34.2 C
Pristina
Friday, July 12, 2024

Dobitë e namazit të sabahut – Sa shpërblime madhështore!

Më të lexuarat

Me të vërtetë falja e namazit të sabahut me xhemat ka shpërblim të madh. Ne do të përmendim disa prej dobive të namazit të sabahut.

1. Falja e namazit të sabahut ka shpërblimin e namazit të natës

Dihet se namazi i natës është prej adhurimeve më të lavdëruara dhe prej veprave që më së shumti e afrojnë njeriun afër Allahut të Lartësuar dhe ia rrisin njeriut imanin. Gjithashtu ky namaz, duke u vetmuar në orët e vona të natës vetëm me Allahun e Lartësuar, është prej Sunetit të Pejgamberit salallahu alejhi ue selem.

Duke ditur të gjitha këto vlera dhe shpërblime të namazit të natës, ne nuk po kemi mundësi të ngrihemi për t’u falur, duke e lënë anash këtë namaz dhe gjithmonë vijnë duke u dobësuar qëllimet tona, saqë gjymtyrët tona janë rënduar e nuk po kanë mundësi të ngrihen për namaz nate. Si shkak i mosfaljes së namazit të natës janë edhe fëmijët dhe familja, me të cilët po merremi më shumë seç duhet.

O ti që po kërkon shpërblimin e Allahut të Lartësuar, dije se falja e namazit të sabahut me xhemat në xhami e ka shpërblimin si të kesh falur tërë natën namaz. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Ai që e fal jacinë me xhemat e ka shpërblimin si të ketë falur gjysmën e natës namaz, kurse ai që e fal namazin e sabahut me xhemat e ka shpërblimin si të ketë falur tërë natën namaz.” Transmeton Muslimi, 656.

Sa shans i mirë është ky, mirëpo a je ti prej atyre që nuk e humbin këtë shpërblim të madh?
Nuk mbaron këtu, pasi prania jote në namazin e sabahut në xhami është më e mirë sesa të falesh tërë natën. Nëse dëshiron argument për këtë, atëherë lexo këtë ngjarje.

Transmeton Ebi Bekr ibn Sulejman ibn Ebi Hathmete, se Omer ibn Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, një mëngjes nuk e kishte parë Sulejman ibn Ebi Hathmeten në namazin e sabahut në xhami. Omeri shkoi në treg, kurse shtëpia e Sulejman ibn Ebi Hathmetes ishte rrugës, në mes xhamisë dhe tregut. Ai shkoi afër shtëpisë së tij dhe i tha Umu Sulejmanit (nënës së Sulejmanit): “Nuk e pashë Sulejmanin në xhami në namazin e sabahut.”
Ajo i tha: “E ka zënë gjumi sepse ka falur shumë namaz nate.”
Omeri i tha: “Të fal namazin e sabahut në xhami është më e dashur për mua sesa të fal tërë natën namaz nate.” Transmeton Maliku me sened të vërtetë, 291.

Shiko pra, o vëlla musliman, se si nuk e ka pranuar Omeri arsyetimin e një njeriu për mospraninë e tij në namazin e sabahut në xhami, edhe pse arsyetimi i tij ishte se ai e kishte kaluar tërë natën duke falur namaz nate duke qëndruar para Allahut të Lartësuar. E si do të pranohet arsyetimi i disa personave të cilët e kalojnë natën duke shikuar filma, seriale apo duke ndjekur epshet e tyre?!

2. Prania në namazin e sabahut është shkak që Allahu i Lartësuar t’i ndriçojë ata me një ndriçim të plotë në Ditën e Gjykimit

Transmetohet se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Ata të cilët shkojnë (shpeshtojnë shkuarjen) në xhami nëpër errësirë i përgëzoj me një ndriçim të plotë në Ditën e Gjykimit.” Transmeton Ebu Davudi (561) dhe shejh Albani ka thënë se ky hadith është sahih. Shih Sahih Ebi Davud, 525.

Fjalët “Shkojnë (shpeshtojnë shkuarjen) në xhami” kanë për qëllim ata të cilët shkojnë shpesh në xhami dhe e bëjnë shprehi të vazhdueshme të qenët në namazet me xhemat e jo ata të cilët shkojnë ndonjëherë në xhami.

Dije se e mira shpërblehet me të mirë. Allahu i Lartësuar thotë në librin e Tij: “A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër pos së mirës!” (Er-Rahman, 60)

Kur ti ke dalë në errësirë për ta falur namazin e sabahut ndërkohë që të gjithë njerëzit janë duke fjetur në shtretërit e tyre, shpërblimi yt në Ditën e Gjykimit do të jetë një ndriçim i plotë, sepse ti i je nënshtruar Allahut të Lartësuar dhe i je drejtuar Atij. Nuk ka mirësi më të madhe dhe përgëzim më të madh sesa ky përgëzim; kur njerëzit do të jenë në Ditën e Gjykimit në errësirë, ti je që do të kesh ndriçim të plotë. Pra, vëlla shpejto dhe arrije këtë mirësi dhe mos u vono!

Falja e namazit të sabahut të largon nga nifaku (hipokrizia)

Dije se mosprania në namazin e sabahut në xhami është cilësi prej cilësive të munafikëve dhe shenjë e njerëzve të pakujdesshëm. Dhe kjo është një gjë e vërtetë që nuk mund ta kundërshtojë askush dhe që e vërteton edhe Suneti i Pejgamberit salallahu alejhi ue selem.
Dëgjoje thënien e Pejgamberit salallahu alejhi ue selem kur thotë: “Nuk ka namaz më të rëndë për munafikët sesa namazi i sabahut dhe i jacisë.”Buhariu 657.

Këto dy namaze janë të rëndë për munafikët për shkak se koha e faljes së namazit të jacisë është në momentin kur njeriu dëshiron të pushojë dhe qetësohet, kurse koha e namazit të sabahut është në momentin e dëshirës së vazhdimit të gjumit. Dhe në këto dy raste nuk e len njeriu kënaqësinë e tij përveç besimtarit i cili i frikësohet Allahut subhanehu ue teala.

Ubej ibn Kabi ka thënë: “Një ditë na e fali Pejgamberi salallahu alejhi ue selem sabahun dhe na tha: “A e patë filanin (në xhami)?” i thanë të pranishmit: “Jo.” Tha: “Kurse filanin a e patë?” i thanë: “Jo.” Pejgamberi salallahu alejhi ue selem) tha: “Me të vërtetë këto dy namaze janë namazet më të vështira për munafikët dhe sikur ta kishit ditur çfarë shpërblimi kanë, do të vinit edhe duke u zvarritur në gjunjë.” Ebu Davudi 554, dhe shejh Albani ka thënë se hadithi është hasen, shih: Sahih Sunen ibn Davud 518.

Kurse ibn Omeri ka thënë: “Nëse një person nuk e kemi parë në namazin e jacisë dhe të sabahut, kemi menduar keq për të.” Transmeton Bezari , shih,Keshful Estar 462-463, dhe shejh Albani ka thënë se kjo fjalë është sahih, shih, sahih et-tergib uet-terhib 417.

Shiko pra, o vëlla musliman, a dëshiron të cilësohesh me një cilësi të munafikëve?! Sa shumë janë sot që e kanë lënë pas dore shkuarjen në namazin e sabahut, saqë është bërë e zakonshme që ai të flejë deri sa të lindë dielli. Llogarite veten tënde o ti i cili fle nga shpëtimi dhe analizo fjalët e Pejgamberit salallahu alejhi ue selem, i cili të ka treguar se kjo vepër është prej cilësive të munafikëve. E në qoftë se edhe kjo fjalë nuk të qorton, atëherë nuk ka qortues për ty!

4. Melaiket do të dëshmojnë për ty

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Ju përcjellin ju melaiket natën dhe melaiket ditën dhe mblidhen në namazin e ikindisë dhe namazin e sabahut, pastaj ngrihen ata të cilët kanë qëndruar natën tek ju dhe i pyet (edhe pse Allahu subhanehu ue teala e di më mirë se ata) dhe u thotë: “Si i latë robërit e Mi?” Melaiket do të thonë: “I lamë ata duke falur namaz dhe kur shkuam tek ata i gjetëm duke falur namaz.” Buhariu 555 dhe Muslimi 632.

Ai që do t’i pyesë melaiket është Allahu subhanehu ue teala, kurse melaiket që janë afër Allahut subhanehu ue teala do të dëshmojnë për ty para Allahut subhanehu ue teala dhe do të tregojnë që ti ke qenë i pranishëm në faljen e namazit dhe do të të lavdërojnë ty për shkuarjen në namazin me xhemat. Melaiket, të cilët janë pa mëkate dhe të pastër, janë ata të cilët do të dëshmojnë për ty, se je prej njerëzve që e falin namazin me xhemat. A je ti prej atyre që do të dëshmojnë melaiket për ty?

Kurse përgjigjja e tyre: “I lamë ata duke falur namaz dhe kur shkuam tek ata i gjetëm duke falur namaz”, dhe nuk i kanë treguar veprat e tjera që kanë bërë në mes të këtyre namazeve tregon për vlerën e atyre që falin namazin dhe se namazi është vepra më e mirë, sepse për të janë pyetur melaiket dhe për namaz janë përgjigjur dhe nuk janë përgjigjur për veprat e tjera.

5. Ai që e fal namazin e sabahut është nën mbrojtjen e Allahut subhanehu ue teala

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Ai që e fal namazin e sabahut është nën mbrojtjen e Allahut subhanehu ue teala.” Muslimi 657.
Pra, është nën mbrojtjen, sigurinë, mbikëqyrjen e Allahut subhanehu ue teala në dynja dhe ahiret. Me të vërtetë kjo është një mbrojtje e madhe. Dhe gjithashtu është një nder të jesh nën mbrojtjen e Allahut subhanehu ue teala.
O ti që e ke falur namazin e sabahut me xhemat, ti ke mundësi ta arrish këtë gradë dhe këtë mirësi, pra mos e lësho këtë rast.

6. Shpëtim nga zjarri i xhehenemit

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Ai që i fal dy kohët (e namazeve) e ftohta, ka për të hyrë në xhenet.” Buhariu 574 dhe Muslimi 635.
“Dy kohët e ftohta” janë namazi i sabahut dhe namazi i ikindinë. Namazi i sabahut për shkak se është në kohën më të ftohtë të natës, kurse namazi i ikindisë për shkak se është në kohën më të ftohtë të ditës.
“Kush i fal këto dy kohë, do të hyjë në xhenet”, pra ai i cili kujdeset që këto namaze t’i falë me xhemat, do të hyjë në xhenet dhe do të shpëtojë nga xhehenemi. Kurse atij të cilit i ikin këto dy kohë për shkak të gjumit apo punës, ai nuk do ta arrijë këtë shpërblim dhe do të humbë një shpërblim të madh.

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Nuk do ta prekë zjarri asnjë njeri i cili është falur para se të lindë dielli dhe para se të perëndojë”(d.m.th sabahun dhe ikindinë) Muslimi 634.
Ky është një përgëzim i madh për ata të cilët e falin namazin e sabahut dhe është gjëja më e lartë që mund të arrijë njeriu, e që është të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit. Me të vërtetë namazi i sabahut është siguri dhe shpëtim nga zjarri i xhehenemit.

Kurse kuptimi i hadithit është se nuk do ta prekë zjarri i xhehenemit atë person që ka kujdes dhe nuk e lë namazin e sabahut dhe të ikindisë dhe vazhdimisht e fal. Dhe kjo është një shpërblim i madh që nuk ka mundësi të paguhet me asnjë çmim, nuk ka mundësi të paguhet një send që të shpëton ty prej zjarrit të xhehenemit.

Do të shohësh Fytyrën e Allahut subhanehu ue teala (në xhenet)

Dije, Allahu të mëshiroftë, se shikimi i Allahut subhanehu ue teala në xhenet është qëllimi kryesori, gjëja për të cilën kanë garuar dhe kanë vrapuar muslimanët e parë.

Transmetohet se Xhubejr ibn Abdullah el Bexhelij, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: “Një natë kemi qenë ulur me Pejgamberin salallahu alejhi ue selem dhe Pejgamberi salallahu alejhi ue selem shikoi Hënën, dhe ishte nata e 14-të, dhe tha: “Ju do ta shikoni Zotin tuaj ashtu siç po e shikoni këtë (d.m.th. Hënën), duke mos pasur pengesë në shikimin e Tij. Nëse keni mundësi që të mos ju shmangë diçka nga namazi para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij, atëherë bëjeni këtë.” Dhe pastaj e lexoi ajetin ku Allahu subhanehu ue teala thotë: “dhe lartëso lavditë e Zotit tënd para lindjes së diellit (falja e sabahut) dhe para perëndimit (falja e mesditës dhe e pasdites).” (Kaf, 39) (Buhariu 4851 Muslimi 633)

Fjala e Pejgamberit salallahu alejhi ue selem: “Ju do ta shikoni Zotin tuaj ashtu siç po e shikoni këtë”, d.m.th. siç po e shihni Hënën e qartë për njerëzit dhe do ta shihni me sytë tuaj.
Kurse fjala: “duke mos pasur pengesë në shikimin e Tij,” d.m.th. do ta shihni Allahun subhanehu ue teala pa pasur ndonjë dëm apo pengesë, sikur që keni ndonjëherë pengesë në shikimin e Hënës kur dëshironi ta shihni, ndonjëherë keni pengesë nga retë dhe nuk mund ta shihni, kurse Allahu subhanehu ue teala do të shihet qartë dhe do të shihet ashtu siç shihet Dielli dhe Hëna kur nuk ka pengesë.
Dhe fjala: “nëse keni mundësi që të mos ju shmangë diçka nga namazi”tregon se ka gjëra në dynja të cilat do t’ju shmangin nga këto dy namaze (namazi i sabahut dhe i ikindisë), në qoftë se keni mundësi t’u shmangeni këtyre pengesave të cilat ju pengojnë nga namazi, atëherë bëjeni, kështu që ta arrini këtë shpërblim të madh, e që është shikimi i Allahut subhanehu ue teala dhe shpërblime të tjera që ka përgatitur Allahu subhanehu ue teala për robërit e Tij.

Dhe sa shumë pengesa janë që e largojnë njeriun nga këto dy namaze, disa njerëz i pengon qëndrimi natën nga mosfalja e namazit të sabahut, kurse disa të tjerë i pengon televizioni nga falja e namazit, duke e humbur kohën në shikimin e filmave apo serialeve apo ndeshjeve të futbollit. Kurse për disa të tjerë pengesë më e madhe është gjumi.
Kurse disa të tjerë e kanë pengesë kërkimin e diturisë, duke ndenjur tërë natën për kërkim të diturisë dhe kjo është shkaktar që ai të mos shkojë në namazin e sabahut. Ai që rri tërë natën për të mësuar dhe kjo bëhet shkak për mospraninë e tij në namazin e sabahut dhe kjo nuk është e lejuar. Shembulli i tij është sikurse shembulli i një personi i cili mundohet të ndërtojë një shtëpi mirëpo rrënon një qytet.

Ai duhet të flejë herët pas namazit të jacisë, kështu që të zgjohet herët për namazin e sabahut dhe të mësojë pas namazit të sabahut. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Umetit tim i është dërguar bereqeti në mëngjes.” Transmeton Taberaniu në El Eusat 754, dhe shejh Albani ka thënë se hadithi është sahih, shih Sahih El Xhami 2841. Pra, le të kenë kujdes njerëzit, sepse shumica e të rinjve nuk e dinë këtë gjë.
Dhe hadithi i sipërpërmendur tregon për vlerën e madhe të këtyre dy namazeve. Disa prej selefëve kanë thënë: “Mirësia më e madhe në xhenet është ta shohësh Allahun subhanehu ue teala, kurse veprat më të mira në dynja janë këto dy namaze. Ai që është i kujdesshëm ndaj këtyre dy namazeve dhe i fal në kohë me frikërespekt duke i plotësuar të gjitha kushtet dhe sunetet e namazit, shpresojmë se do të jetë prej atyre që do ta shohin Allahun subhanehu ue teala.”

Paramendo vlerën e kësaj mirësie nga hadithi që e transmeton Suhejbi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet, Allahu subhanehu ue teala do t’u thotë: “A dëshironi diçka tjetër t’ju shtoj nga mirësitë?” Ata do të thonë: “A nuk na ke zbardhur fytyrat tona? A nuk na ke futur në xhenet dhe na ke shpëtuar nga zjarri i xhehenemit?” Thotë: “Pastaj Allahu subhanehu ue teala do të heqë perden (pengesën) dhe nuk u është dhuruar atyre asgjë më e dashur sesa shikimi i Allahut subhanehu ue teala”, pastaj ka lexuar ajetin: “Atyre që bëjnë vepra të mira, u takon e mira (xheneti) edhe më tepër (e shohin Allahun).” (Junus, 26) (Muslimi 181)

Dhe pa dyshim se nuk ka kënaqësi më të madhe sesa ta shohësh Fytyrën e Zotit tënd. Pra, nëse dëshiron ta shohësh Allahun subhanehu ue teala, atëherë shpejto në namaz.

8. Falja e namazit të sabahut ka shpërblim të madh

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Dy rekatet e sabahut janë më të vlefshme sesa e gjithë dynjaja dhe çka ka në të.” Muslimi 725.
SubhanAllah, dy rekatet sunet të namazit të sabahut qenkan më të vlefshme sesa e gjithë dynjaja me bukuritë e saj dhe çka ka në të. E çfarë vlere paska pra farzi i namazit të sabahut?

Sikur njeriu ta kishte ditur se në atë kohë (kohën e sabahut) do të mund të fitonte diçka prej kënaqësive të kësaj bote, do të ishte zgjuar menjëherë, ka mundësi edhe para kohe, kurse ne duke e ditur se sa shpërblim të madh ka namazi i sabahut, flemë dhe nuk zgjohemi për namazin e sabahut.
Për këtë shkak, Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Sikur ta dinit se çfarë shpërblimi kanë namazi i jacisë dhe namazi i sabahut kishit për të shkuar edhe gjunjazi.” Buhariu 615 dhe Muslimi 437.
Ky hadith tregon se çfarë shpërblimi ka namazi i sabahut sa që nëse ndokush nuk kish pas mundësi të shkoj në këmbë në xhami kishte me shkuar duke ecur me gjunjë ashtu sikurse shkon edhe fëmija i vogël i cili nuk din të ec mirëpo ec me duar dhe me gjunjë, dhe nuk kishin me lan pa e falur namazin me xhemat në xhami.

Transmeton Ibn Mesudi se ka pasur njerëz të cilët janë ndihmuar nga dy burra që të qëndroj në saf (Muslimi 1486). D.m.th. duke e ditur shpërblimin e namazit në xhami, edhe pse ka qenë i sëmur apo i dobët, është ndihmuar nga shokët e tij dhe ka shkuar në xhami. Me të vërtetë kjo është një mirësi e madhe o vëlla i dashur, prandaj mos hezito dhe shko në xhami.

9. Ka shpërblimin sikur ta kryesh një haxh dhe umre

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Ai që e fal namazin e sabahut me xhemat, pastaj ulet dhe e përkujton Allahun derisa të lindë dielli, pastaj i fal dy rekate, do ta ketë shpërblimin e një haxhi dhe umreje të plotë, të plotë, të plotë.” Tirmidhiu 586 dhe shejh Albani ka thënë se hadithi është hasen, shih, Sahih sunen etermidhi 480.
Ky hadith tregon qartë vlerën dhe shpërblimin e faljes së namazit të sabahut në xhami, mirëpo shumica e njerëzve janë larg praktikimit të saj. Si ka mundësi një njeri duke e ditur këtë shpërblim të madh të flejë në kohën kur duhet të ngrihet e të shkojë për ta falur namazin e sabahut?
Shumë muslimanë janë larguar nga praktikimi i këtij suneti dhe nuk e praktikojnë këtë përveç një pakicë e vogël. Sa punë e vogël që është të qëndrosh pas namazit të sabahut deri sa të lindë dielli në xhami, mirëpo sa shpërblim të madh që ka. Pra, o vëlla musliman, bëhu i kujdesshëm dhe praktikoje këtë hadith edhe sikur ta praktikosh vetëm një herë në javë.

10. Falja e namazit të sabahut ta zgjeron gjoksin

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur të flejë ndonjëri prej jush shejtani ia lidh tre nyje tek koka e tij dhe secilës nyje i mëshon me fjalët: “Ti ke një natë të gjatë, shtrihu dhe mos u ngre. Nëse ngrihet dhe e përkujton Allahun, do t’i zgjidhet një nyje, nëse merr abdest do t’i zgjidhet nyja e dytë dhe nëse falet, do ti zgjidhet nyja e tretë dhe do të jetë aktiv (energjik) dhe shpirtmirë, përndryshe do të zgjohet përtac dhe shpirtkeq.”Buhariu 1142 dhe 3269 dhe Muslimi 776.

Dhe nyjat e përmendura në hadith janë realitet, siç e ka cekur Pejgamberi salallahu alejhi ue selem në hadithin që transmeton Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur të flejë ndonjëri prej jush natën, ia lidh shejtani te koka e tij tre nyje prej litari.” Ibn Maxheh 1329 dhe shejh Albani ka thënë se ky hadith është sahih, shih Sahih Sunen ibn Maxheh 1094.

Kurse në qoftë se ai vazhdon dhe fle saqë i kalon namazi i sabahut, shejtani do të urinojë në veshin e tij. Ibn Mesudi ka thënë: “Është përmendur në prani të Pejgamberit salallahu alejhi ue selem një njeri i cili kishte fjetur një natë derisa i kishte kaluar namazi i sabahut. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem tha: “Ky është një njeri të cilit i ka urinuar shejtani në dy veshët e tij”, apo ka thënë: “në veshin e tij”. Buhariu 1144 dhe 3270 dhe Muslimi 774.

Përktheu: Eroll Nesimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit