0.9 C
Pristina
Friday, December 8, 2023

Hanefijtë pa Mjekrra

Më të lexuarat

Këto ditë ndodhi një konferencë shkencore mbarëkombëtare dy ditore me temën “Medhhebi hanefij, prioritet dhe sfidat” organizuar nga Bashkësia Fetare Islame në RM në koordinim me Fakultetin e Shkencave Islame-Shkup, u realizua më 31-tetor dhe 01 nëntor 2015, në lokalet e Fakultetit të shkencave Islame në Shkup, dhe të Medresesë “Isa Beu” – Shkup. Konferenca është realizuar në tre panele shkencore, me studiues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Lugina e Preshevës. Në këtë konferencë u trajtuan tematika të shumta nga hulumtuesit, në këndvështrime të ndryshme dhe, të njëjtat u pasuruan edhe me debate nga të pranishmit.

Për vlerësimin e rrjedhës së konferencës dhe punimeve të saja Këshilli Organizativ i konferencës, formoi një komision të përbërë nga pjesëmarrësit në përbërje prej (5) anëtarëve, me këtë përbërje: Jusuf Zimeri, Ajni Sinani, Shaqir Fetahi, Ragmi Destani, dhe Ibrahim Idrizi.

– Por një detaj shum me rëndësi vërehet gjat kësaj konference, e ajo është se të pranishmit nuk mbanin mjekrra, paradox i vërtetë nga fakti se vet Imam Ebu Hanifja kishte mjekërr të gjatë madje ishte ithtarë i kryerjes së këtij syneti.

Poashtu, katër Khalifët e njohur, Ebu Bekri, ‘Umeri, ‘Uthmani dhe ‘Aliu, të gjithë ata kishin mjekrra të mëdha, siç është përmendur në Tabakat Ibn Sa’d (3/114) dheTarijkhul-Khulefa lis-Sujuti (fq. 102, 116, 129).

Sipas hanefive, është e ndaluar për një mashkull që ta rruajë mjekrën e tij.
Sa i përket shkurtimit të saj më pak se një grusht, siq është vepruar nga disa njerëz në Perëndim, askush nuk e ka lejuar këtë. Kurse sa i përket rruajtjes së saj tërësisht, ky është veprim i qifutëve indianë dhe i magjistarëve persianë.

Ibn Abidini (njëri prej dijetarëve të mëdhenj të medhhebit hanefi) ka thënë:

“Eshtë e ndaluar për një mashkull që ta rruajë mjekren e tij”.

Kur është pyetur: “A lejohet rruajtja e mjekrës?” , ai ka thënë:

“Nuk lejohet rruajta e mjekrës. I Dërguari (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Shkurtoni mustaqet dhe lini mjekrat.” Ky urdhër i të Dërguarit (salallahu alejhi ue selem) është i qartë: duhen shkurtuar mustaqet dhe duhet lënë mjekra, nuk duhet ta rruajmë atë.”

Këtë mund ta gjeni edhe në shumë libra të medhhebit hanefi, si për shembull:
“Fet,h el kadir” (shih Sherh feh,t el kadir ala el hidaje 2/348),
“Sherh ez-zejlaijj alel kenz” (shih Bahr er-raik sherh kenz ed-dekaik/280).

Kurse sa i përket shkurtimit të mjekrës nën një grusht, janë dy mendime në medhhebin hanefi:
1. Nuk lejohet shkurtimi i saj (shih Durer El Muhtar).
2. Duhet të shkurtohet ajo që është më shumë se një grusht (shih En-Nihaje).

Poashtu transmetohet se – Imamu Adham Ebu Hanife është turpruar të shikoj në sy njërin nga talebet e tij, shkaku që nuk kishte dalë mjekëra (ishte qose).
Një ditë nxënesit e tjerë e njoftuan Imamin e tyre se edhe filanit i kanë fijet e mjekres në fytyrë. Gjë që e bëri të ndihet i lumtur.

Andaj shtrohet pyetja si është e mundur këta njerëz të bëjnë konferenca mbi Hanefizmin kur nuk respektojnë këtë detalj (që nuk është i vogël, por është synet)

– Pastaj mos të harrojmë se një ndër antarët e kësaj konference është edhe profesor Jusuf Zimeri një njeri i cili në rrjetet sociale nuk ndalet së fyeri dhe etiketuari shumë Mysliman që nuk kan mendime të njejta me të, madje me gjuhen e Milloshit dhe Latasit duke i quajtur ata VEHABI dhe plot etiketa tjera fyese që nuk i kan hije një profesori!

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit