1.4 C
Pristina
Thursday, December 7, 2023

Doli nga shtypi Takvimi për vitin 2023 (144-1445 Hixhri)

Më të lexuarat

Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut, botoi dhe lëshoi në përdorim “Takvimin” për vitin 2023 ( 1444/1445 Hixhri), në bashkëpunim me Shoqatën “Ilmije” e cila funksionon në kuadër të BFI.

Shoqata “Ilmije” kryesisht merret me botime të edicioneve fetaro-islame, boton Takvimin, Imsakijen dhe kalendarë të tjerë, të cilat janë ekskluzivitet i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, ndërsa Kryetar i saj është Rexhep ef. Ziberi.
“Takvimi” luan rol të rëndësishëm në informimin e besimtarëve në llogaritjen e pesë kohëve të namazit dhe festave fetare dhe atë në tre gjuhë: shqip, maqedonisht dhe turqisht, ndërsa pjesa e dytë është e plotësuar me shkrime dhe vështrime të ndryshme, nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe figura të tjera eminente të Bashkësisë Fetare Islame të RMV, edhe atë në katër gjuhë: shqipe, maqedonase, turke dhe boshnjake, ku kanë zënë vend tema nga tefsiri, jurisprudenca islame, akaidi, hadithi, etika islame dhe trashëgimia jonë e pasur kulturo-fetare.
Besimtarët e interesuar, Takvimin mund ta gjejnë nëpër të gjitha Myftinitë e BFI e RMV dhe xhamitë e vendit.

Излезе од печат Таквим за 2023 година (144-1445 хиџри)

Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија го издаде „Таквим“ за 2023 година (1444/1445 хиџри), во соработка со Здружението „Илмије“, која функсионира во рамките на ИВЗ.
Здружението „Илмије“ главно се занимава со издавање на религиозно-исламски изданија, го објавува Таквим-от, Имсакии и други календари, кои се ексклузивни надлежности на Исламската Верска Заедница на РСМ, а нејзин Претседател е Реџеп еф. Зибери.
„Таквим-от“ игра важна улога во информирањето на верниците во пресметувањето на времето за петте намази, и верски празници и тоа на три јазици: албански, македонски и турски, додека вториот дел е заокружен со различни теми и ставови, на Реисул. Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и други еминентни личности на Исламската Верска Заедница на РСМ, печатени исто така на четири јазици: албански, македонски, турски и босански, каде се застапени теми од тефсирот, исламската јуриспруденција, акаид, хадисот, исламската етика и нашето богато културно- верско наследство..
Заинтересираните верници можат да го најдат Таквим-от во сите Муфтиства на ИВЗ на РСМ и џамии.

2023 yılı (144-1445 Hicri) takvimi basından çıktı

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği, İDB çatısı altında faaliyet gösteren “İlmiye” Cemiyeti tarafından 2023 (Hicri 1444/1445) yılı için “Takvim”i basından çıktı.
“İlmiye” Cemiyeti, KMC İslam Dini Birliği’nin münhasır yetki alanında olan ve ağırlıklı olarak İslami-dini yayınlar, takvim, imsakiye ve diğer tür takvimler yayınlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu cemiyetin başkanlık görevini Zecep ef. Ziberi ifa etmektedir.
Takvim; Arnavutça, Makedonca ve Türkçe olmak üzere üç dilde basılmakta ve beş vakit namaz ile bayram namazı vakitlerinin hesaplanmasında, dini gün ve gecelerin belirtilmesinde, müminlerin bu konularda bilgilendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bilgilere ek olarak başta İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul Ulema H. Hz. Şakir ef. Fetai olmak üzere ülkemizdeki diğer seçkin ilahiyatçıların tefsir, İslam hukuku, aka’id, hadis, İslami ahlak ve zengin kültürel-dini mirasımız ihtiva eden değişik konularda Arnavutça, Makedonca, Türkçe ve Boşnakça dini makaleleri de takvimde yer almaktadır.
Bu takvime ulaşmak isteyenler İslam Birliği Müftülükerine ve camilerdeki görevlilere baş vurabilirler.

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit