Myslimani dhe detyra e tij shoqërore sipas Gazalit

0
139

Myslimani, kur i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, nuk struket brenda kullës me mure të rrethuara duke lundruar përmes iluzioneve të forta. Kulla e myslimanit është kjo Tokë, sa gjerë e gjatë, duke e mbushur atë me punë preçize dhe duke plotësuar detyrimet që i kërkon jeta.

Nuk quhet preçizitet rregullimi i një pjese të detyrave dhe lënia pas dore e pjesëve të tjera, që ndoshta mund të jenë më të rëndësishme dhe më të larta. Por, rregullim quhet kryerja e “farzeve ajne” dhe “kifaje”, pra detyrave individuale dhe kolektive dhe trajtimi i punëve të dynjasë dhe të ahiretit së bashku.

Shejkh Muhamed El-Gazali