21.3 C
Pristina
Saturday, July 13, 2024

A është e lejuar biseda me të vdekurit gjatë vizitës së varreve?

Më të lexuarat

Pyetje
A është të flasësh me të vdekurin haram apo edhe shirk, nuk kam për qëllim t’i lutesh apo të kërkosh ndihmë nga ta, por kam qëllim vetëm të flas me një të vdekur dhe a mund të japësh argumente nga Kurani dhe Suneti?

Përgjigjja:

Ajo që është e urdhëruar gjatë vizitës së varreve është përshëndetja e banorëve me selam dhe lutja për ta, e jo biseda me ta.

Transmeton Muslimi (975) se Burejde ka thënë: I Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të!) i mësonte ata, kur dilnin te varrezatt, të thoshin:

“Es-selãmu ‘alejkum ehled-dijãri minel mu’minĩne wel muslimĩne we innã in-shã-All-llãhu bikum lãḥiḳũn, [we jerḥamull-llãhu el musteḳdimĩne minnã wel muste’ḣirĩn] es’elull-llãhe lenã we lekumul ‘ãfijeh!”

(Paqja qoftë mbi ju, banorë të varrezave, besimtarë dhe muslimanë! Edhe ne në dashtë Allahu do t’ju bashkëngjitemi juve! [Allahu i mëshiroftë ata që kanë vdekur para nesh dhe ata që do të vdesin më vonë!] E lus Allahun të na ruajë nga të këqijat ne dhe ju!).

Pavarësisht nëse thuhet se të vdekurit dëgjojnë apo nuk dëgjojnë, të flasësh me ta ashtu siç bisedohet me ata që janë të gjallë nuk përmendet në raporte. Për më tepër, ajo është një derë që të çon në një sërë gjërash të këqija, të tilla si të lidhesh me to dhe t’u drejtosh atyre shqetësimet dhe shqetësimet e dikujt, dhe ndoshta kjo do të çonte në besimin se ata e dinë të padukshmen, ose do të çonte në thirrjen ata dhe duke i kërkuar prej tyre.

Nëse të folurit me të vdekurit do të ishte një gjë e mirë, Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) dhe shokët e tij do ta kishin bërë këtë para nesh. Allahu i Lartësuar thotë: “…Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe…” [El-Maide 5:3].

Ibn el-Mexhishun ka thënë: Kam dëgjuar Malikun duke thënë: Kushdo që fut një bidat në Islam, duke menduar se është i mirë, po pretendon se Muhamedi(alejhi selatu ue selam) e ka tradhtuar amanetin, sepse Allahu thotë:”…Sot përsosa për ju fenë tuaj…” [el-Maide 5:3]. Pra, çdo gjë që nuk ishte pjesë e fesë në atë ditë, nuk mund të jetë pjesë e fesë sot.” (El-I‘tisam nga esh-Shatibi 1/64).

Në bazë të kësaj, ai që i viziton varret duhet t’i përmbahet asaj që përmendet në tekstet fetare, kështu që ai duhet t’i përshëndesë banorët me selam dhe të bejë lutje për ta, pastaj të largohet.

Nëse ndodh që dikush të flasë me të vdekurin, nuk mund të thuhet se është shirk ose se është e ndaluar; përkundrazi mund të thuhet se nuk është e rekomanduar dhe mund të çojë në atë që është e ndaluar, kështu që më e mira është që të përmbaheni nga kjo.

Dhe Allahu e di më së miri.

Burimi: https://islamqa.info/

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit