20.4 C
Pristina
Thursday, June 20, 2024

Aborti në Islam – Islam Gjakova.net

Më të lexuarat

Aborti nuk është një problem që shfaqet vetëm tek ne, veçse është një problem që është i përhapur anë e kënd botës.

Abort quhet ndërprerja e shtatzënësisë duke e nxjerrë fetusin me qëllim, me anën e mjeteve mekanike, fizike, sikur është operacioni, ose me mjete kimike, me pilula aborti.

Sipas mjekëve, aborti është tri llojesh:

(1) Aborti spontan.

(2) Aborti me qëllim dhe

(3) Aborti për shkaqe shëndetësore.

Aborti spontan quhet aborti që pëson një grua shtatzënë duke iu prishur fetusi pa dëshirën e saj, për shkak të ndonjë problemi shëndetësor, të ndonjë infeksioni ose nga ngritja e ndonjë peshe. Aborti spontan, pa dashje, nuk përbën ndonjë mëkat

Aborti me qëllim

Është fakt se këto aborte ndodhin në vendet e zhvilluara ndaj nënave që mendojnë se kanë një numër të madh fëmijësh, ose për shkak të shtatzënësisë së padëshiruar. Ose në raste kur nga femrat e moshës së re, pas kontakteve seksuale të padëshiruara,nxirret me dhunë fetusi, dhe kështu ndodh aborti me qëllim. Ky abort është i ndaluar dhe përbën mëkat. Gjithashtu, sipas mjekëve, komplikimet mjekësore që mund të shoqërojnë një abort me qëllim, mund të klasifikohen në tri grupe:

(1)Të menjëhershme, një ose dy orë pas kryerjes së abortit. Hemorragji e madhe si pasojë e dëmtimeve në uterus (mitër), përforcimi i uterusit dhe dëmtimet e shumta, si pasojë e nxjerrjes me forcë të pjesëve kockore të fetusit. Heqja jo e plotë e “produkteve” të fetusit, mund të bëhet një terren i përshtatshëm për procese tumorale në të ardhmen. Këtu hyn edhe ana traumatike e vetë aktit të abortit, si një akt kriminal, që gjithashtu lë pasoja edhe në shëndetin mendor të nënës.

(2)Të vonuara, që ndodhin disa orë deri disa ditë pas abortit. Shumica e komplikimeve ndodhin pas javës së parë: Hemorragjia është shkaku më i shpeshtë, qoftë nga dëmtimet gjatë aktit të kryerjes së abortit, dhe qoftë si rezultat i mbetjes në mitër të “produkteve” të fetusit. Infeksioni shpeshherë mund të sjellë pasoja të mëdha. Një pjesë e aborteve në kushte jospitalore, shpeshherë e gjejnë vdekjen pikërisht nga ky komplikim.

Komplikime të largëta

Janë ato që ndodhin disa javë deri disa vjet pas abortit. Infertiliteti (pamundësia për të lindur fëmijë) është një prej pasojave të abortit, e cila është konstatuar tek shumica e grave që kishin kaluar këtë dramë. Është i njohur fakti se plot çifte, edhe në vendin tonë,pas abortit të foshnjës së parë, për shumë vjet nuk kanë mundur të kenë fëmijë të tjerë, ose raste të tjera kur shtatzënësitë pas abortit të shoqëroheshin me komplikime dhe rritja e zhvillimi i atyre foshnjave të ishte shumë e vështirë, për shkak të shëndetit të tyre jo të mirë që prej lindjes.

Aborti si pasojë e shkaqeve shëndetësore

Në këtë grup abortesh hyjnë shkaqet shëndetësore të nënës, e cila rrezikon drejtpërdrejt jetën e saj për ta ruajtur foshnjën. Nëse vërtetohet nga ana e mjekut besnik se mbajtja e foshnjës do të rrezikonte jetën e nënës, atëherë lejohet aborti, ngase nuk duhet sakrifikuar jeta e nënës për jetën e fetusit. Ajo është shtylla e familjes dhe për këtë shkak nuk është e logjikshme që jeta e saj të sakrifikohet për fetusin që, megjithatë, nuk ka ende personalitetin e vet si dhe është pa obligime e përgjegjësi. Ky lloj aborti nuk është i ndaluar. Indikacioni mjekësor hyn këtu, sepse vazhdimi i shtatzënisë do të rrezikonte jetën e gruas shtatzënë apo shëndetin fizik a psikik të saj, sa kohë që gruaja është bazamenti i fetusit dhe jeta nuk (duhet të) rrezikohet për embrionin. Ky lloj aborti është i lejuar në Islam. Indikacioni social është pjesë e shtatzënisë së padëshiruar, – numri i madh i fëmijëve, gjinia, shtatzënia në moshë të re a të vjetër, – që të gjitha këto lloj abortesh janë të ndaluara dhe lirisht mund t’i quajmë një krim i shëmtuar. Pejgamberi a.s. krijimin e foshnjës në barkun e nënës e përshkruan në një hadith, ku thotë:

“Të bazuar në autoritetin e Abdullah ibn Mes’udit (r.a.), i cili thotë: Dëgjova Pejgamberin a.s. duke thënë: Me të vërtetë krijimi i secilit prej jush ka ndodhur në mitrën e nënës së tij, dyzet ditë si farë gjallëruese, mandej shndërrohet në gjak të ngjizur, që zgjat afërsisht po aq, mandej shndërrohet në një copë mishi për katërdhjetë ditë; mbas kësaj periudhe Allahu dërgon engjëllin, i cili i jep shpirtin dhe në të njëjtën kohë është i urdhëruar t’i shkruajë katër gjëra: rrëskun e tij, veprimet e tij, periudhën e jetës së tij në këtë botë, dhe a do të jetë fatkeq apo i lumtur”.

Gjatë leximit të këtij hadithi, vërejmë se ky ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë, që përfshin krijimin dhe zhvillimin e njeriut në barkun e nënës së tij, dhe pjesa e dytë, që trajton zhvillimin shpirtëror të njeriut. Është për t’u habitur se, edhe pse Allahu xh.sh. e përshkroi krijimin e njeriut në Kur’an para 14 shekujsh, prapëseprapë ka shumë njerëz që janë të bindur në teorinë e Darvinit, se njeriu është krijuar në mënyrë evolutive. Afati kohor i secilës prej këtyre etapave është si vijon:

Etapa e parë – “Fekondimi” – zgjat përafërsisht një javë.

Etapa e dytë – “Gjaku i ngjizur” – diçka e varur, zgjat përafërsisht dy javë.

Etapa e tretë – “Copë mishi” – kjo etapë zgjat përafërsisht një javë, pra java e katërt.

Etapa e katërt – “Formimi i eshtrave” – kjo etapë zgjat përafërsisht dy javë.

Etapa e pestë – “Veshje e eshtrave me mish” – kjo etapë paraqitet në javën e shtatë.

Etapa e gjashtë – “Formimi i trupit dhe forma e tij” – kur embrioni merr formën e veçantë; kjo etapë paraqitet diku rreth javës së dhjetë pas fekondimit.

Etapa e shtatë – “Dhënia e shpirtit” – kjo etapë paraqitet në muajin e katërt, kur Zoti xh.sh. e dërgon melekun për t’ia dhënë shpirtin embrionit.

Rritet numri i vajzave që abortojnë në moshën e re

Një dukuri e shëmtuar që po qarkullon në Kosovën e pasluftës, është rritja e numrit të vajzave që abortojnë në moshën e re, 15-26 vjeçe. Kjo dukuri është rezultati një lirie të shfrenuar të të rinjve që mbretëron vërtet, sa kohë që nuk ka kurrfarë ligji që t’i ndjekë penalisht këta autorë për këtë dukuri të çoroditur. Shkaku tjetër që i shtyn këta të rinj për të marrë një hap kaq të rrezikshëm, është edhe papunësia e madhe dhe gjendja e rëndë ekonomike, që i detyrojnë të ndërpresin jetën e embrionit dhe të bëjnë planifikim familjar. Mirëpo kjo nuk është arsye, sepse nënat tona, – Zoti i shpërbleftë me Xhenet! – i kanë rritur fëmijët në kushte edhe më të vështira ekonomike dhe kanë pasur shumë fëmijë, dhe për këtë gjendje nuk dinin të ankoheshin ose të abortonin e t’i hidhnin foshnjat e tyre në kontejnerë mbeturinash. Zoti xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë:

“Mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë, se Ne sigurojmë furnizimin tuaj, e mbytja e tyre është mëkat i madh”. (Isra, 31).

Në Shqipëri, vitin 1986 – ka pasur vetëm 7 aborte.

Në 1991 – ka pasur 224 aborte;

Në 1993 – pati 9017 aborte;

Në 1995 – 23.000 aborte; Në 1996- 24.000 aborte.

Ndërkaq, në Kosovë, sipas disa statistikave, numri i aborteve në Spitalin gjinekologjik të Prishtinës është përafërsisht 35 aborte në muaj, po sa aborte bëhen në klinikat private e larg syve të familjarëve – këtë nuk e di askush!

Sekretari i shtetit të Vatikanit, në lidhje me abortin thotë: “Nuk mund t’u shtohen vrasje vrasjeve. Do të citoja këtu një dokument që ka kaluar në heshtje, dokumentin e Kongregates për Doktrinën e fesë, nënshkruar nga kardinali i atëhershëm Racinger dhe nga unë, – ”Bashkëpunimi i burrit dhe i gruas në Kishë e shoqëri”. Duhet ta shpëtojmë jetën, edhe nëse është fryt i dhunës. Njerëzit që kanë definuar pikëpamjet rreth kësaj çështjeje, kanë arritur të marrin qëndrime të qarta duke i rrumbullakuar ato në tri pozita

(a) Nuk duhet lejuar aborti, ngase gjithnjë është i gabuar.

(b) Lejohet aborti nëse bëhet në muajin e katërt.

(c)Lejohet aborti në çdo kohë.

Qëndrimi i Islamit rreth abortit

Islami e lejon myslimanin që të marrë masa preventive, materie kontraceptive, por nuk lejon të kryhet krim mbi shtazanin, kur ajo gjë ndodhë realisht. Fukahenjtë janë të mendimit se aborti pas formimit të fetusit dhe dhënies së shpirtit, është i ndaluar dhe konsiderohet krim. Imam Gazaliu bën dallim midis kontracepsionit e abortit dhe thotë: “Kontracepsioni nuk është si aborti, ngase aborti është krim mbi gjallesën e formuar”.

Aborti, çështje juridike

Aborti është çështje juridike, sepse janë bërë përpjekje të ndryshme për parandalimin e tij dhe për këtë arsye ka mbetur një problem në përmasa të mëdha në sferën e së drejtës. Shumë nga vendet e Evropës, me përjashtim të Irlandës, abortin e kanë legalizuar:

Në Itali kufiri për abort është nëntëdhjetë ditë.

Në Austri aborti është i mundshëm në tre muajt e parë.

Në Irlandë aborti është i ndaluar.

Në Gjermani mund të bëhet në dymbëdhjetë javët e para.

Në Spanjë lejohet aborti vetëm nëse vihet në rrezik jeta e gruas.

Kurse në Suedi lejohet deri në javën e tetëmbëdhjetë.

Në Zvicër aborti është vepër penale.

Në Kosovë ende është në fuqi ligji i ish-Jugosllavisë, i cili nuk e përcakton me saktësi deri kur është i lejuar aborti.

Idriz Xhigolli

Dituria Islame 235

(1)“Sahihul Buhari” në gjuhën shqipe VIII

(2) “Mrekullit e Kur’anit” Muhamed Mutevveli sharavi.

(3)“Mrekullitë shkencore në Kur’an” Abdul Mexhid ez-Zindani.

(4)“Komentimi i Haditheve sipas metodologjisë shkencore”, Mr. Musa Vila .

(5)Biologjia kl. III gjimnaz, Dr. Esat Dauti, Dr. Ahmet Berisha, Dr. Ismet Bajraktari, Dr. Fetah Halili, Prishtinë 2001.

(6)Biologjia, kl. II gjimnaz, Dr. Daut Rexhepaj, Eshref Saraqini, Kasamedin Abdullahu. Prishtinë2002.

(7)Biologjia për klasën I gjimnaz. Dr. Ahmet Berisha, Dr. Abdullah Zeka. Mr. Qazim Pajazitaj. Prishtinë 1998.

(8)Biologjia , IV gjimnaz. Dr. Esat Dauti. Dr. Ahmet Berisha. Dr. Ismet Bajraktari. Dr. Fetah Halili. Prishtinë 2001.

(9)Amnesty International dhe aborti, qëndrimi i Kishës, tribunë e mbajtur, 2007.. (10) E përmuajshme sociale – kulturore dhe edukative “Familja” nr.5, viti VII i botimit (62), prill 2006

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit