15 C
Pristina
Saturday, September 18, 2021

Universiteti i Prishtinës shpall konkurs për regjistrimin e studentëve ne vitin e parë të studimeve

Më të lexuarat

Universiteti i Prishtinës, në vitin e parë të studimeve, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 20122013, do
të regjistrojë 9221 studentë, prej të cilëve 8011 studentë të rregullt dhe 1210 studentë me korrespondencë.
Universiteti do të regjistrojë edhe 323 studentë të rregullt nga Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe  Presheva e Bujanoci, si dhe 294 studentë nga minoTë drejtë pranimi në Universitetin e Prishtinës kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme në Kosovë dhe e kanë diplomën për shkollimin e kryer.

            

Në Universitet mund të pranohen edhe studentët nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT-i.

Kandidatët jokosovarë dhe minoritarë kanë të drejtë të konkurrojnë dhe të pranohen vetëm në kuotat e parapara për ta.

Kandidatë jokosovarë konsiderohen ata kandidatë që e kanë mbaruar shkollimin e mesëm jashtë Kosovës dhe me rastin e paraqitjes në konkurs, duhet t’i kenë të nostrifikuara dokumentet e shkollimit.

Njohja (nostrifikimi) e diplomave bëhet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Secili kandidatë mund të konkurrojë vetëm në një fakultet, departament apo drejtim
.

Kandidatët që refuzohen mund t’i paraqesin ankesë Këshillit të Fakultetit, të njëjtën ditë kur janë njoftuar për rezultatet e provimit pranues. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen. Këshilli merr vendim për ankesën ditën e nesërme.ritetet: boshnjakë, turq, romë, ashkali dhe egjiptianë.

Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 18.7.2012 deri më 27. 7. 2012 në ora 16.00

Për më shumë shkarkoni dokumentin këtu.

 

AFATET E KONKURSIT

 

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve datat e sendërtimit të konkursit janë si vijon:

              1. Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 18.7.2012 deri më 27. 7. 2012 në ora 16.00

 Me rastin e paraqitjes, kandidatët duhet t’i sjellin këto dokumente origjinale:

– Fletëparaqitja e plotësuar shkarkohet gjatë aplikimit online nga interneti: Vegza (Linku) për aplikim Online përmes Internetit është:  http://apliko.uni-pr.edu

             – Certifikatën e lindjes,

             – Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme,

             – Diplomën  e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesën e maturës, nëse ka pasur

provim  të maturës,

             – Kopjen e lejes së njoftimit.      

 – Pagesën prej 10 Є. Forma e pagesës shkarkohet dhe printohet nga Ueb faqja e Universitetit të Prishtinës ndërsa pagesa bëhet në bankë 

 – Vendimin mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit

– Për kandidatët që konkurrojnë për tu regjistruar në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore, Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Fakultetin e Inxhinierisë Mekanik, Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, Fakultetin e Gjeoshkencave dhe Teknologjisë në Mitrovicë, Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë dhe Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara në Ferizaj e që kanë mbaruar maturën paraqesin edhe Vërtetimin mbi pikat e arritura nga lëndët në provimin e maturës,

 – Kandidatët që konkurrojnë për studime me korrespondencë duhet të sjellin edhe dëshminë që janë në marrëdhënie të rregullt pune(kontratën e punës ose një vërtetim),

Shtetasit e huaj, që nuk e kanë mbaruar shkollimin e mesëm në gjuhën shqipe, përveç dokumenteve të lartcekura, paraqesin edhe dëshminë mbi njohjen e gjuhës shqipe.

– Paraqitja e dokumenteve për Fakultetin e Edukimit bëhet nëpër qendra.

2. Provimi pranues do të mbahet më 30. 7. 2012, në orën 9:00, përveç në disa  fakultete ku orari i mbajtjes së provimit pranues është si vijon:

       Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike në orën 11:00

       Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në orën 13:00

     Provimi pranues për Fakultetin e Mjekësisë dhe Fakultetin Ekonomik do të mbahet më 31.7.2012, në orën 9:00.

– Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet ta kenë me vete vetëm lejen e njoftimit pa të cilën nuk mund ti nënshtrohen provimit pranues dhe një mjet shkrimi.           

       Ndalohet hyrja në provim pranues me telefon celular.

3. Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet deri më 03.8.2012.

             Rezultatet e provimit pranues do të shpallën në Ueb faqet e fakulteteve përkatëse.

