18.2 C
Pristina
Tuesday, June 18, 2024

KËRKOI MANGËSI NË KURAN, E PRANOI ISLAMIN!!

Më të lexuarat

– Orientalisti doktor Gari Miler është një Kanadez dhe profesor i shkencave të matematikës dhe logjikës në universitetin Toronto. Ishte një thirrës shumë aktiv i fesë Krishtere dhe poashtu konsiderohej një njohës i mirë i Librit të Shenjtë. 

– Ky njeri i kishte për qejfi shumë shkencat e matematikës dhe kjo ishte edhe arsyeja se pse e donte edhe logjikën dhe gjërat të cilat ndërlidheshin dhe kuptoheshin me logjikë. Një ditë nga ditët e mori Kuranin ta lexon dhe të zbulon në të mangësi dhe gabime me qëllim që t’i përdor ato gjatë thirrjes së tij në Krishterizëm në mesin e muslimanëve.

Shpresonte që Kuranin ta gjen si një libër të vjetër i shkruajtur para 14 shekujve dhe i cili flet për shkretëtira dhe gjëra tjera të ngjashme me të. Mirëpo nga ajo që e lexoi mendja iu hutua, madje zbuloi se ky libër në vete përmban gjëra që nuk gjinden në asnjë libër tjetër në këtë botë. Mendoi se në të do të gjen raste të fanatizmit të cilat i përjetoi i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja qoftë mbi të, si vdekja e gruas së tij Hatixhes apo vdekjen e vajzave dhe djemve të tij, mirëpo nga kjo nuk gjeti asgjë. Madje ajo që e la me gojë të hapur ishte se e vërejti se në Kuran ekziston një sure e plotë me emrin Merjem ku në të lavdërohet dhe fisnikërohet Merjemja, nëna e Isait, alejhi selam. Kjo gjë nuk ekziston në librat e të Krishterëve dhe as në Inxhilat e tyre … madje në Kuran nuk gjendet as një sure me emrin Aishe apo Fatime. Dhe poashtu e vërejti se Isa, alejhi selam, është përmendur 25 herë në Kuran kurse Muhamedi, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, është përmendur vetëm se 4 herë dhe kjo me të vërtetë ia hutoi mendjen. 

– Sërish e mori Kuranin dhe filloi të hulumton mos po e gjen ndonjë mangësi, mirëpo gjatë hulumtimit ia tërhoqi vërejtjen një ajet madhështor. Ky ajet ishte ajeti me numër 82 i sures Nisa ku Allahu në të thotë: “A nuk përsiatin ata për Kuranin! Sikur ai të mos ishte prej Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie”. Doktori Gari Miler rreth këtij ajeti tha: “Nga parimet shkencore të njohura në kohën bashkëkohore është parimi i zbulimit të gabimeve dhe ajo që çudit është fakti se Kurani i thërret muslimanët dhe jomuslimanët në hulumtimin e gabimeve të tij, mirëpo askush nuk mundi të zbulon gjë. Doktori poashtu tha se nuk ekziston autor në botë i cili posedon aftësi të shkruan një libër e pastaj të pretendon se ky libër është i pastër nga gabimet dhe mangësitë. Mirëpo tek Kurani është e kundërta plotësisht. Ai ty të thotë se në të nuk ka gabime madje të sfidon që të gjesh ndonjë gabim dhe ti asnjëherë nuk ke mundësi të zbulosh. 

– Nga ajetet që doktori Gari Miler qëndroi një kohë të gjatë duke e përsiatur është ajeti me numër 30 i sures Enbija ku Allahu në të thotë: “A nuk e dinë mohuesit se qiejt dhe Toka kanë qenë një e tërë? Pastaj Ne e ndamë dhe bëmë nga uji çdo gjë të gjallë! Akoma nuk besojnë?! “. 

Rreth këtij ajeti thotë: “Ky ajet me saktësi është tema e studimit shkencor e cila e fitoi edhe çmimin Nobel në vitin 1973 dhe në të flitej rreth teorisë së eksplodimit të madh. Në të citohet se kozmosi që tani ekziston është si rezultat i një eksplodimi të madh ku nga ai shpërthim janë formuar çdo gjë që gjendet në qiej”. Kurse në fund të ajetit ku ceket uji si burim jete, doktori tha: “Kjo është për të çuditur për arsye se shkenca bashkëkohore ka zbuluar se qelizat e gjalla përbëhen nga citoplazmat ku prezenca e tyre në të është 80%, kurse citoplazma në esencë përbëhet nga uji. Si është e mundur që njeriu i cili nuk ka dinë as shkrim e as lexim dhe ka jetuar para 14 shekujve t’i dinë këto gjëra?! Pa dyshim se e gjithë dituria e tij ka qenë shpallja nga ana e Allahut”. 

– Doktori Gari Miler e pranoi Islamin dhe filloi të ligjëron ligjërata në të gjitha anët e botës … dhe poashtu ka shumë debate me priftërinj dhe me thirrës në Krishterizëm ku edhe ai më herët ishte në mesin e tyre. 

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit