14.5 C
Pristina
Tuesday, April 16, 2024

Nëse kërkojmë divorc para intimitetit por pasi jemi vetmuar, a mund ta rikthejmë martesën?

Më të lexuarat

Pyetja:

Unë bëra kontratën e martesës me një vajzë dhe kam qenë vetëm me të më shumë se një herë, për periudha të gjata, gjatë të cilave kemi qenë intim por pa kryer marrëdhënie. Pastaj u divorcova nga ajo. A kam të drejtë ta marr mbrapsht pa një kontratë të re martesore dhe mehër, apo jo?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nëse shkurorëzimi (talaku) ndodh para konsumimit (intimitetit) të martesës dhe të qenit vetëm së bashku, atëherë ai është shkurorëzim i parevokueshëm, në të cilin burri nuk mund ta kthejë gruan, kështu që pas një divorci të tillë burri i saj nuk ka të drejtë të kthehet tek gruaja e tij, veçse pas një kontrate të re martesore dhe një mehru të ri, në të cilin duhet të plotësohen të gjitha kushtet e kontratës së martesës, si pëlqimi i gruas dhe kujdestarit të saj dhe prania e dy dëshmitarëve.

Por nëse shkurorëzimi ka ndodhur pas qëndrimit vetëm me të, dhe para se të ketë konsumim të (intimitet) martesës, atëherë kjo është një çështje për të cilën fukahatë kanë pasur dallime. Shumica janë të mendimit se është një divorc i parevokueshëm, si lloji i parë i divorcit të përmendur më sipër.

Pikëpamja e hanbelive është se bëhet fjalë për shkurorëzim të revokueshëm, kështu që burri ka të drejtë ta marrë gruan e tij gjatë idetit.

Në El-Mavsou’ah El-Fikhijah (22/107), në lidhje me kushtet e kthimit të gruas thotë:

“… Kushti i dytë (që i lejon një burri të marrë përsëri gruan e tij pasi ta divorcojë) është që divorci të ketë ndodhur pas konsumimit të martesës. Nëse ai e divorcon atë para konsumimit dhe ai dëshiron ta marrë prapa atë, ai nuk ka të drejtë ta bëjë këtë. Kjo është sipas konsensusit të dijetarëve, sepse Allahu i Lartësuar thotë:

“O ju që besuat, kur të martoheni me besimtare dhe pastaj t’i shkurorëzoni para se t’i prekni ato, atëherë nuk ka për ju keni ndonjë periudhë pritjeje për t’u llogaritur në lidhje me to. Pra, furnizojini ata dhe lirojini të mirë.” (Ahzab, 49)

Por hanbelitë në të vërtetë konsiderojnë se konsumimi i martesës (intimiteti) dhe vetmimi i burrit dhe gruas qëndrojnë nën të njëjtin vendim fetar për sa i përket vlefshmërisë së kthimit të gruas (pas divorcimit me fjalë), sepse gjykimet që vlejnë për vetmimin janë të njëjta me gjykimet që vijnë pas konsumimit të martesës. Sa i përket hanefijve, malikive dhe shafiijve, ata janë të mendimit se duhet të ketë ndodhur konsumimi (intimiteti) që të jetë e vlefshme që burri të lejohet të marrë gruan e tij (pas divorcit), dhe të qenit vetëm së bashku nuk është mjaftueshëm.”

Shejh Ibn Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) ka thënë në Esh-Sherhul-Mumti’, lidhur me kushtet e marrjes së gruas: “Martesa duhet të jetë e lidhur me gruan; dmth, burri i saj duhet të ketë marrëdhënie me të, sepse Allahu i Lartësuar thotë (interpretimi i kuptimit): “O ju që besuat, kur të martoheni me besimtare dhe pastaj t’i shkurorëzoni para se t’i prekni ato, atëherë nuk keni asnjë periudhë pritjeje për t’u llogaritur në lidhje me to” (Ahzab, 49)

Nëse nuk ka periudhë pritjeje (idetë) për t’u llogaritur në lidhje me gruan, atëherë nuk mund të ketë kthim prapa, sepse që nga koha kur burri i thotë gruas me të cilën nuk është lidhur martesa: “Ti je e divorcuar”, atëherë ajo është e divorcuar dhe e ndarë përgjithmonë prej tij.

Ose ai, domethënë burri, duhet të ishte vetëmuar me të. A jo që nënkuptojmë është se që burri të mund ta marrë gruan e tij mbrapsht (pas divorcit të saj), ai duhet ta kishte konsumuar martesën me të ose të ishte vetmuar me të, sepse sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) vendosën që vetmimi me gruan është sikurse konsumimi i martesës, kështu që nëse një burrë e shkurorëzon gruan e tij para se ta lidh martesën ose të qëndrojë vetëm me të, nuk ka të drejtë ta kthejë atë, sepse nuk ka idetë ose kohë për t’u numëruar. Kështu ajo ndahet prej tij sapo shqiptohet fjala e divorcit.” [1]

Pa dyshim, opsioni më i duhur është të përvetësoni pikëpamjen e shumicës dhe të lidhni një kontratë të re martese, dhe mund të bini dakord për një mehër të vogël.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

——————————————————————-

[1] Esh-Sherhul-Mumti’ (13/182).

 

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit