-0.9 C
Pristina
Friday, January 27, 2023

MJERË PËR ATË QË TALL E PËRQESH NJERËZINË

Më të lexuarat

Allahu i Lartësuar thotë:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit
1. Mjerë për atë që tall e përqesh (njerëzinë),
2. i cili ka mbledhur pasuri dhe e ruan (me kopraci) atë.
3. Ai mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm.
4. Jo, kurrësesi! Ai do të flaket në Zjarrin shkatërrues (Hutame).
5. E ku mund ta dish ti se ç’është Zjarri shkatërrues (Hutame)?!
6. Është Zjarri i Allahut, i ndezur fort,
7. që depërton deri në zemër.
8. Ai (Zjarr) do të qëndrojë i mbyllur mbi ta
9. me shtylla (zjarri) të shtrira. [Humeze 1 – 9]

Shpjegimi i ajeteve

– “Mjerë për atë që tall e përqesh (njerëzinë), …” – Mjerë ata që kanë këto cilësi të ulëta, për ndëshkimin e rëndë që i pret. Ata përqeshin dhe tallen me nje-rëzit, me fjalë dhe me veprime. Humeze është ai që i fyen dhe i tall njerëzit nëpërmjet veprimeve të tij, ndërsa lumeze është ai që e bën këtë me fjalë.

– “… i cili ka mbledhur pasuri dhe e ruan (me kopraci) atë. Ai mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm.” – Prej cilë-sive të këtyre njerëzve është edhe lakmia e madhe për grumbullimin e pasurisë. I vetmi qëllim dhe shqetësim i tyre është mbledhja e pasurisë, ruajtja e saj që të mos pakësohet dhe mburrja me të. Ata nuk mendojnë asnjëherë që ta shpen-zojnë atë për bamirësi, për mbajtjen e lidhjeve farefisnore etj. Nga injoranca e tyre, ata mendojnë se pasuria do t’i bëjë të përjetshëm në shijimin e mirësive të kësaj dynjaje. Për këtë arsye, të gjithë mundin dhe aftësitë e tyre i shpenzojnë për të grumbulluar dhe ruajtur pasurinë. Ata shpresojnë se pasuria do të zgjasë edhe jetën e tyre, por nuk e dinë të mjerët se koprracia e shkurton jetën dhe i pakëson begatitë e saj. Ajo i shkatërron popujt.

– “Jo, kurrësesi! Ai do të flaket në Zjarrin shkatërrues (Hutame).” – Mendimi i tyre është i gabuar, prandaj nëse nuk kthehen nga ajo rrugë, do të hidhen në Hutame. Pastaj, për të treguar tmerrin e madh të këtij zjarri, i Lartësuari bën pyetjen:

– “E ku mund ta dish ti se ç’është Zjarri shkatërrues (Hutame)?!” – Vetëm Ai që e ka krijuar mund ta dijë realisht dhimbjen që ajo fsheh brenda saj. Në vijim, i Madhëruari shpjegon se çfarë është Hutame:

– “Është Zjarri i Allahut, i ndezur fort,që depërton deri në zemër. Ai (Zjarr) do të qëndrojë i mbyllur mbi ta, me shtylla (zjarri) të shtrira.” – Lënda djegëse e këtij zjarri janë njerëzit dhe gurët. Aq e fortë është nxehtësia e tij, saqë ajo depërton deri thellë në zemër. Ata do të jenë të izoluar brenda kësaj nxehtësie dhe pa shpresë se mund të dalin ndonjëherë prej saj. Pas portave, janë vendosur kangjella të larta, që ata të mos dalin jashtë. I Lartësuari thotë në një ajet tjetër: “Ndërsa ata që kaluan çdo kufi (në gjynahe ndaj Allahut), vendbanimi i tyre është Zjarri. Sa herë që përpiqen të dalin nga ai, kthehen në të dhe u thuhet: “Shijojeni Dënimin e Zjarrit, që ju e konsideronit gënjeshtër!”.”. [Sexhde 20]. E lus Allahun të na ruajë nga ky përfundim dhe të na ruajë nga çdo vepër që e bën atë të meritueshëm!

/TEFSIRI I SADIT – Përktheu Othman Agolli/

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit