22 C
Pristina
Wednesday, August 10, 2022

Sure të Kur`anit me shkronja latine dhe përkthim në shqip

Më të lexuarat

Suretu EL FATIHA

Eudhubil-lehi minesh-shejtanirr-rraxhim Mbështetem në Allahun nga djalli i mallkuar
Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Elhamdu Lil-lehi rab-bil Alemin Lavd-falënderimi i takon All-llahut, Zotit(Krijuesit)
të botërave
2. Err-rrahmenirr-rrahim Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
3. Meliki jeumid-din Sunduesit të Ditës së Gjykimit
4. Ijjeke nabudu ue ijjeke neste`ain Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje
ndihmë kërkojmë
5. Ihdinas siratal mustekim Udhëzona në rrugën e drejtë
6. Siratal ledhine en amte alejhim,gajril Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,
magdubi alejhim ue led-dal-lin. e jo në rrugen e atyre,ndaj të cilëve je i hidhëruar
dhe të cilët kanë humbur rrugën.

Suretu EL IKHLAS

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul hu uAll-llahu Ehadë Thuaj: Ai, All-llahu është Një
2. All-llahus-Samedë All-llahut i mbështetet (gjithçka)
3. Lem jelid ue lem juledë S’ka lindur kë, as nuk është i lindur
4. Ue lem jekun lehu kufuen ehadë. Dhe Atij askush nuk i përngjan

Suretu EL-FELEK

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul eudhu birab-bil feleka Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Min sherr-rri me haleka Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
3. Ue min sherr-rri gasikin idhe uekab-b Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Ue min sherr-rrin-nef-fetheti fil ukad Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5. Ue min sherr-rri hasidin idhe hased. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës
vepron.

Suretu EN-NAS

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul eudhu bi rab-bin-nas Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
2. Melikin nas Sunduesin e njerëzve,
3. Ilehin nas Të adhuruarin e njerëzve,
4. Min sherr-rril uesuesil han-nas Prej të keqes së cytësit që fshihet.
5. El-ledhi juues uisu fi sudurin-nas I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
6. Minnel xhinneti uen nas. Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

Suretu El-KEUTHER

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Inne Ea”tajne kel Keuther Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira.
2. Fesal-li li rabike uen-har Andaj,ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd!
3. Inne shenijeke huel ebter. E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.

Suretu EN-NASR

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Idhe xhae-e nasrull-llahi uel fet-h. Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi
(ngadhënjimi),
2. Uere ejten-nese jed-hulune Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e Allahut
fi dinil-lehi efuaxhe 
3. Fe sebbih bihamdi rabbike Ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe
Uestagfirhu, Innehu kene teuuebe kërko nga Ai falje. Ai vërtet pranon shumë
pendimin, është mëshirues i madh. Where to get Cialis http://www.wolfesimonmedicalassociates.com/cialis/

Suretu KUREJSH

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Li ilefi kurejsh Për hirë të garantimit që e gëzojnë kurejshitët!
2. Il-le fihim rihletesh-shitei ues-saijf Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit dhe verës!
3. Fel ja`budu rabbe hedhel beijt Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie,
4. El-ledhi at`amehum min xhuiu I cili i ushqeu pas urisë
ue amenehum min hauf. dhe i siguroi prej çdo frike!

Suretu ED-DUHA

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Ued-duhe Pasha paraditën!
2. Uel-lejli idhe sexhe Pasha natën kur shtrinë errësirën!
3. Me ued-deake rabbuke ue me kale Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur.
4. Ue lel ahiretu hajrun leke minel ule Dhe se bota e ardhshme është shumë më e
mirë për ty se e para.
5. Ue leseufe ju`tijke rabbuke fe terda E Zoti yt do të jepë ty, e ti do të kënaqesh.
6. Elem jexhidke jetimen fe aue A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend
(të dha përkrahje).
7. Ue uexhedeke dal-len fe hede Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzojë.
8. Ue uexhedeke a`ilen fe agne Dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi.
9. Fe emmel jetime fe le takher Pra, mos e përul jetimin!
10.Ue emmas-saile fe le tenher As lypësin mos e përzë!
11.Ue emme bini`meti rabbike fe hadith. E me të mirat që të dha Zoti yt, trego
(udhëzo njerëz)!

Suretu EL-MAUN

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1.Ere ejtel-ledhi jukedh-dhibu bid-din A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron
përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër?
2. Fe dhelikel-ledhi jedu`ul jetim Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun.
3. Ue le jehud-du a’ele ta`amil-miskin Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin.
4. Feuejlu lilmusal-lin Pra shkatërrim është për ata që falen,
5. El-ledhine hum an saletihim sehun të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ambien online http://www.024pharma.com/ambien.html
6. El-ledhine hum jura`un Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe).
7. Ue jemne unel-me`un Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua).

Suretu EL KAFIRUN

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1.Kul Je Ejjuhel-Kefirun Thuaj: “O ju jobesimtarë!
2. Le A`Budu Me Ta`Budun Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni!
3. Ue Le Entum Abiduneme A`bud As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!
4. Ue Le Ene Abidun Me Abedtum Dhe unë kurr nuk do të jem adhurues i asaj që ju
adhuroni!
5. Ue Le Entum Abidunema A`Bud Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë
adhuroj!
6. Lekum Dinukum Ue Lije Din Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë
time (që i përmbahem)!

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit