i përket spiunimit të biznesmenëve të tjerë, qëllimit të dëmtimit të konkurrentëve dhe thënies se nuk ka mëshirë në biznes, e gjithë kjo është haram dhe nuk i ka hije një biznesmeni musliman. Spiunimi i njerëzve është haram, dhe qëllimi për të dëmtuar një musliman tjetër është haram. Muslimani duhet të dojë për vëllain e tij atë që do për veten e tij dhe të urrejë për të atë që urren për veten e tij. Transmetohet qartë nga Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) se ai ka thënë: “Nuk duhet të ketë dëm as dëmtim e as reciprok”. Transmetohet nga Ibën Maxhe (2340); klasifikuar si sahih nga al-Albani në Sahih Ibn Maxhe. Esh-Shevkani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Kjo tregon se është e ndaluar të shkaktohet dëm i çfarëdo lloji. Prandaj, nuk lejohet të shkaktohet dëm në çfarëdo forme, përveç nëse ka dëshmi që tregojnë se diçka është e përjashtuar nga kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi.” (Najl el-Autar 5/311). El-Buhariu (13), Muslimi (45) dhe en-Nesaiu (5017) transmetojnë nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Pasha Ai në dorën e të Cilit është shpirti i Muhamedit, askush nga ju nuk beson me të vërtetë derisa të dojë për vëllanë e tij atë që do për veten e tij nga e mira.” El-Hafizi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: El-Kermani ka thënë: Është gjithashtu pjesë e besimit të urresh për vëllanë e vet atë që urren veten nga telashet dhe problemet. Fundi i citatit. Gjithashtu nuk lejohet të mendosh keq për muslimanët. Pra, asnjë biznesmen nuk duhet të thotë për kolegun e tij biznesmen: “Nëse nuk ia bëj këtë dhe atë, ai do ta bëjë mua”. Përkundrazi, ai duhet të mendojë pozitivisht për të dhe të mos përgjigjet ndaj trajtimit të keq në të njëjtën mënyrë, por të falë dhe të anashkalojë, siç ishte qëndrimi i Profetit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Konkurrenca mes biznesmenëve duhet të jetë fisnike dhe e bazuar në sinqeritet, vëllazëri dhe dashuri. Biznesmeni duhet të ndërmarrë hapa që të mos krijojë mëri dhe të përmbahet nga keqbërjet dhe konsumimi i paligjshëm i pasurisë së njerëzve dhe duhet të shmangë koprracinë, koprracinë dhe lakminë që bazohet në koprraci dhe lakmi. Ai duhet të angazhohet me tregun në bazë të ofertës dhe kërkesës, dhe të mos grumbullojë produkte apo t’i bëjë keq askujt në asnjë mënyrë.
Së treti: Marrëdhëniet me klientët duhet të bazohen në ndershmëri dhe nuk duhet të bazohen në mashtrimin, mashtrimin dhe keqbërjen e tyre. Fakti që ju po punësoni njerëz që të përzihen me klientët dhe t’i këshilloni ata të blejnë artikuj nga ju, në mënyrë që blerësit të mendojnë se këta njerëz janë klientë si ata, nuk lejohet, sepse hyn nën titullin e mashtrimit, gënjeshtrës dhe mashtrimit. , të cilat janë të gjitha të ndaluara sipas fesë së Allahut, dhe sepse është e kundërta e karakteristikave që duhet të ketë biznesmeni musliman, pra ndershmëria dhe sinqeriteti. Ajo që duket se është kështu – dhe Allahu e di më së miri – është se kjo është një formë e rritjes artificiale të çmimeve, e cila është e ndaluar. Neveviu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Fryrja artificiale e çmimeve” do të thotë t’i shtosh çmimit një artikulli që është në ankand në treg dhe të ngjashme, jo nga dëshira për ta blerë atë, por për të mashtruar të tjerët. . Kjo është haram.” (Rijad es-Salihin 174). Ajo që po bën shitësi në këtë rast nuk është e ndryshme nga ajo që bën ai që rrit artificialisht çmimet, duke mashtruar kështu blerësit e mundshëm. Tregtari musliman i frikësohet Allahut, tregon sinqeritet ndaj njerëzve, përpiqet të jetë i ndershëm, sjell produkte të dobishme të cilësisë së mirë dhe përpiqet të zhvillojë karakteristika fisnike. Ky dhe faktorë të ngjashëm janë ato që do t’i tërheqin klientët tek ai dhe do t’i bëjnë dobi në biznesin e tij, sepse ai do të bëhet i njohur në tregje si një biznesmen i ndershëm dhe i besueshëm, kështu që njerëzit do t’i vijnë atij nga të gjitha anët dhe Allahu do ta bëjë atë të dashur për njerëzit. dhe të dekretojë që ai të pranohet si një biznesmen mysliman i denjë, i besueshëm, i ndershëm, i cili ka një qëndrim të mirë, i trajton mirë njerëzit dhe është miqësor dhe i dhembshur. Së katërti: Ju nuk jeni të detyruar t’u tregoni klientëve burimet e përbërësve të produkteve tuaja. Nëse ndonjë klient ju pyet për këtë, ju keni dy mundësi: ose thuaj të vërtetën, ose kërko falje dhe thuaj se nuk mund t’i përgjigjesh kësaj pyetjeje. Por nuk lejohet që t’i thuash atij asgjë përveç të vërtetës.
Ju këshillojmë të lexoni librat e mëposhtëm: Fikh et-Tajir el-Muslim nga Shejh Husam ad-Din ibn ‘Affanah; Ma la yasa‘ al-Tajir Jahlahu, nga Dr. ‘Abdullah el-Muslih dhe Dr. Salah es-Sawi; Akhlaq al-Muslim fi’t-Tijarah nga Dr. Nizar Mahmud Qasim esh-Shejkh. Allahu e di më së miri.

islamqa.info

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit