Emëruesi dhe numëruesi

0
589

Numerues quhet numri i pare i thyeses. Domethene numerues eshte numri mbi vijen e thyeses, ndersa numri poshte vijes se thyeses eshte numri i dyte i cili quhet emerues.

Emerues quhet numri i dyt i thyeses. Domethene emerues eshte numri poshte vijes se thyeses, ndersa numri siper vijes se thyeses quhet numerues.