21.2 C
Pristina
Tuesday, July 16, 2024

Orientimi nëpër dallime: Sqarimi i etikës seksuale dhe gjinore në Islam, deklarata e personaliteteve më të larta fetare në Amerikë kundër agjendës gjinore

Më të lexuarat

Diskursi publik mbi seksualitetin gjatë dekadave të fundit ka paraqitur sfida për komunitetet fetare. Sot, etika islame mbi seksualitetin dhe gjininë kundërshtohet nga disa pikëpamje shoqërore të njohura kohët e fundit, duke shkaktuar tension për muslimanët midis besimeve të tyre fetare dhe pritjeve shoqërore. Në të njëjtën kohë, mosmiratimi publik i praktikave, besimeve dhe avokimit të agjendës LGBTQ po përballet gjithnjë e më shumë me akuza për intolerancë dhe akuza të pajustifikuara për fanatizëm. Akoma më shqetësuese, ka një shtytje në rritje për të promovuar vlerat e përqendruara të LGBTQ te fëmijët përmes legjislacionit dhe rregulloreve, duke shpërfillur pëlqimin e prindërve dhe duke u mohuar prindërve dhe fëmijëve mundësinë për të shprehur kundërshtimin e tyre të ndërgjegjshëm. Politika të tilla përmbysin agjencinë e prindërve muslimanë për t’u mësuar fëmijëve të tyre etikën seksuale të bazuar në fe, shkelin të drejtën e tyre kushtetuese për të praktikuar lirisht fenë e tyre dhe kontribuojnë në një atmosferë intolerance ndaj komuniteteve fetare.
Ne jemi studiues dhe predikues muslimanë që përfaqësojmë një gamë të ndryshme shkollash teologjike. Më poshtë është artikulimi ynë kolektiv, unik i pozicionit të Islamit mbi etikën seksuale dhe gjinore. Si një pakicë fetare që përjeton shpesh fanatizëm dhe përjashtim, ne hedhim poshtë nocionin se mosmarrëveshja morale përbën intolerancë ose nxitje të dhunës. Ne afirmojmë të drejtën tonë për të shprehur bindjet tona, duke njohur njëkohësisht detyrimin tonë kushtetues për të ekzistuar në mënyrë paqësore me ata bindjet e të cilëve ndryshojnë nga tonat.

Burimi i moralit për muslimanët

Kërkesa më thelbësore për pranimin e Islamit është t’i nënshtrohesh Zotit plotësisht, vullnetarisht dhe me dashuri. Zoti thotë: “Nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje të vërtetë që, kur Allahu dhe i Dërguari i Tij vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin në atë çështje të tyren. Kush e kundërshton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, ai me siguri ka humbur.” (Kuran, el-Ahzab:36). Duke iu nënshtruar Zotit, ne deklarojmë se vetëm Ai zotëron dituri dhe urtësi absolute. Prandaj, nga ky parashtrim del se burimi dhe baza përfundimtare e moralit është udhëzimi hyjnor, jo vetëm arsyeja apo prirjet shoqërore.
Islami gëzon një traditë të pasur jurisprudence që lejon perspektiva të ndryshme dhe përshtat norma të ndryshme kulturore. Megjithatë, parime të veçanta që janë të shprehura në mënyrë eksplicite në shpallje, të njohura si elementë të domosdoshëm të Islamit, dhe për të cilat bien dakord njëzëri nga studiues të kualifikuar, konsiderohen të pandryshueshme dhe nuk janë të hapura për rishikim nga asnjë person apo ent, duke përfshirë autoritetet më të larta fetare. Siç pohon Zoti: “Të përkryera janë fjalët e Zotit tënd në vërtetësi dhe drejtësi; fjalët e Tij askush nuk mund t’i ndryshojë. Ai dëgjon çdo gjë dhe di çdo gjë.” (Kuran, En’am: 115).

Pozicioni i Islamit mbi seksualitetin dhe gjininë

Me një dekret të Zotit, marrëdhëniet seksuale lejohen brenda kufijve të martesës dhe martesa mund të ndodhë vetëm midis një burri dhe një gruaje. Në Kuran, Zoti i dënon në mënyrë eksplicite marrëdhëniet seksuale me të njëjtin seks (shih, p.sh., Kuran, Nisa’: 16, al-A‘raf: 80-83 dhe al-Naml: 55-58). Për më tepër, aktet seksuale paramartesore dhe jashtëmartesore janë të ndaluara në Islam. Siç shpjegon Zoti, “ Dhe mos iu qasni kurvërisë, se ajo është shfrenim dhe rrugë e shëmtuar! ” (Kuran, el-Isra’: 32). Këto aspekte të Islamit janë vendosur pa mëdyshje në Kuran, në mësimet e Profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të) dhe në një zinxhir të traditës së dijetarëve që përfshin katërmbëdhjetë shekuj. Si rezultat, ato kanë fituar statusin e konsensusit fetar (ixhma‘) dhe njihen si komponenta përbërëse të besimit të njohur për trupin e përgjithshëm të muslimanëve.
Zoti e përcaktoi njerëzimin si të përbërë nga meshkuj dhe femra dhe deklaroi se Ai “… i krijoi [njerëzit] nga një mashkull dhe një femër dhe i bëri [ata] në popuj dhe fise që të njiheni me njëri-tjetrin” (Kuran, el-Huxhurat : 13; shih edhe Nexhm: 45). Islami pohon se burrat dhe gratë janë shpirtërisht të barabartë para Zotit, edhe pse secili ka karakteristika dhe role të ndryshme. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) i referohej grave si homologe ekuivalente të burrave. Megjithatë, ai (paqja qoftë mbi të) dënoi në mënyrë eksplicite imitimin e paraqitjes së gjinisë së kundërt. Më tej, Zoti i bën thirrje njerëzimit që të respektojë urtësinë e Tij në krijim (shih, p.sh., Kuran, Nisa’: 119). Si i tillë, si rregull i përgjithshëm, Islami ndalon rreptësisht procedurat mjekësore që synojnë të ndryshojnë gjininë e individëve të shëndetshëm, pavarësisht nëse procedura të tilla quhen ndërhyrje “afirmuese” gjinore apo ndërhyrje “konfirmuese” gjinore. Për individët e lindur me paqartësi biologjike, siç janë çrregullimet e zhvillimit seksual, Islami i lejon ata të kërkojnë kujdes mjekësor për arsye korrigjuese.
Islami bën dallimin ndërmjet ndjenjave, veprimeve dhe identitetit. Perëndia i mban individët përgjegjës për fjalët dhe veprimet e tyre, jo për mendimet dhe ndjenjat e tyre të pavullnetshme. Siç ka thënë Pejgamberi ynë (paqja qoftë mbi të): “Zoti i ka falur muslimanët për atë që ata mendojnë, përderisa ata nuk flasin apo veprojnë sipas saj” (Buhariu, 2528).

Në Islam, veprimet mëkatare të një individi nuk diktojnë dhe nuk duhet të diktojnë identitetin e tij/saj. Si e tillë, është e palejueshme që muslimanët të krenohen me identifikimin që mund tu vije nga etiketat që i kategorizojnë ata sipas mëkateve të tyre. Është e rëndësishme të theksohet se qëndrimi i Islamit ndaj marrëdhënieve seksuale të paligjshme shkon paralelisht me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtës së individit për privatësi. Islami ndalon ndërhyrjen në jetën private të të tjerëve dhe dekurajon zbulimin publik të sjelljes seksuale (shih, p.sh., Kuran, Huxhurat: 12 dhe Nur: 19).
Ne e pranojmë se disa grupe fetare kanë riinterpretuar ose rishikuar doktrinën fetare për të qenë grupe përfshirëse të ideologjisë LGBTQ. Komuniteti musliman nuk është i imunizuar ndaj presioneve të tilla. Në të vërtetë, disa janë përpjekur të riinterpretojnë tekstet islame në favor të afirmimit të LGBTQ. Ne refuzojmë kategorikisht përpjekje të tilla si teologjikisht të pambrojtura, sepse këto aspekte të etikës seksuale bien brenda kategorisë së parimeve të pandryshueshme dhe për këtë arsye nuk janë subjekt i rishikimit.

E drejta jonë kushtetuese për të mbajtur pikëpamjet tona

Ne e pranojmë se kodi ynë moral bie ndesh me qëllimet e përkrahësve të LGBTQ. Ne gjithashtu njohim të drejtën e tyre kushtetuese për të jetuar në paqe dhe pa abuzime. Megjithatë, ne theksojmë të drejtat tona të dhëna nga Zoti dhe të drejtat kushtetuese na garantojnë të mbajmë, jetojmë dhe promovojmë besimet tona fetare në mënyrën më të mirë (Kuran, Nahl: 125) pa frikë nga hakmarrja ligjore ose margjinalizimi sistematik. Bashkëjetesa paqësore nuk kërkon marrëveshje, pranim, afirmim, promovim ose festim. Ne refuzojmë zgjedhjen e rreme midis nënshtrimit ndaj presioneve sociale për të adoptuar pikëpamje në kundërshtim me bindjet tona ose përballjes me akuza të pabaza të fanatizmit. Ultimatume të tilla shtrënguese minojnë perspektivat për bashkëjetesë harmonike.
Ne u bëjmë thirrje politikëbërësve që të mbrojnë të drejtën tonë kushtetuese për të praktikuar lirisht besimet tona fetare, pa frikë nga ngacmimi, dhe të kundërshtojnë çdo legjislacion që synon të mbysë liritë fetare të komuniteteve fetare. Në përputhje me pretendimin tonë për mospartizim (mos ndarje në grupe më të vogla), ne jemi të përkushtuar të punojmë me individë të të gjitha përkatësive fetare dhe politike për të mbrojtur të drejtën kushtetuese të komuniteteve fetare për të jetuar sipas bindjeve të tyre fetare dhe për të mbështetur drejtësinë për të gjithë.

Për Komunitetin tonë Musliman

Ne i nxisim personaliteet publike muslimane që të mbështesin shenjtërinë e besimit tonë dhe të përmbahen nga deklarimet e gabuara në emër të Islamit. Ne refuzojmë çdo përpjekje për t’i atribuar islamit pozicione në lidhje me etikën seksuale dhe gjinore që bien ndesh me mësimet e vërtetuara islame. Për të qenë të qartë, ne nuk mund të mbivlerësojmë pasojat e dëmshme shpirtërore për ata që me qëllim refuzojnë, mbrojnë refuzimin ose keqinterpretojnë vullnetin e Zotit, pasi duke vepruar kështu ata rrezikojnë statusin e tyre si besimtarë (Kuran, el-En’am: 21).

Për ata prej nesh që luftojnë me dëshirat që bien jashtë kufijve të vendosur nga Zoti: dijeni se edhe më të drejtët mund të bëjnë mëkate dhe se çdo musliman, sado mëkatar qoftë, ka potencialin për t’u falur. Praktikimi i vetëpërmbajtjes në përkushtim ndaj Zotit konsiderohet heroik. Shpërblimi i tij shpirtëror rritet proporcionalisht me nivelin e luftës së përfshirë. Qëllimi ynë përfundimtar është t’i japim përparësi përkushtimit ndaj Zotit mbi dëshirat tona dhe të mos sakrifikojmë besimin tonë. I lutemi Zotit që të na japë forcën e nevojshme dhe angazhimin e palëkundur për të përmbushur idealet tona. Le të gjejmë paqen dhe kënaqësinë e brendshme përmes nënshtrimit me dashuri dhe Zoti na vlerësoftë të denjë për t’u numëruar ndër besimtarët, titujt më të nderuar.

Solli në shqip: kohaislame.com

Të nënshkruarit:

Lista e nënshkruesve u përditësua më 30 maj 2023 në orën 19:01 ET.

Shaykh Tameem Ahmadi
Nur Institute

Shaykh Hatem al-Haj, PhD
Assembly of Muslim Jurists of America

Shaykh Salah al-Sawy, PhD
Assembly of Muslim Jurists of America

Shaykh Ammar Alshukry
AlMaghrib Institute

Professor Ovamir Anjum, PhD
Ummatics Institute

Ustadha Zaynab Ansari
Tayseer Seminary

Imam Navaid Aziz
Islamic Information Society of Calgary

Shaykh Jamal Badawi, PhD
Fiqh Council of North America

Professor Ihsan Bagby, PhD
Fiqh Council of North America

Shaykh Nomaan Baig
Institute of Knowledge

Shaykh Waleed Basyouni, PhD
AlMaghrib Institute

Shaykh Ahmed Billoo
Institute of Knowledge

Imam Yaser Birjas
Valley Ranch Islamic Center

Professor Jonathan Brown, PhD
Georgetown University

Canadian Council of Imams
Representing 80 Canadian Imams

Professor Sharif El-Tobgui, PhD
Boston Islamic Seminary

Shaykh Alauddin Elbakri
Tawasaw

Shaykh Shadee Elmasry, PhD
NBIC Safina Society

Shaykh Mohammad Elshinawy
Mishkah University

Imam Tom Facchine
Yaqeen Institute for Islamic Research

Shaykh Yasir Fahmy
Prophetic Living

Shaykh Mohammed Faqih
Memphis Islamic Center

Shaykh Yassir Fazzaga
Memphis Islamic Center

Shaykha Hanaa Gamal
Fiqh Council of the Islamic Society of Greater Houston

Professor Abdullah Bin Hamid Ali, PhD
Zaytuna College

Shaykh Suleiman Hani
AlMaghrib Institute

Shaykh Asif Hirani, PhD
Islamic Circle of North America

Shaykh Omar Husain, PhD, LPC

Shaykh AbdulNasir Jangda
Qalam Institute

Shaykh Abdur Rahman Khan
The Shariah Council of Islamic Circle of North America

Shaykh Ahmad Kutty

Ustadha Fatima Lette
Qalam Institute

Shaykh Mohammed Amin Kholwadia
Darul Qasim College

Shaykh Hamzah Maqbul
Ribat Institute

Ustadh AbdelRahman Murphy
Roots Community

Shaykha Ieasha Prime
Barakah Inc. Leadership Institute

Shaykh Yasir Qadhi, PhD
Islamic Seminary of America

Shaykh Yahya Rhodus, PhD
Al-Maqasid Islamic Seminary

Imam Jihad Saafir
Islah LA

Ustadha Aatifa Shareef, LPC
Qalam Institute

Shaykh Muzzamil Siddiqi, PhD
Fiqh Council of North America

Imam Syed Soharwardy
Islamic Supreme Council of Canada

Shaykh Zulfiqar Ali Shah, PhD
Fiqh Council of North America

Shaykh Omar Suleiman, PhD
Yaqeen Institute for Islamic Research

Ustadh Amjad Tarsin
Al-Maqasid Islamic Seminary

Shaykh Saad Tasleem
AlMaghrib Institute

Shaykh Mustafa Umar
California Islamic University

Ustadh Mobeen Vaid

Shaykh Abdullah Waheed
Miftaah Institute

Mufti Abdul Rahman Waheed
Miftaah Institute

Imam Siraj Wahhaj
Al-Taqwa Mosque (Brooklyn, NY)

Shaykh Dawud Walid

Shaykha Aysha Wazwaz, PhD
Gems of Light Institute

Imam Suhaib Webb
Institute of Sacred Sciences

Shaykh Tahir Wyatt, PhD
United Muslim Masjid

Shaykha Haifaa Younis, MD
Jannah Institute

Shaykh Jamaal Zarabozo

Shaykh Abu Zayd, PhD
Quran Literacy Institute

Shaykh Furhan Zubairi
Institute of Knowledge

Signatures Added On May 24, 2023
Imam Qutaibah Abbasi
DeSoto House of Peace Mosque

Shaykh Taha Abdul-Basser

Imam Yusuf Abdulle
Islamic Association of North America

Imam AbdurRahman Ahmad
Islamic Center of New England.

Shaykh Tanweer Ahmed
Hillside Islamic Center

Shaykh Abdullah Al-Mahmudi
Muslim Unity Center

Imam Mowlid Ali
As-Sadique Islamic Center

Shaykh Umer Ansari
Northside Islamic Center of San Antonio

Imam Akram Baioumy

Imam Nadim Bashir
East Plano Islamic Center

Imam Kemal Cecunjanin

Shaykh Ismaeel Chartier
Sunna Institute

Sheikh Aqib Choudhury

Shaykh Chad Earl
Islamic Center of Maryland

Imam John Ederer
Muslim Community Center of Charlotte

Imam Ismail Fenni
Yusuf Mosque

Ustadh Ayman Hammous, PhD
Executive director of Muslim American Society

Shaykh Ikramul Haq
Masjid Al-Islam (Rhode Island)

Shaykh Abdullah Hatia
Halton Islamic Association

Imam Mohamed Herbert
Legacy International High School

Ustadh Iyad Hilal
Alarqam Institute

Imam Ibrahim Hindy

Ustadh Shakiel Humayun
NYC Muslim Center

Shaykh Noman Hussain
Oasis Chicago

Professor Muzammil Hussain, PhD

Shaykh Osama Ibrahim
Islamic Society of Palm Springs

Professor Seema Imam, EdD

Shaykh Auda Jasser, PhD
Muslim Association of Canada

Shaykh AbdulRazzak Junaid
Islamic Center of Nashville

Imam Umar Kabiruddin
Al Salaam Academy

Imam Abdirahman Kariye
Dar Al Farooq Center

Imam Musleh Khan
Islamic Institute of Toronto

Shaykh Zaid Khan
Institute of Knowledge

Imam Salah Mahmoud
Islamic Center of Frisco

Shaykh Mamdouh Mahmoud, PhD
Islamic society of greater Houston

Imam Fuad Mohamed
Muslim American Society (Bay Area)

Shaykh Rihabi Mohamed Rihabi, PhD

Shaykh Ahmed Mohamed, PhD
Islamic Society of Central Jersey

Mufti Wahaajuddin Mohammed
Tawheed Center (TN)

Sheikh Uzair Mohsin
Islamic Association of Collin County

Shaykh Suhail Mulla
Islamic Society of West Valley

Shaykh Abdullah Mullanee
Lubab Academy

Imam Irshad Osman
Danforth Islamic Centre

Mufti Nayef Patel
Masjid Arqam

Chaplain Tricia Pethic
Muslim Prisoner Project

Shaykh Usman Qamar
Wijhah Initiative

Imam Hamid Raza
Al-Ansar Center

Ustadh Zuhair Shaath
Chino Valley Islamic Center

Imam Farhan Siddiqi
Dar Al-Hijrah Islamic Center

Shaykh Khalil Skafi
Sunni Muslim

Shaykh Mikaeel Ahmed Smith
Qalam Institute

Ustadh Ahmed Soboh
Islamic Shura Council of Southern California

Ustadh Fahad Tasleem
Sapience Institute

Shaykh Suhel Teli
Darul Uloom New York

Shaykh Azfar Uddin
Islamic Foundation North

Shaykh Osman Umarji, PhD
Yaqeen Institute

Shaykh Ibad Wali
Sacred Knowledge Inc.

Signatures Added On May 26, 2023
Shaykh Ramzy Ajem
Masjid Vaughan

Shaykh Yasser Albaz
DAR Foundation

Shaykh Rizwan Ali, PhD
Islamic Center of Naperville

Imam Mohamed Badawy
Islamic Association of Raleigh

Shaykh Osama Bahloul, PhD
Fiqh Council of North America

Imam Mohamed Bendame, PhD
MAC, Kitchener Masjid

Shaykh Mongy El-Quesny
Northwest Indiana Islamic Center

Shaykh Mohammed ElFarooqui
Islamic Society of Greater Houston

Imam Mohamed Elghobashy
Muslim Association of Greater Rockford

Imam Sulaimaan Hamed
Atlanta Masjid of Al-Islam

Imam Ameer Hamza
Islamic Society of Milwaukee

Imam Muhammad Haq
American Society for Islamic Awareness

Imam Taha Hassane
Islamic Center of San Diego

Shaykh Omar Hedroug
Islamic Center of Naperville

Imam Majed Jarrar
Siraj Institute

Ustadh Waheed Jensen, MD, PhD
A Way Beyond the Rainbow

Imam Ali Jomha
Canadian Islamic Center

Imam Muhammad Kamruzzaman
Danforth Community Centre

Imam Hasan Khalil
Islamic School of Irving

Shaykha Zakia Khalil
Hajar Institute

Imam Ahmad Khalil
MAC, Ottawa

Imam Mustapha Kifah
Council of Imams and Scholars of Greater Chicago

Mufti Wasim Khan
ISRA Foundation (Plano, TX)

Imam Safi Khan
Roots Community

Ustadh Adrian Ashir Kirk
Measured Tones Institute of Quran

Professor Rihabi Mohamed, PhD
Quranic Performance

Shaykh Ahmed M. Mohamed, PhD
Islamic Society of Central Jersey

Mufti Abdullah Nana
Islamic Society of Mill Valley

Shaykh Abdullah Oduro
Coppell Islamic Center

Shaykh Sadique Pathan
Al Rashid Mosque

Imam Omer Rangoonwala, Esq.

Shaykh Abdulaziz Rasoul
ISNA Schools and I3 Institute

Shaykh Osama Salama
Islamic Society of Palm Springs

Shaykh Ahmad Saleem
Hamzah Islamic Center (Atlanta, GA)

Mawlana Mushtaq Shaikh
Masjid Bilal Muslim Association

Shaykh Huzaifah Siddiqui
Islamic Society of Akron and Kent

Mufti Mohammad Shibli Siddiqui
Humble Islamic Center

Shaykh Essam Tawfik
Islamic Leadership Institute of America

Shaykh Mehmet Usta
i3 Institute

Signatures Added On May 30, 2023
Imam Aladin Abulhassan, PhD
Council of Shia Muslim Scholars of North America

Shaykh Hussein Afeefy, PhD

Shaykh Hashim Ahmad
Institute of Knowledge

Imam Haroon Ahmed
Masjid Uthman (IL)

Imam Moustafa Al-Qazwini, PhD
Islamic Educational Center of Orange County

Shaykh Ali Ali, PhD
Muslim Community of Western Suburbs (MI)

Shaykh Saber Alkilani, Phd
Islamic Association of Sault Ste Marie (ON)

Shaykh Main Alqudah, PhD
Guidance College

Shaykh Anwar Arafat
Islamic Association of Greater Memphis

Shaykh Tarik Ata
Orange County Islamic Foundation

Ustadh Abdullatif Bakbak
Muslim Association of Canada

Shaykh Sheryar Bashir
Al-Ihsan Educational foundation

Shaykh Jamel Ben Ameur, PhD

Imam ShemsAdeen Ben-Masaud
Crescent View Academy

Ustadha Tuscany Bernier

Imam Hamza Bilgic
Salaam Islamic Center

Shaykh Numaan Cheema
Darul Uloom Central Jersey

Shaykh Mukhtar Curtis, PhD

Imam Bachir Djehiche, PhD
Guidance Collage

Professor Abdelhafid Djemil, PhD
President Majlis Ash-Shura of NY

Imam Imad Enchassi, PhD
Islamic Society of Greater Oklahoma City

Ustath Mohammed Hannini
Alarqam Institute

Shaykh Saad Haque
Zakaria Islamic Academy

Shaykh Anisul Haque

Shaykh Samir Hussain
Fahm Education

Shaykh Ismaael Iqbal
Ihya Foundation

Shaykh Hussain Kamani
Qalam Institute

Imam Faisal Khan
Quba Institute of New York

Imam Muhammad Kolila
Denver Islamic Society

Shaykh Ibrahim Ma
Chinese Muslim Association of North America

Ustadh Feras Marish
DAR Foundation

Shaykh Taha Masood
Al-Ihsan Educational Foundation

Ustadha Yasmin Mogahed

Shaykh Abdulhakim Mohamed, PhD
North American Imams Federation

Imam Yahya Momla
The BC Muslim Association

Imam Salahuddin Muhammad, DMin
As Salaam Islamic Center

Shaykh Saifullah Muhammad
Northwest Islamic Community Center (MN)

Imam Bashir Mundi
West Cobb Islamic Center (GA)

Shaykh Mohamed Mursal
Islamic Association Of North America

Imam Abdus-Salaam Musa, DMin
South East Queens Muslim Collective

Shaykh Tariq Musleh
The Mecca Center

Ustadh Muneeb Nasir
Olive Tree Foundation

Shaykh Shakib Nawabi
Darululoom San Diego

Shaykh Hamza Palya
Sacred Knowledge Institute

Shaykh Rizwaan Patel
Darul Ifta Rockford

Ustath Yousef Salam
Straight Struggle

Imam Mohamed Sayed
Islamic Center of Bloomington

Shaykh Ali Sbeiti

Imam Hafiz Shafique
Masjid AlQuran (WI)

Imam Jamal Shah
Nabvi Mosque (NY)

Shaykh Zubair Sidyot
Lethbridge Muslim Association

Imam Jamal Taleb, PhD
Canadian Islamic Center

Imam Sami Zaharna
Muslim Family Center (MD)

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit