21.3 C
Pristina
Saturday, July 13, 2024

A është e vërtetë se nuk përfillet femra në Islam?

Më të lexuarat

Pyetja:

A është e vërtetë se nuk përfillet femra në Islam?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Kjo pyetje është e gabuar dhe është e kundërta e asaj që është e drejtë.

Së pari:

Shpjegimi i përshkrimit kuranor të bijve që janë stoli e kësaj bote

Ajo që përmendet në ajetet e Kuranit që i përshkruan djemtë si një stoli është thjesht deklarimi se si njerëzit i konsiderojnë ata, dhe nuk është urdhër për ta bërë këtë. Ajo që ndodh zakonisht është se një mashkull ndihet krenar para njerëzve në tubime nëse ka shumë djem që do ta ndihmojnë dhe mbështesin. Kështu Allahu xh.sh. ua tërheq vëmendjen jobesimtarëve për këtë bekim të pamasë, në këmbim të së cilës ata duhet ta falënderojnë Allahun, qoftë i lartësuar dhe të mos jenë mosmirënjohës.

Për shembull, Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe Allahu ju krijoi nga vetja juaj bashkëshorte dhe nga bashkëshortet tuaja djem dhe nipër e mbesa dhe ju furnizoi nga të mirat. Pastaj ata besojnë në të pavërtetën dhe mohojnë dhuntinë e Allahut.” (Nahl: 72)

Pasuria dhe djemtë janë stoli e jetës së kësaj bote. Por veprat e mira të qëndrueshme janë më të mira te Zoti yt për shpërblim dhe më të mira për shpresën.” (Kehf: 46)

Dhe Allahu i Lartësuar na tregon për thirrjen e Hudit (paqja qoftë mbi të) drejtuar popullit të tij: “Pra, kini frikë Allahun dhe më dëgjoni mua. Dhe kini frikë Atij që ju furnizoi me atë që dini të siguroi bagëti që kullotnin dhe djem, dhe kopshte dhe burime. Vërtet, unë i frikësohem dënimit të një dite të tmerrshme për ju.” (Shuara: 131135)

Shejh Ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Pasuria dhe djemtë janë stoli e jetës së kësaj bote.” (Kehf: 46)… Allahu i përmend djemtë dhe jo vajzat, sepse zakonisht (burrat) ndiheshin krenarë vetëm për djemtë. Gjatë xhahilijjetit, vajzat ishin burim i turpit më të madh, siç thotë Allahu xh.sh., “bëhet errësirë ​​dhe e ndrydh pikëllimin..” (Nahl: 58); me fjalë të tjera, fytyra i bëhet e errët dhe zemra i mbushet me inat.

Fjalia “stolitë e jetës së kësaj bote…” (Kehf: 46) nënkuptojnë se një njeri ndihet i përmirësuar se; ai ndihet krenar që ka djem. Imagjinoni veten si një burrë bujar, që do të thotë se jeni mikpritës dhe keni dhjetë djem që mirëpresin mysafirët. Kjo do t’ju sillte lumturinë më të madhe, dhe kjo është një lloj zbukurimi dhe përmirësimi. Imagjinoni veten duke hipur mbi një kalë, me këta djem rreth jush, që ju rrethojnë në të djathtë dhe në të majtë, pas jush dhe para jush. Do të ndiheshit shumë krenar.” (Tefsir Suretul Kehf  f. 78-79).

Çështja është se ajetet theksojnë bekimin që Allahu u jep robërve të Tij dhe nuk ka asgjë në to që të sugjerojë se njeriu duhet të ndihet më krenar që ka djem dhe t’i dojë ata më shumë se vajzat.

Së dyti:

Dhembshuria dhe mirësia ndaj vajzave është diçka e urdhëruar nga Islami

Muslimani duhet të tregojë dhembshuri ndaj vajzave të tij, t’i dojë ato dhe t’i trajtojë me mirësi. Ky është mësimi i Islamit.

Transmetohet se Aishja, gruaja e Pejgamberit ﷺ ka thënë: Më erdhi një grua dhe kishte dy vajza me vete. Ajo më kërkoi [për ushqim] dhe unë nuk gjeta asgjë përveç një takimi. Ia dhashë dhe ajo e ndau mes dy vajzave të saj, pastaj u ngrit dhe u largua. Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) hyri dhe unë i tregova [për të] dhe ai tha: “Kushdo që kujdeset për vajzat dhe sillet me mirësi ndaj tyre, ato do të jenë mburojë për të kundër zjarrit.”

Buhariu (5995) dhe Muslimi (2629).

Transmetohet se Enes ibn Malik ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Kushdo që kujdeset për dy vajza derisa të arrijnë moshën e pjekurisë, ai dhe unë do të vijmë kështu në Ditën e Kiametit”. – dhe ai mbajti të dy gishtat së bashku. Muslimi (2631).

Transmetohet se Xhabir ibn Abdullah ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Kush ka tri vajza dhe kujdeset për to, tregon dhembshuri ndaj tyre dhe shpenzon për mirëmbajtjen e tyre, Xheneti patjetër do të bëhu detyrimi i tij.”

U tha: O i Dërguari i Allahut, po sikur të jenë dy?

Ai tha: Edhe nëse janë dy.

Disa njerëz menduan se nëse do t’i kishin thënë atij, po sikur të kishte një të tillë? Ai do të kishte thënë, [Edhe nëse] ka një të tillë.

Imam Ahmedi në el-Musned (22/150); klasifikuar si sahih nga komentuesit e el-Musned . Është përmendur edhe nga shejh Albani në es -Silsilah es-Sahihah (6/397).

Allahu xh.sh. na ka urdhëruar që të ndjekim shembullin e Pejgamberit ﷺ.

Padyshim që tek i Dërguari i Allahut ka pasur një shembull të mrekullueshëm për këdo që shpreson te Allahu dhe në Ditën e Fundit dhe që e përmend shpesh Allahun.” (Ahzab: 21)

Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) i donte vajzat e tij dhe ishte i mëshirshëm ndaj tyre.

Transmetohet se Aishja, nëna e besimtarëve, ka thënë: Ne, gratë e Pejgamberit ﷺ ishim me të dhe asnjë prej nesh nuk mungonte. Fatimeja (paqja qoftë mbi të) erdhi duke ecur, dhe pasha Allahun mënyra e saj e të ecurit ishte tamam si ajo e të Dërguarit të Allahut ﷺ. Kur e pa, e uroi mirëseardhjen dhe i tha: “Mirë se erdhe tek vajza ime”. Pastaj e uli atë në të djathtë ose në të majtë…

Buhariu (6285) dhe Muslimi (2450).

Sipas një transmetimi të transmetuar nga Tirmidhiu (3872), Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: Nuk kam parë dikë që i ngjante më shumë të Dërguarit të Allahut në sjellje dhe dinjitet, në mënyrën se si qëndronte dhe ulej. , se Fatimeja, e bija e të Dërguarit të Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Kur ajo vinte për të vizituar Profetin (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të), ai ngrihej për ta pritur atë, e puthte dhe e ulte në vendin e tij. Dhe kur Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) shkonte për ta vizituar atë, ajo ngrihej, e puthte dhe e ulte në vendin e saj…

Tirmidhiu ka thënë: Ky është hadith hasen sahih i cili është garib me këtë isnad. Ky hadith është transmetuar me më shumë se një isnad nga Aishja.

Transmetohet nga Misver ibn Makhrame se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Fatimeja është pjesë e imja; kushdo që e ofendon atë, më ofendon mua.”

Buhariu (3714) dhe Muslimi (2449).

Mospërfillja e vajzave është qëndrim i banorëve të Xhahilijetit

Sa i përket mospërfilljes së vajzave, ai është qëndrim i njerëzve të xhahilijetit dhe nuk është qëndrim i njerëzve të Islamit.

Ibnul Kajjim ka thënë:

Allahu i Lartësuar thotë: “Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve e i tokës; Ai krijon çka të dojë; Ai i falë vetëm femra atij që do; e i falë vetëm meshkuj atij që do. Ose u falë çift, meshkuj e femra, por atë që do e lë pa fëmijë (steril); Ai është i dijshëm, i fuqishëm.” (Shura: 4950)

Këtu Allahu na thotë se çfarëdo fëmije që Ai vendos që të ketë një çift, është një dhuratë nga Allahu për ta, dhe nëse një person është i pakënaqur me atë që i ka dhënë Allahu, kjo mjafton për të shkaktuar zemërimin e Tij.

Dhe në këtë ajet Allahu i Lartësuar e fillon me përmendjen e femrave.

Ajo që nënkuptohet është se të qenit të pakënaqur me femrat është një nga karakteristikat e xhahilijetit për të cilën Allahu i Lartësuar i dënoi ato kur tha: “Dhe kur njërit prej tyre lajmërohet për (lindjen e) një femre, fytyra e tij errësohet dhe ia mbyll pikëllimin.” Ai fshihet nga njerëzit për shkak të së keqes për të cilën është informuar. A duhet ta mbajë në poshtërim apo ta varros në tokë? Pa dyshim, e keqe është ajo që ata vendosin.” (Nahl: 5859)

Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe kur njërit prej tyre lajmërohet për [lindjen e] një femre, fytyra e tij errësohet dhe ia mbyll pikëllimin…”

Por Ai, qoftë i lartësuar, për gratë thotë: “Sepse nëse i urreni ata, ndoshta nuk ju pëlqen një gjë dhe Allahu në të bën shumë të mira.” (Nisa‘: 19)

Në të njëjtën mënyrë, nëse një burrë ka vajza, mund të ketë shumë të mira për të, si në këtë botë ashtu edhe në ahiret. Nëse ai nuk i pëlqen ato, fakti që ai nuk e pëlqen atë me të cilën Allahu ishte i kënaqur dhe i dha robit të Tij, është e keqe e mjaftueshme.

Salih ibn Ahmedi ka thënë: Sa herë që babait tim i lindte një vajzë, ai thoshte: Pejgamberët ishin baballarë vajzash…

Jakub ibn Bakhtan tha: “Më lindën shtatë vajza, dhe sa herë që më lindte një vajzë, shkoja te Ahmed ibn Hanbeli dhe ai më thoshte: O Ebu Jusuf, Pejgamberët ishin baballarë vajzash. Dhe kjo do të më largonte shqetësimin.” (Tuhfat el-Mavlud f. 24-31).

Allahu i Lartësuar na ka porositur që të sillemi me barazi me fëmijët tanë.

Transmetohet se En-Nu’man ibn Beshiri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Kini frikë Allahun dhe trajtoni fëmijët tuaj me drejtësi”.

Buhariu (2587) dhe Muslimi (2587).

Disa nga dijetarët janë të mendimit se ata duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë edhe në lidhje me puthjen e tyre, kështu që nëse babai e puth njërin prej tyre, ai duhet të puth edhe fëmijët e tij të tjerë, meshkuj dhe femra.

Tirmidhiu ka thënë:

Kjo është mënyra e saktë sipas disa dijetarëve, të cilët thanë se është e inkurajuar që të trajtohen fëmijët në mënyrë të barabartë, aq sa njëri prej tyre tha: [Babai] duhet të sillet njësoj me fëmijët e tij edhe në lidhje me puthjen. Dhe disa prej tyre thanë: Ai duhet t’i trajtojë fëmijët e tij në mënyrë të barabartë për sa i përket dhënies, që do të thotë se duhet t’i trajtojë njësoj si meshkujt ashtu edhe femrat.” (Sunen et-Tirmidhi 3/640).

Pra puthja e djemve dhe trajtimi i tyre me dashamirësi, duke përjashtuar vajzat, është nën titullin e padrejtësisë dhe keqbërjes, dhe kjo nuk është e drejtë apo e drejtë.

Së treti:

Çfarë nënkuptohet me hadithin “… Sepse kam parë se ti përbën shumicën e banorëve të xhehenemit”

Për sa i përket profetit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) duke thënë se gratë përbëjnë shumicën e banorëve të Xhehenemit, kjo nuk ka të bëjë fare me mosdashjen e tyre apo me urrejtjen për të pasur vajza. Pejgamberi ﷺ ua tha këtë grave të sahabëve për t’i nxitur për të bërë mirë, jo për t’i dënuar.

Në hadithin e Ebu Seid el Hudriut (Allahu e mëshiroftë) transmetohet se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “O grua, jepi sadaka, se kam parë. që ju të bëni shumicën e banorëve të Xhehenemit.”

Ata thanë: Pse është kështu o i Dërguar i Allahut?

Ai tha: “Ju mallkoni shumë dhe jeni mosmirënjohës ndaj burrave tuaj. Unë kurrë nuk kam parë dikë aq të munguar në arsye dhe përkushtim fetar, më dërrmues për një burrë të urtë dhe arsye se sa ju, o gra.”

Buhariu (1462) dhe Muslimi (80).

Por nëse një grua bën vepra të mira, ajo përgëzohet me Xhenetin, ashtu si burri.

Allahu i Lartësuar thotë: “E kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, do të hyjë në Xhenet dhe nuk do t’i bëhet padrejtësi, qoftë edhe grimca në farën e hurmës.” (Nisa, 124)

“Kushdo që bën vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij një jetë të mirë dhe do t’u japim shpërblimin e tyre [në botën tjetër] sipas asaj që kanë punuar.” (Nahl: 97)

A i përfshinë edhe gratë nderimi i bijve të Ademit nga Allahu?

Në lidhje me ajetin: “Dhe Ne i kemi nderuar bijtë e Ademit, i kemi bartur në tokë e në det dhe i kemi furnizuar me të mirat…” (Isra‘: 70)

Ky nder përfshin edhe gratë. I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Gratë janë vetëm gjysma binjake e meshkujve”.

Ebu Davudi (236) dhe Tirmidhiu (113); klasifikuar si sahih nga al-Albani në Silsilat el-Ahadith es-Sahihah (6/680).

El-Hattabi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Fjalët “Gratë janë gjysma binjake e burrave” do të thotë: Ato janë moshatarët e tyre dhe janë si ata në qëndrim dhe natyrë, kështu që është sikur të ishin binjakë dhe burra të afërm.

Dhe ne mund të kuptojmë nga ky hadith se është e vlefshme të bëhet një analogji dhe të zbatohet i njëjti vendim për një grup të krahasueshëm. Pra, kur një tekst fetar transmetohet se i drejtohet burrave, ai u drejtohet edhe grave, përveç në disa raste në të cilat ka prova që tregojnë se ai është i zbatueshëm vetëm për njërën nga dy gjinitë.” (Ma’alim as . -Suneni   1/79).

Në Islam, nderi bazohet në takva (devotshmëri, vëmendje ndaj Allahut), jo në mashkullorësi. Prandaj kushdo që e përkujdes më shumë Allahun është më i nderuar tek Allahu xh.sh.

Allahu i Lartësuar thotë: “O njerëz, vërtet Ne ju krijuam nga mashkulli dhe femra dhe ju bëmë popuj e fise që të njiheni me njëri-tjetrin. Vërtet, më fisniku nga ju tek Allahu është më i devotshmi prej jush. Vërtet, Allahu është i dijshëm dhe i dijshëm.” (Huxhurat: 13)

Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij): Është thënë: O i Dërguari i Allahut, kush është më i nderuari i njerëzve?

Ai ﷺ tha: “Ai që është më i devotshmi”.

Buhariu (3353) dhe Muslimi (2378).

Allahu e di më së miri.

islamqa.info

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit