Rëndësia e lëvizjës në gjumë

0
110
Sweet dreams

Do të mendoje se ata janë të zgjuar, ndërsa ata ishin të fjetur, e Ne i rotullonim herë në krahun e djathtë e herë në të majtin. Qeni i tyre kishte shtrirë këmbët e para pranë hyrjes. Sikur të kishe hasur në ta, do të ishe kthyer duke ikur dhe do të ishe mbushur frikë prej tyre. (Kur’an, 18:18)

Ajeti I mësipërm I referohet Banorëve të Shpellës, të vilët qëndruan në gjumë për qindra vjet. Përveq kësaj, Allahu gjithashtu shpall se Ai I lëvizi trupat e tyre në të majtë dhe në të djathtë. Uërtsia e kësaj u zbulua vetëm në kohët e fundit.

Njerëzit që qëndrojnë të shtrirë në të njëjtin pozicion për një periudhë të gjatë kohore hasin në probleme serioze shëndetësore, të tilla si vështirësi të qarkullimit, plagë, dhe koagulim të gjakut në atë pjesë të trupit që është në kontakt me sipërfaqen në të. 164

Plagët rezultuese janë të njohura si “plagët e shtratit” apo “plagët e shtypjes”. Për shkak të presionit së vazhdueshme në atë pjesë të trupit kur personi nuk lëviz për një periudhë të gjatë kohorë, enët e gjakut ngushtohen dhe mund të mbyllen tërësisht. Si rezultat I kësj oksigjeni dhe ushqimet e tjera të bartura nga gjaku nuk mund të arrijnë lëkurën dhe kështu lëkura fillon të vdesë. Kjo shpie deri të shfaqja e plagëve në trup. Nëse këto plagë nuk shërohen mund të vdesin yndyra dhe muskujt gjithashtu. 165

Këto plagë, të cilat formohen nën lëkurë ose inde, mund të marrin përmasa serioze nëse nuk shërohen. Nëse infektohen ato mund të shpijnë madje edhe në vdekje. Gjëja më e shëndetshme që mund të bëhet është të ndryshohet pozita e trupit cdo 15 minuta në mënyrë që të reduktohet ky presion. Pacientët të cilët nuk mund të lëvizin vetvetiu marrin trajtim të veqantë dhe lëvizen cdo 2 orë nga njerëz tjerë. 166

Fakti që këto informata mjekësore gjenden në Kuran, të cilat janë zbuluar vetëm tek në shekullin e kaluar, është edhe një tjetër mrekulli.ë

164. Ibid.

165. Treating Pressure Sores (Agency for Health Care Policy and Research: 1994).

166. Kenneth Davis, Jr., et al. “The Acute Effects of Body Position Strategies and Respiratory Therapy in Paralyzed Patients with Acute Lung Injury,” Critical Care 5 (2001): 81-87, www.biomedcentral.com/1364-8535/5/81/abstract.

——————————————————————————————————

ENGLISH

You would have supposed them to be awake, whereas in fact they were asleep. We moved them to the right and to the left, and, at the entrance, their dog stretched out its paws. If you had looked down and seen them, you would have turned from them and run, and have been filled with terror at the sight of them. (Qur’an, 18:18)

The above verse refers to the People of the Cave, who remained asleep for hundreds of years. In addition, Allah also reveals that He moved their bodies to the left and right. The wisdom of this was only discovered in recent times.

People who remain lying down in the same position for long period of time encounter serious health problems, such as circulation difficulties, sores, and blood clotting in that part of the body in contact with the surface on which they lie. 164

The resulting sores are known as “bed sores” or “pressure sores.” Due to the constant pressure on one part of the body when one is not moving for a long period of time, the blood vessels become constricted and can close altogether. As a result, the oxygen and other nutrients carried by the blood fail to reach the skin, and the skin begins to die. This leads to the appearance of sores on the body. Unless these sores are treated, fat and muscles can also die. 165

These sores, which form under the skin or tissue, can assume serious dimensions unless treated. If they become infected, they can even lead to death. The healthiest thing to do, therefore, is to change the position of the body every 15 minutes in order to reduce this pressure. Patients who cannot move themselves therefore receive special care and are moved every 2 hours by other people.166

The fact that these medical facts, only discovered in the last century, are referred to in the Qur’an is yet another of its miracles.

164. Ibid.

165. Treating Pressure Sores (Agency for Health Care Policy and Research: 1994).

166. Kenneth Davis, Jr., et al. “The Acute Effects of Body Position Strategies and Respiratory Therapy in Paralyzed Patients with Acute Lung Injury,” Critical Care 5 (2001): 81-87, www.biomedcentral.com/1364-8535/5/81/abstract.