Vdekja e papritur – Ja çfarë tha Pejgamberi para 1400 viteve

0
234
Man upset

Vdekja e papritur – Ja çfarë tha Pejgamberi para 1400 viteve

Gjatë këtij punimi do të shohim disa të vërteta shkencore që janë përmendur në hadithet e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe se si shkenca bashkëkohore ka konfirmuar vërtetësinë e tyre.
Pa dyshim se çastet më të bukura në të cilat kalon besimtari janë kur sheh një mrekulli që shfaqet në fjalët e zotërisë së njerëzimit, Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Meqenëse jetojmë në shekullin e shkencës dhe zbulimeve shkencore shfaqet nevoja për hulumtim në hadithet e të Dërguarit të Zotit për të kuptuar sinjalet shkencore që argumentojnë vërtetësinë e këtij të Dërguari analfabet. Ky shkrim mund të kontribuojë në përmirësimin e pikëpamjes së Perëndimit ndaj profetit të mëshirës, paqja e Zotit qoftë mbi të.

I Dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thotë: “Prej shenjave të kiametit është të shfaqet vdekja e papritur.” (Taberani)

Në këtë hadith shfaqet një mrekulli shkencore te argumentet mjekësore, që nuk pranon polemikë. Kjo mrekulli dëshmon për këtë Profet të madh se ai është i Dërguar nga ana e Allahut dhe se ai nuk flet nga hamendja. Statistikat e hollësishme të Kombeve të Bashkuara konfirmojnë se dukuria e vdekjes së papritur është shfaqur vonë dhe se ajo është në rritje të vazhdueshme përkundër faktit se po aplikohen procedurat parandaluese.