Stenografi, stenografik, stenografim, strenogram

0
247

STENOGRAFI f.

Mënyrë për të shkruar me shpejtësi ligjërimin e dikujt, duke përdorur shkurtime të thjeshtuara për fjalët dhe shenja të posaçme. Shenjat e stenografisë. Mban (merr) me stenografi. Mëson (di) stenografinë.

STENOGRAFIK mb.

Që ka të bëjë me stenografinë, i stenografisë; që është mbajtur me anë të stenografisë. Shenja stenografike. Regjistrim stenografik. Sistemet stenografike.

STENOGRAFIM m.

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve STENOGRAFOJ, STENOGRAFOHET. Stenografimi i mësimit (i ligjëratës, i fjalimit).

STENOGRAM m.

Tekst i shkruar me stenografi. Stenogrami i raportit (i fjalimit). Marrë me stenogram.