12.7 C
Pristina
Monday, February 26, 2024

AMBASADORJA E SHBA EKSELENCA E SAJ Z-nja AGELER VIZITOI BFI E RMV

Më të lexuarat

Të mërkurën më 15.02.2023 Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai priti Ambasadoren e SHBA në Shkup Ekselencën e saj Z-nja. Angela Ageler.

Reisul Ulema së pari shprehi falënderimet e sinqerta për vizitën e Ambasadores dhe i dëshiroi mirëseardhje në BFI e RMV. Ai këtë vizitë e vlerësoi lartë duke e konsideruar si një forcim i bashkpinimit dhe dhënies përkrahje në synimet e saja në ngritjen e vetëdijes mbi besimin, paqën tolerancën si dhe ndikimin e BFI në zbutjen e anomalive të ndryshme që pengojnë rrugën drejt vlerave Euroatlantike.
Gjatë takimit u bisedua edhe për shumë çështje dhe sfida të kohës si agressioni rus në Ukrainë, radikalizmi i çfarëdo lloji qoftë, forcimi i bashjetësës dhe tolerancës në përgjithësi. Poashtu u cek edhe akreditimi i Medresesë si një çështje shumë me rëndësi në ardhmërinë e shkolllimit të kuadrove të reja në të ardhmen.
Reisurl Ulema edhe njiherë dëshmoi se BFI e RMV është e paluhatshme në rrugën drejt vlerave Euroatlantike dhe anëtarësinë në BE.
Ambasadorja e SHBA Z-nja. Ageler falënderoi Reisul Ulemanë për pritjen e lartë që ia bënë dhe më pastaj shprehu bindjen e saj të thellë për ndikimin konstruktiv që e ka në shoqëri dhe se BFI e konsiderojnë partner të ngusht me të cilën ndajnë prioritete të përbashkëta nē zhvillimet e vlerave të kohës, në veçanti në shoqërinë ku vepron, si dhe në luftën kundër anomalive të kohës, si korrupcioni dhe shumë të tjera..
Në fund në shenjë rrspekti Ambasadores Ageler i ndanë mirënjohje për kontributin e saj në vendin tonë dhe më gjërë.

US AMBASSADOR HER EXCELLENCY MRS. AGELER VISITED IRC OF RNM

On Wednesday 15.02.2023, the President of Islamic Religious Community, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai hosted the US Ambassador in Skopje, Her Excellency Mrs. Angela P. Aggeler.
Reisul Ulema first expressed his sincere thanks for the Ambassador’s visit and wished her welcome to IRC of RNM. He highly appreciated this visit, considering it as a strengthening of cooperation and support in its goals of raising awareness of trust, peace, tolerance, and the influence of IRC in mitigating various anomalies that hinder the path towards Euro-Atlantic values.
During the meeting, many issues and challenges of the time were discussed, such as the Russian aggression in Ukraine, radicalism of any kind, and the strengthening of solidarity and tolerance in general. The accreditation of the Madrasah Isa Bey was also mentioned as a very important issue in the future education of new cadres in the future.
Reisul Ulema once again proved that the IRC of RNM is steadfast on the path towards Euro-Atlantic values and EU membership.
The US Ambassador Mrs. Aggeler thanked Reisul Ulema for the high reception they gave her and then expressed her deep conviction for the constructive impact she has on society and that IRC considers her a close partner with whom she shares common priorities in the development of the values of the time. in particular in the society where it operates, as well as in the fight against the anomalies of the time, such as corruption and many others.
In the end, as a sign of respect, to Ambassador Aggeler was given a placate of appreciation for her contribution to our country and beyond.

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit