15.9 C
Pristina
Wednesday, May 29, 2024

BFI E RMV STARTON ME PROJEKTIN HUMANITAR “NË SHËRBIM TË JETIMËVE”

Më të lexuarat

Rijaseti i BFI-se e RMV ju njofton se starton me implementimin e projektin nën moton: “NË SHËRBIM TË JETIMËVE” e mbështetur nga organizata “HILAL EL AHMER” nga EMIRATET E BASHKUARA ARABE

Projekti ka të bëjë me përkujdesjen e jetimëve në te gjithë teritorin e Maqedonise së Veriut dhe do të
përfshijë shifrěn deri 5000 ( pesě mijë) jetimëve.
Projekti pērfshinë:
Asistencē mujore ně mjete financiare
Pagesën e harxhimeve shkollore duke pěrfshirë paketa pěr fillim tě vitit
Organizimin e kurseve, seminareve dhe trajnimeve të ndryshme pèr jetimět
Organizimin e ekskursioneve tě ndryshme
Dhurimin e teshave verore dhe diměrorë
Paketa ushqimi tē Ramazanit dhe Bajramit
Paketa pěr ngrohje si: dru, etj.
Mbështetje të fèmijēve që tregojnë aftěsi tè ndryshme
Paketa shěndetěsore
Ky njoftim në formë qarkoreje, u është përcjellë të gjutha muftinive të BFI, andaj kërkojmě nga ju që sa më shpejtē të paraqiteni në Muftin8në wë i takoni që te sjellin numrin e jetimëve nga xhematet re me qëllim të kompletimit tē listave.
KUSHTET
që duhet të plotësojē çdo aplikues janë:
Jetim i mbetur pa baba ose dy prindërit
Te jetë i moshës deri 13 vjet
Nga një familje mund të regjistrohen numër i pacaktuar jetiměsh

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM:
1.Certifikata e lindjes
2. Certifikata e vdekje se prindit;
3. Dy fotografi
4.Numër kontakti
5. Vërtetim prej shkolle nëse aplikuesi shkon ně shkollë
6. Adresa e banimit

Listat të dërgohen sa më shpejt që të jetě e mundur, kohë pas kohe mund tē dergoni lista tě azhuruara në Rijasetin e BFI-se në këtë email: [email protected]; me qëllim tè kompletimit të të njejtave.
Lista së bashku me dokumentet pēr secilin jetim tě evidentohen sipas tabelës ně bashkěngjitje tě këtij dokumenti.
Në fundë shprehim falënderime e sinqerta për Ambasadorin e RMV Z.Abdulkadër Mehmeti në Ebu Dabi të EBA për kontributin e madh në menaxhimin e marveshjes në mes BFI së RMV dhe organizatës ” Hilal El Ahmer” të EBA.

PARAQITJA TË BËHET NËPËR MUFTINITË E BFI E RMV

KOMISIONI PËR MENAXHIMIN E KËTIJ PROJEKTI

ИВЗ на RСM ЗАПОЧНУВА СО ХУМАНИТАРНИОТ ПРОЕКТ „ ВО СЛУЖБА НА СИРАЦИТЕ“
Почитувани верници, Ријасетот на ИВЗ на РСМ го најавува почеток на реализација – проектот под мотото: „ВО СЛУЖБА НА СИРАЦИТЕ“, подржана од Организацијата “Хилал Ахмер”, од Сооединетите Арабски Држави.
Проектот се однесува на згрижување на деца без родители на територијата на Северна Македонија и ќе опфати бројка од 5000 (пет илјади) деца без родители.
Проектот опфаќа:
Месечна помош во финансиски средства,
Плаќање на училишни трошоци вклучувајќи пакети за почеток на учебната година,
Организација на разни курсеви, семинари и обуки за деца без родители,
Организација на разни екскурзии,
Донација на летна и зимска облека,
Рамазански и Бајрамски пакети со храна,
Пакети за греење како: дрво, итн.
Поддршка на децата кои покажуваат различни способности.

УСЛОВИ кои треба да ги исполнува секој апликант се:
Сираче оставено без татко.
Да е на возраст до 13 години.
Од едно семејство може да се регистрираат неограничен број деца без родители

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Извод од матичната книга на родените
2. Извод за смртта на таткото
3. Две фотографии
4. Број за контакт
5. Доказ од училиште доколку апликантот оди на училиште
6. Адреса на живеење

Списоците треба да се испратат што е можно поскоро, од време на време можете да испраќате листи во Билтенот на ИВЗ на оваа е-пошта: [email protected]; со цел да се заврши истото. Списокот заедно со документите за секое сираче треба да се евидентира според табелата приложена кон овој документ.
На крајот, изразуваме искрена благодарност до Амбасадорот на РСМ г-дин Абдулкадер Мехнеди во Абу Даби на САЕ за големиот придонес во управувањето со договорот помеѓу ИВЗ на РСМ и Организацијата „Хилал Ахмер“ на САЕ.

ВЕ МОЛИМЕ ИСКОРИСТЕТЕ ЈА МОЖНОСТА!
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЌЕ СЕ НАПРАВИ ПРЕКУ МУФТИСТВАТА НА ИВЗ НА РСМ
КОМИСИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОВОЈ ПРОЕКТ

KMC İSLAM DİNİ BİRLİĞİ, “YETİMLERİN HİZMETİNDE” ADLI İNSANİ YARDIM PROJESİNİ BAŞLATIYOR

Değerli müminler, KMC İDB RiyasetiBirleşik Arap Emirlikleri’nden “Hilal Ahmer” Yardım Kuruluşunun desteğiyle “YETİMLERİN HİZMETİNDE” motosu ile bir insani yardım projesini hayata geçirmeye başladığını duyurmaktadır.
Proje, Kuzey Makedonya topraklarında yetim çocuklara sahip çıkma ile ilgilidir ve 5000 (beş bin) yetim çocuğu kapsayacaktır.
Proje şunları ihtiva etmektedir:
-Aylık nakdi maddi yardım,
-Eğitim-öğretim yılı başında okul araç gereçleri dahil okul masraflarının karşılanması,
-Anne babası olmayan çocuklar için çeşitli kurslar,
-Seminerler ve eğitim proğramların düzenlenmesi,
-Çeşitli gezilerin düzenlenmesi,
-Yazlık ve kışlık kıyafet bağışı,
-Ramazan ve bayramlarda gıda kolileri,
-Isıtma malzemeleri: odun vb. gibi ve
-Farklı yeteneklere sahip çocukları farklı şekillerde desteklemek.

Başvuranların yerine getirmesi gereken ŞARTLAR şunlardır:
-Babasız yetim olmak,
-13 yaşından küçük olmak,
-Bir aileden sınırsız sayıda yetim kaydı yapılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Doğum belgesi,
2. Babanın ölüm belgesi,
3. İki adet fotoğraf,
4. İletişim numarası,
5. Başvuru sahibi okula gidiyorsa öğrenci belgesi,
6. İkametgah adresi.

Listeler mümkün olan en kısa sürede gönderilmelidir. Listeleri tamamlamak adına, İDB Bültenindeki listeleri zaman zaman bu e-postaya gönderebilirsiniz: [email protected]; Liste ve belgeler her yetim çocuk için bu belgenin ekindeki tabloya göre hazırlanmalıdır.
Son olarak, KMC İslam Birliği ile BAE’nin “Hilal Ahmer” Kuruluşu arasındaki sözleşmenin hazırlanmasında büyük katkılarından dolayı, BAE Abu Dabi’deki KMC Büyükelçisi Sayın Abdülkadir Mehmedi’ye içten şükranlarımızı sunuyoruz.

LÜTFEN BU FIRSATI DEĞERLENDİRİN!
KAYITAR, İSLAM BİRLİĞİ MÜFTÜLÜKLERİ ARACILIĞIYLA YAPILACAKTIR.

PROJE YÖNETİM KOMİSYONU

IRC of RNM STARTS WITH THE HUMANITARIAN PROJECT “SERVING THE ORPHANS”

Dear worshipers, the Rijaset of IRC of RNM announces the start of implementation – the project under the motto: “SERVING THE ORPHANS”, with support from the Organization “Hilal Ahmer” from the United Arab Emirates.
The project concerns the care for orphans throughout the territory of North Macedonia and will include the figure of 5000 (five thousand) orphans.
The project includes:
Monthly assistance in financial means,
Payment of school expenses, including packages for the beginning of the year,
Organization of various courses, seminars and trainings for orphans,
Organization of various excursions,
Donation of summer and winter clothes,
Ramadan and Eid food packages,
Heating packages as: wood, etc.
Support for children who show different abilities,
Health packages through this circular, we ask you to engage all religious workers to bring the number of orphans from their respective congregations in order to complete the lists.

The CONDITIONS that every applicant must meet are:
Orphan left without a father.
To be aged up to 13 years.
An unlimited number of orphans can be registered from one family.

DOCUMENTATION REQUIRED:
1. Birth certificate
2. Father’s death certificate
3. Two photographs
4. Contact number
5. Proof from school if the applicant goes to school
6. Residential address

Lists to be sent as soon as possible, from time to time you can send favorite lists to the IRC Newsletter at this email: [email protected]; in order to complete the same.
The list and the documents for each orphan should be recorded according to the table attached.
In the end, we express our sincere thanks to the Аmbassador of RNM Mr. Abdulkader Mehmedi in Abu Dhabi of UAE for this great contribution to the management of the agreement between IRC of RNM and Organization “Hilal Ahmer” of UAE.

PLEASE TAKE ADVANTAGE OF THE OPPORTUNITY!
PRESENTATION TO BE MADE THROUGH THE MUFTINIES OF IRC OF RNM

THE COMMISSION FOR THE MANAGEMENT OF THIS PROJECT

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit