6.4 C
Pristina
Friday, April 19, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Hadithi islam

Përgëzimi për ardhjen e muajit të Ramazanit.

Ebu Hurejra dhe Enesi radiallahu anhuma tregojnë:Hyri muaji i Ramazanit dhe i Dërguari i Allahut - lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi...

Lufta palestineze përmes optikës profetike

Nga Ovamir Anjum dhe Omar Sulejman   Hyrje   A është Palestina një çështje islame? Cila është zgjidhja islame për çështjen palestineze? E thënë ndryshe, “Çfarë do të bënte...

Si ta pastrojë Allahu një popull që s’i del në krah të pafuqishmit?!

Transmeton Ibën Maxheh në Sunenin e tij nga Xhabiri r.a. thotë: “Kur u kthyen te i dërguari i Allahut emigrantët nga deti u tha: A...

T’I THUHET ZULLUMQARIT ZULLUMQAR – Nga hoxhë Florian Leli

Nga Abdullah ibën Amri r.a. thotë: I dërguari i Allahut sallallahu alejhi ue sellem, ka thënë: “Atëherë kur ta shikosh ymetin tim t’i druhet...

ARDHJA E MEHDIUT DHE RENDI I DREJTË SHOQËROR

Hadithet që flasin për ardhjen e Mehdiut janë mutevatir, të cilat tregojnë për ardhjen e njeriut i cili do të bëjë përmirësime të...

Njëzet llojet e shehidëve- Hoxhë Bekir Halimi

Pejgamberi, ﷺ, thotë:Shehidët janë pesë:1- Ai që vdes në epidemi.2- Ai që vdes nga sëmundjet e barkut.3- Ai që vdes i përmbytur.4- Ai që...

Panoramë e frikshme nga xhehenemi e personit që urdhëronte për të mirë dhe ndalonte nga e keqja por e vepron të kundërten e asaj...

Një panoramë e frikshme Usame ibnu Zejdin ibnu Harithe (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: Kam dëgjuar profetin a.s të thotë: “Në ditën...

O Allah! Fale popullin tim, se ata nuk dinë

Ebu Abdurrahman Abdullah ibën Mes’udi thotë: “Sikur unë po shikoj të Dërguarin e Allahut që po tregonte për njërin prej të Dërguarve të Allahut...

Njeriu që i dha qenit ujë me këpucën e tij

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi ka thënë: Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi...

RREGULLAT E DITËS SË XHUMA

Selman Farisiu -radija Allahu anhu- tregon se Pejgamberi -sal-la Allahu alejhi ue sel-lem- ka thënë: "Kush lahet ditën e xhuma dhe pastrohet sa të...

Të fundit