Kronologji e ngjarjeve kryesore të jetës së të Derguarit a.s.

0
68

Nje Kronologji e ngjarjeve kryesore te jetes se te Derguarit alejhi selam


 

VITI  NGJARJA
.
545

Lindja e  Abdullahut , babai i Muhammedit a.s

.
570

Lindja e Muhammedit a.s..Më 12 rebiul evvel.

.
576

Nëna e Muhammedit alejhi selam Emine, ndron jetë  në vendin e quajtur Ebve në rrugë në mes Medinës  dhe mekes.

.
576

Muhammedi a.s. kalon në kujdesjen e gjyshit të vet Abdullmutalibit.

.
578

 Gjyshi Abdulmutalibi ndron jetë.Muhammedi alejhi selam kalon nën kujdesjen e axhës Ebu Talibit.

.
579

Muhammedi alejhi selam si 25 vjecar mbasi kthehet prej Sirie, ku ishte si udhëheqës I karavanit tregtar, martohet me Hadixhen.

.
609

Në moshën 40, vjecare në shpellën Hira Muhammedit alejhi selam i shfaqet engjelli Xhibril dhe i thote disa ajete nga fillimi i sures “ Alak”. Në këte moment fillon shpallja e Kur’anit famëlartë.

.
609-612

Në  kët vit pranojne Islamin :Ebu bekri, Aliu, Zejd, Sad, Zubejr, Talha, Osman, Abdurahman, Ebu Ubejde, Osman ibn Mazum, Ebu Seleme dhe Ibnu Haris.

.
 613-614

Muhammedi alejhi selam kalon në shtëpinë e Erkamit.

.
615

Në Abisini ( Etiopi) shpëngulen  16 muslimanë edhe atë 11 meshkuj dhe 6 femra

.
615-616

Në moshën 33 vjecare Omeri r.a. pranon Islamin.

.
616-617

Viti I bojkotimit të Muhammedit alejhi selam nga ana e mushrikëve të Mekës dhe izolimi I tij në pronën e Ebu Talibit.Viti I shtatë I shpalljes.

.
620

Në fillim të këti viti vdes Ebu Talibi.Në kët vit ndodh besëlidhja në Akabë.

.
621

Përhapja e Islamit  në Medine.

.
621-622

Miraxhi. Fillimi i shpërnguljes të muslimanëve në Medine.

.
.
..

Viti i parë i hixhrës.

.
VI-622

Fillimi I shpërnguljes të Muhammedit alejhi selam me Ebu bekrin në  Medine

.
I-623 

( 20.VI.622) arritja e tyre në Medine më 28.VI. / 12 rebiul evvel.

.
v. i 1 hixhrës

Shpallja e Qabes si kibel e muslimanëve, farzi I namazave, agjërimi I muajit ramazan.

.
v.i 2 i hixhrës

Lufta e Bedrit. Në këtë luftë marin pjesë 300 musliman përball 1000 mushrikëve.Viti 624. Fitore historike e muslimanëve dhe mbarë njerzimit.

.
v.i 3 i hixhrës
Muaji sheval.   
625

Lufta e Uhudit. 

.
v.iI 4-5 hixhrës
627

Lufta e Hendekut.

.
v.i 6 i hixhrës
628

Marrëveshtja e Hudejbisë.

.
v.i 7 i hixhrës
628

Lufta në Hajber.

.
v.i 7 i hixhrës
629

Çlirimi I Mekes.Falja e namazit në Qabe.

.
v.i 8 i hixhrës 
629

Lufta e Mutetes.

.
v.i 8 i hixhrës 

Lufta e Hunejnit.

.
v.i 9 i hixhrës

Ekspedita në Tebuk.

.
v.i 10 i hixhrës

Haxhxhetul veda.

.
v.i 11 i hixhrës
Viti 632

Në moshën 63 vjecare Muhammedi alejhi selam Pejgameri i fundit nderron jetë.