26.2 C
Pristina
Friday, July 12, 2024

A shkakton stres dhe shqetësim ngarendja pas çështjeve të kësaj bote?

Më të lexuarat

Pyetja:

E kam dëgjuar në një video të thuhet; “Askush nuk e kërkon Allahun për ndonjë çështje të kësaj bote, vetëm se ai do të ketë një sasi të barabartë shqetësimesh dhe stresi”, a është e vërtetë kjo?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Së pari:

Sa i përket kësaj thënie me këtë kuptim të përgjithshëm, padyshim që është e rreme, sepse njerëzit gjithmonë e kanë kërkuar Zotin e tyre dhe i janë lutur Atij për atë që u shqetëson për disa nga çështjet e tyre fetare dhe të kësaj bote.

Nuk ka asgjë në mësimet islame që të ndalojë ndjekjen e asaj që është e mirë në këtë botë apo të ndalojë përpjekjen për të.

Përkundrazi, ajo që është e ndaluar dhe e dënueshme është që njeriu të mos shqetësohet për botën tjetër dhe të mos përpiqet për të ose të bëjë ndonjë përpjekje për të dhe të mos ketë interes për të; përkundrazi, gjithë shqetësimi, mundi dhe lutja e tij kanë të bëjnë me këtë botë dhe me atë që ajo përmban.

Allahu i Lartësuar thotë: “Pasi t’i kryeni ritet e haxhillëkut, përmendni Allahun ashtu siç i kujtoni prindërit tuaj, madje edhe më tepër! Disa njerëz thonë: “Zoti ynë, jepna të mira në këtë botë!” Por, për këta, s’ka asnjë të mirë në botën tjetër. Por ka dhe të tjerë që thonë: “Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit (të Xhehenemit)!” Këtyre do t’u jepet shpërblim për atë që kanë bërë. Allahu është i shpejtë në llogari. (Bekare: 200-202).

Transmetohet se Enes ibn Malik ka thënë: Një burrë erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe i tha: O i Dërguar i Allahut, cila është lutja më e mirë? Ai ﷺ tha: “Kërkoni nga Zoti juaj falje dhe mirëqenie në këtë botë dhe në botën tjetër”. Pastaj (burri) erdhi të nesërmen dhe tha: O i Dërguar i Allahut, cila është lutja më e mirë? Ai ﷺ tha: “Kërkoni falje nga Zoti juaj dhe për mirëqenie në këtë botë dhe në botën tjetër”. Pastaj (burri) erdhi ditën e tretë dhe tha: O Pejgamber i Allahut, cila është lutja më e mirë? Ai ﷺ tha: “Kërkoni falje nga Zoti juaj dhe për mirëqenie në këtë botë dhe në ahiret, sepse nëse ju falet dhe ju jepet mirësia në këtë botë dhe në ahiret, do të keni sukses”. [1]

Transmetohet nga Enes ibn Malik (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i është thënë: “Vëllezërit e tu kanë ardhur te ti nga Basra (dhe në atë kohë ai ishte në Ez-Zavije) që t’i lutesh Allahut për ata”. Ai tha: “Allahu na faltë, na mëshiroftë dhe na jep në këtë botë të mirën dhe në ahiret atë që është e mirë dhe na ruaj nga zjarri.” Ata i kërkuan atij të thoshte më shumë, kështu që ai tha diçka të ngjashme, pastaj tha: “Nëse ju është dhënë kjo, atëherë ju është dhënë gjithçka e mirë në këtë botë dhe në ahiret.” [2]

Përkundrazi, ky hadith tregon përfundimisht se është urdhëruar të bëhet lutje duke i kërkuar Allahut për çështjet e kësaj bote.

Transmetohet nga Aishja se i Dërguari i Allahut ﷺ ia mësoi asaj këtë lutje: “Allahumma inni as’aluka min el-khayri kullihi, ‘ajilihi ue ajilihi, ma alimtu minhu. ua ma lam a’lam. Wa a‘udhu bika min esh-sharri kullihi, ‘ajilihi ue ajilihi, ma ‘alimtu minhu ve ma lam a’lam. Allahumma inni as’aluka min hajri ma sa’alaka ‘abduka ue nabijjuka, ue a‘udhu bika min sharri ma ‘adha bihi ‘abduka ue nabijjuka. Allahumma inni es’aluka el-xhenneta ue ma karrebe ilejhe min kawlin au amel, ue a’udhu bika min el-neari ue ma karrebe ilejha min kawlin au amel, ue es’aluka en taxh’al kulla kada’in kajtehu. li khayran (O Allah, unë kërkoj nga Ty gjithçka që është e mirë, tani dhe në të ardhmen, atë që di për të dhe atë që nuk e di. Dhe kërkoj mbrojtje te Ti nga çdo e keqe, tani dhe në të ardhmen, çfarë Unë e di dhe atë që nuk e di, O Allah, kërkoj prej Teje të mirat që të ka kërkuar robi yt dhe Pejgamberi yt dhe kërkoj mbrojtje te ti nga e keqja nga e cila kërkoi strehim robi yt dhe profeti yt. O Allah, kërkoj nga Ti për Xhenetin dhe për atë që e afron njeriun me fjalë e me vepër, dhe unë kërkoj mbrojtje te Ti nga Xhehennemi dhe nga ajo që e afron me fjalë dhe me vepër. Dhe unë të kërkoj që ta bësh të mirë çdo vendim që vendos për mua).

Transmetohet se Enesi ka thënë: “Unë hyra një ditë dhe Profeti ﷺ ishte atje, dhe nuk kishte tjetër përveç meje, nënës sime dhe Ummu Haramit, hallës sime. Ai hyri në shtëpinë tonë dhe na tha”: “A mos t’ju prij në namaz?” “Dhe kjo nuk ishte në kohën e asnjë prej namazeve (pesë ditore). Një njeri që ishte i pranishëm (kur u transmetua ky hadith) tha: “Ku e bëri Enesin të qëndrojë?”. Ai tha: “E bëri të qëndrojë në të djathtën e tij, pastaj na priu në namaz, pastaj bëri lutje për ne (anëtarët e shtëpisë) duke kërkuar çdo të mirë në këtë botë dhe në ahiret.” Nëna ime tha: “O i Dërguari i Allahut, robi yt i vogël (që do të thotë Enesi); lute Allahun për të.” Kështu i Dërguari i Allahut ﷺ u lut për çdo të mirë për mua, dhe në fund të lutjes së tij tha: “O Allah, jepi atij shumë pasuri dhe shumë fëmijë dhe bekoje atë.” [3]

Së dyti:

Ajo që është e dënueshme në këtë drejtim janë dy gjëra:

1. E para është kur kjo botë është gjithçka për të cilën njeriu kujdeset dhe përpiqet, siç u tha më lart, dhe ai nuk ka interes për ahiretin dhe nuk përpiqet për të.

Pikërisht atëherë lutja e tij – e cila është një nga mënyrat më të mira për t’iu afruar Allahut, është një adhurim dhe një nga mjetet më të mëdha për të arritur atë që kërkon – është e gjitha për çështjet e kësaj bote.

Transmetohet nga Ubej ibn Ka’b se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Përgëzoje këtë ummet të madhështisë, fitores dhe mbizotërimit, kështu që kushdo prej tyre të bëjë një vepër që i përket ahiretit për fitim të kësaj bote, ai nuk do të ketë pjesë në botën tjetër”. [4]

Transmetohet se Zejd ibn Thabiti (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ duke thënë: “Kush është i përqendruar vetëm në këtë botë, Allahu ia ngatërron punët dhe bënë që vazhdimisht t’i frikësohet varfërisë dhe nuk do të ketë asgjë nga kjo botë përveç asaj që i është caktuar. Kushdo që është i përqendruar në botën tjetër, Allahu do t’i zgjidhë punët e tij dhe do ta bëjë të ndihet i kënaqur me fatin e tij dhe padyshim që do t’i vijnë furnizimi dhe fitimet e kësaj bote.” [5]

Prandaj një nga lutjet e Profetit ﷺ ishte lutja e Allahut që kjo botë të mos ishte shqetësimi dhe qëllimi i tij kryesor.

Transmetohet se Ibn Omeri ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ rrallë ngrihej për të lënë tubimin para se t’u lutej shokëve të tij: “O Allah, na jep një pjesë të frikës ndaj Teje. që do të na pengojë nga mosbindja ndaj Teje, dhe një pjesë e bindjes dhe veprave të drejta që do të na mundësojnë të arrijmë në Xhenetin Tënd, dhe një pjesë të besimit të sigurt që do të na mundësojë të përballojmë fatkeqësitë e kësaj bote. Na jep përfitimin e dëgjimit, shikimit dhe shëndetit tonë gjatë gjithë jetës sonë dhe le t’i gëzojmë ato deri në momentin e fundit të jetës sonë. Na mundëso që t’i lajmë hesapet me ata që na kanë bërë padrejtësi dhe na jep fitore ndaj atyre që na kundërshtojnë. Mos lejo që të na godasë fatkeqësia në besimin tonë, mos e lejo këtë botë të jetë shqetësimi ynë kryesor ose ta bëni atë gjithçka që dimë dhe mos dërgoni kundër nesh ata që nuk do të tregojnë mëshirë për ne.” [6]

2. Gjëja e dytë e dënueshme është: kur njeriun e kapi dashuria për këtë botë deri në atë masë saqë nuk i intereson nëse kërkon përfitime të kësaj bote me mjete hallall apo haram.

Transmetohet se Ebu Umame ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Xhibrili më frymëzoi se askush nuk do të vdesë derisa të plotësojë afatin e caktuar dhe të marrë furnizimin e tij të plotë. Pra, jini të moderuar në kërkimin e furnizimit dhe askush nga ju nuk duhet të lejojë që të mendojë se furnizimi është i ngadalshëm në arritjen e tij, ta kërkojë atë me mjete mëkatare, sepse ajo që është tek Allahu nuk mund të arrihet veçse me bindje ndaj Tij.” [7]

Bazuar në këto dy pika, të qenit i shpërqendruar nga shqetësimet e kësaj bote nga ahireti dhe kërkimi i përfitimit të kësaj bote me çfarëdo mjeti që është në dispozicion, pa u kujdesur nëse ato janë hallall apo haram – kështu duhet të kuptojmë paralajmërimin kundër përpjekjes për çështjet e kësaj bote apo lutjes për çështjet e kësaj bote.

Ebu Muavije el-Esvedi ka thënë: “Ai për të cilin kjo botë është shqetësimi kryesor i tij, do të ketë shqetësime dhe shqetësime të gjata në ahiret.”

Meslameh ibn ‘Abdul-Malik ka thënë: “Ata që do të ndjejnë më pak shqetësim në ahiret janë ata që kanë më pak shqetësime dhe stres në këtë botë.” [8]

Përfundim: Formulimi i përmendur në pyetje nuk është transmetuar saktë nga Pejgamberi ﷺ, kështu që nuk është e saktë të thuhet se lutja për atë që është e mirë në këtë botë do të sjellë shqetësime dhe stres.

Përkundrazi, ajo që është transmetuar është një paralajmërim që të mos shpërqendroheni nga shqetësimet e kësaj bote nga ahireti, ose të kërkoni përfitime të kësaj bote në mënyra që nuk janë të lejuara.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

——————-

[1] Ibën Maxhe (3846) dhe të tjerë; klasifikuar si sahih nga Albani.

[2] Buhariu në el-Adab el-Mufrad (633); klasifikuar si sahih nga Albani.

[3] Buhariu në el-Adab el-Mufrad (88); klasifikuar si sahih nga Albani.

[4] Ahmedi (21223) dhe të tjerët; klasifikuar si sahih nga Albani.

[5] Ibën Maxhe (4105); klasifikuar si sahih nga Albani.

[6] Tirmidhiu (3502); i klasifikuar si hasen nga Albani.

[7] Ebu Nu‘ajm në El-Hilyah (10/26) dhe të tjerë; klasifikuar si sahih nga Albani.

[8] Të dy transmetimet nga Ibn Ebi’d-Dunja në Dhamm ed-Dunja (283, 284).

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit