“Lehtësoni e mos vështirësoni!”

0
477

Imam Buhariu dhe imam Muslimi regjistrojnë hadithin e transmetuar nga Enesi r.a se i Dërguari i Allahut ka thënë: “”Lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos refuzoni”.

Gjithashtu Imam Muslimi dhe Ebu Davudi regjistrojnë transmetimin e Ebu Musës r.a ku thotë: “Kur i Dërguari i Allahut s.a.v.s dërgonte ndonjërin nga sahabët e tij për kryerjen e ndonjë detyre u thoshte: Përgëzoni e mos refuzoni, lehtësoni e mos vështirësoni.”

(Islampress)