5 mirësite e kësaj bote

0
34

Imam Shafiu ka thënë: Mirësia e kësaj bote dhe botës tjetër gjendet në pesë veçori:

1- Në pasurinë e shpirtit

2- Në moslëndimin e të tjerëve

3- Në fitimin hallall

4- Në rrobën e devotshmërisë

5- Në besimin tek Allahu në çdo gjendje

Bejhakiu në librin “Menakib esh Shafiij”

Fatjon Isufi