 

 4. Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet  sipas fakulteteve prej 06. 8. 2012 deri më 14.8.2012, sipas këtij orari:

–  Fakulteti Filozofik më 06. 8. 2012  prej orës 9:00 – 15:00 në Fakultetin Filozofik,

–  Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore 06. 8. 2012    prej orës 9:00 – 15:00, në Amfiteatrin e Fizikës së FSHMN-së;

– Fakulteti i Filologjisë dhe Fakulteti i Shkencave Sportive më  07. 8. 2012  prej orës 9:00 – 15:00, në Amfiteatrin e Fizikës së FSHMN-së;

– Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 07. 8. 2012  prej orës 9:00 – 15:00 në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë

– Fakulteti Juridik Qendra në Prishtinë më 08. 8. 2012  prej orës 9:00 – 15:00, në Amfiteatrin e Fakultetit Juridik;

– Fakulteti Ekonomik Qendra në Prishtinë më 09. 8. 2012, prej orës 9:00 -15:00 në Amfiteatrin e Fakultetit Ekonomik;

– Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Fakulteti i Mjekësisë më 10. 8. 2012, prej orës 9:00 -15:00 në Fakultetet teknike;

– Fakulteti i Edukimit Qendra në Prishtinë dhe Fakulteti i Arteve më 13. 8. 2012  prej orës 9:00 – 15:00, në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë;,

– Fakulteti Juridik Qendra në Gjilan, Fakulteti Ekonomik Qendra në Gjilan dhe Fakulteti i Edukimit Qendra në Gjilan më 13. 8. 2012, prej orës 10:00 -14:00 në Fakultetin e Edukimit në Gjilan.

– Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë në Mitrovicë dhe Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë më 14.8. 2012, prej orës 10:00 -14:00 në Fakultetet përkatëse.

– Fakulteti i Edukimit Qendra në Gjakovë, Fakulteti i Filologjisë  Qendra në Gjakovë, Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore Qendra në Gjakovë dhe Fakulteti i Mjekësisë Qendra në Gjakovë më 14 .8. 2012, prej orës 10:00 -14:00 në Fakultetin e Edukimit në Gjakovë.

 – Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara në Ferizaj më 14 .8. 2012, prej orës 10:00 -14:00 në FSHTA në Ferizaj.

Regjistrim të kandidatëve jashtë këtyre afateve nuk do të ketë, prandaj luten kandidatët e pranuar që t’i përmbahen afatit të lartcekur.

Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

            1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

            2. Tri fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

             3. Pagesa për një semestër në lartësi prej 50 € për studime të rregullta, respektivisht 250€ për studime me korrespondencë.

Pagesa bëhet në njërën prej bankave afariste me fletëparaqitje për pagesë, e cila shkarkohet dhe printohet nga Ueb faqja Universitetit të Prishtinës.

Njoftimet dhe programet për provimet pranuese mund të merren në fakultetet përkatëse.

Kandidatëve u rekomandohet që para paraqitjes në konkurs të bëjnë kopje të mjaftueshme të dokumenteve, sepse dokumentet origjinale nuk do të mund t’i tërheqin deri në diplomim apo çregjistrim nga fakulteti.

Në departamentet, degët dhe drejtimet ku nuk plotësohet numri i kandidatëve të paraparë me këtë konkurs, do të shpallet konkursi plotësues.

Për informata më të hollësishme kandidatët mund t’u drejtohen fakulteteve përkatëse ose të hapin faqen e internetit: www.uni-pr.edu

I. FAKULTETI FILOZOFIK-PRISHTINË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 800 studentë, prej të cilëve 560 të rregullt dhe 240 me korrespondencë:

  

Departamenti

Për studime të rregullta

Për studime me korrespondencë

Departamenti i Filozofisë

 60

30

Departamenti i Pedagogjisë-Drejtimi Pedagogji e Përgjithshme

80

40

Departamenti i Punës sociale

40

Departamenti i Historisë

100

50

Departamenti i Shkencave Politike

80

40

Departamenti i Sociologjisë

80

40

Departamenti i Psikologjisë

80

40

Departamenti i Etnologjisë me Antropologji Kulturore

40

    

 

PROVIMI PRANUES

Provimi pranues mbahet nga lëndët e lëmit të ngushtë profesional të degëve mësimore të fakultetit dhe atë:

– Në Departamentin e Filozofisë nga Filozofia dhe Sociologjia;

– Në Departamentin e Pedagogjisë nga Edukata qytetare, Psikologjia dhe Filozofia;

– Në Departamentin e Punës sociale nga Edukata qytetare, Psikologji dhe Sociologjia .

            – Në Departamentin e Historisë nga Historia e botës, Historia e popullit shqiptar dhe Edukatë qytetare

– Në Departamentin e Shkencave Politike nga Sociologjia, Filozofia dhe Edukata qytetare.

– Në Departamentin e Sociologjisë nga Sociologjia dhe Filozofia.

– Në Departamentin e Etnologjisë me Antropologji Kulturore nga Historia, Letërsia dhe Sociologjia.

– Në Departamentin e Psikologjisë nga Psikologjia, Filozofia dhe Verifikimi i aftësive të përgjithshme për studime.

II. FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE – PRISHTINË

                        Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 780 studentë të rregullt, dhe atë:

           

Departamenti i Matematikës

240

Drejtimi Arsimor

60

Drejtimi i Përgjithshëm

60

Drejtimi Shkencat Kompjuterike

60

Drejtimi Matematikë financiare në banka dhe sigurime

60

Departamenti i Fizikës

120

Drejtimi Arsimor           

60

Drejtimi Inxhinierik

60

Departamenti i  Kimisë

160

Drejtimi Arsimor

80

Drejtimi Inxhinierik

80

Departamenti i  Biologjisë

120

Drejtimi Arsimor

70

Drejtimi Ekologji-Mbrojtje e ambientit

50

Departamenti i Gjeografisë

100

Drejtimi Arsimor

50

Drejtimi Aplikativ

50

Qendra në Gjakovë

40

Drejtimi Kimi Arsimore

40

Lëndët me përparësi nga provimi i maturës suksesi i të cilave do të merret para sysh për pranim janë:

            Për Departamentin e Matematikës: Matematikë, Fizikë dhe Informatikë                                                Për Departamentin e Fizikës: Fizikë, Matematikë, Informatikë

            Për Departamentin e Kimisë: Kimi, Matematikë, Fizikë

            Për departamentin e Biologjisë: Biologji, Kimi, Fizikë

            Për Departamentin e Gjeografisë: Gjeografi, Matematikë, Informatikë.

 

 

PROVIMI PRANUES

Për kandidatët që kanë mbaruar shkollën e mesme pa provim të maturës, provimi pranues mbahet nga lëndët e lëmit të ngushtë profesional të departamentit përkatës të fakultetit dhe atë:

– Në Departamentin e Matematikës nga Matematika;

– Në Departamentin e Fizikës nga Fizika;

– Në Departamentin e Kimisë nga Kimia dhe Matematika;

– Në Departamentin e Biologjisë nga Biologjia dhe Kimia;

– Në Departamentin e Gjeografisë nga Gjeografia.

 

 

 

 

 

 

 

III. FAKULTETI I FILOLOGJISË-PRISHTINË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 705 studentë, prej të cilëve 585 të rregullt dhe 120 me korrespondencë dhe atë:

                                                                                               

Dega

Për studime të rregullta

Për studime me korrespondencë

     

Dega e Gjuhës Shqipe

50

20

Dega e Letërsisë Shqipe

80

20

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze    

80

20

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane

80

20

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Frënge

50

20

Dega e Orientalistikës

30

10

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Turke

35

10

Dega e Gazetarisë

100

Qendra në Gjakovë

80

Dega e Gjuhës Shqipe

40

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

40

                                                                        

PROVIMI PRANUES

Provimi pranues mbahet nga lëndët e lëmit të ngushtë profesional të degës përkatëse të fakultetit dhe atë:

– Në Degën e Gjuhës Shqipe nga Gjuha shqipe (me shkrim);

– Në Degën e Letërsisë Shqipe nga Letërsia shqipe (me shkrim);

– Në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze nga Gjuha angleze (me shkrim);

– Në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane nga Gjuha gjermane (me shkrim);

– Në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Frënge nga Gjuha frënge (me gojë);

– Në Degën e Orientalistikës nga Gjuha arabe (me gojë);

– Në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Turke nga Gjuha turke (me gojë);

– Në Degën e Gazetarisë provimi pranues mbahet në formë testi nga lëmenjtë: Gjuhë shqipe, Letërsi shqipe, Qytetërim shqiptar, Qytetërim botëror dhe Ese.

 

IV. FAKULTETI JURIDIK-PRISHTINË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 1000 studentë, prej të cilëve 650 të rregullt dhe 350 me korrespondencë dhe atë:

           

Qendra

Për studime të rregullta

Për studime me korrespondencë

     

Qendra në Prishtinë

500

250

Qendra në Gjilan

150

100

           

           

PROVIMI PRANUES

Provimi pranues mbahet nga lëndët: Fillet e së drejtës, E drejta kushtetuese dhe Gjuhë shqipe.

 

V. FAKULTETI EKONOMIK-PRISHTINË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 2200 studentë, prej të cilëve 1700 të rregullt dhe 500 me korrespondencë dhe atë:

 

Qendra

Për studime të rregullta

Për studime me korrespondencë

     

Qendra në Prishtinë

1300

400

Departamenti Financa, Banka dhe Kontabilitet

400

120

Departamenti Menaxhment dhe Informatikë

400

120

Departamenti Marketing

200

80

Departamenti Ekonomiks

200

80

Departamenti i Kontabilitetit

100

Qendra në Gjilan

400

100

Departamenti Financa, Banka dhe Kontabilitet

240

50

Departamenti Menaxhment dhe Informatikë

160

50

             

PROVIMI PRANUES

Provimi pranues mbahet nga lëndët: Hyrje në ekonomi, Matematikë.

 

VI. FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS-PRISHTINË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 200 studentë të rregullt dhe atë:

                                                                                               

Departamenti i Ndërtimtarisë

160

Drejtimi Konstruktiv

70

Drejtimi Hidroteknik

50

Drejtimi Gjeodezi

40

Departamenti i Arkitekturës

40

                                               

PROVIMI PRANUES

Provimi pranues mbahet nga Matematika, ndërsa në Departamentin e Arkitekturës edhe nga Perceptimi i hapësirës dhe Vizatimi i lirë(sllajdi).

Për tu ranguar kandidati duhet të arrijë minimum 30% nga pikët e parapara për secilën pjesë të provimit pranues.

 

VII. FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE-PRISHTINË

                        Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 360 studentë të rregullt dhe atë:

 

Departamenti i Kompjuterikes

60

Departamenti i Telekomunikacionit

60

Departamenti i Elektronikës

60

Departamenti i Automatikës

60

Departamenti i Sistemeve Elektroenergjetike

60

Departamenti i Elektroenergjetikës Industriale

60

 

Lëndët me përparësi nga provimi i maturës suksesi i të cilave do të merret para sysh për pranim janë:

Matematikë

Fizikë

Gjuhë shqipe

 

PROVIMI PRANUES

Për kandidatët që kanë mbaruar shkollën e mesme pa Provim të maturës, Provimi pranues mbahet nga lënda Matematikë.

 

VIII. FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE-PRISHTINË

                         Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 600 studentë të rregullt dhe atë:

           

Departamenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit

150

Departamenti i Termoteknikës dhe Termoenergjetikës

150

Departamenti i Konstruktimit dhe Disajnimit

150

Departamenti i Komunikacionit

150

 

Lëndët me përparësi nga provimi i maturës suksesi i të cilave do të merret para sysh për pranim janë:

Matematikë

Fizikë

Informatikë

 

PROVIMI PRANUES

Për kandidatët që kanë mbaruar shkollën e mesme pa Provim të maturës, Provimi pranues mbahet nga lënda Matematikë.

 

IX. FAKULTETI I MJEKËSISË-PRISHTINË

                       Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 460 studentë të rregullt dhe atë:

 

Qendra në Prishtinë

420

Dega e Mjekësisë së Përgjithshme

150

Dega e Stomatologjisë

70

Dega e Farmacisë

50

Dega e Fizioterapisë

 50

Dega e Infermierisë

50

Dega e Mamisë

          50

Dega në Gjakovë

40

Dega e Infermierisë

20

Dega e Mamisë

20

                                               

PROVIMI PRANUES

– Provimi pranues për të gjitha degët e Fakultetit të Mjekësisë mbahet nga lëndët: Kimi dhe Biologji.

 

X. FAKULTETI I ARTEVE-PRISHTINË

            Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 146 studentë të rregullt dhe atë:

 

Dega e Artit Figurativ

47

Drejtimi i Pikturës

16

Drejtimi i Skulpturës

8

Drejtimi i Grafikës

8

Drejtimi i Dizajnit Grafik

10

Drejtimi i Skenografisë

5

Dega e Artit Muzikor

73

Komponim

2

Dirigjim

2

Solokëndim

4

Piano

4

Drejtimi i Instrumenteve Harkore

11

Violinë

2

Violë

2

Violonçeli

2

Kontrabas

2

Harfa

1

Kitarë                                                                   

2

Drejtimi i Instrumenteve me të Fryer                                                   

20

Flaut

 4

Klarinetë

2

Saksafon

2

Trompetë

 2

Trombon

 2

Tube

1

Fagot  

2

Obo

1

Perkusion

 2

Korna

2

Pedagogji e Përgjithshme Muzikore 

30

Dega e Artit Dramatik

26

Drejtimi Aktrim

8

Drejtimi Dramaturgji

6

Drejtimi Regji filmi

6

Drejtimi Regji teatri

6

                                                                                                           

KUSHTET E REGJISTRIMIT

 

Përveç kushteve të përbashkëta të përcaktuara me konkurs, kandidatët e paraqitur në konkurs për regjistrim në Fakultetin e Arteve duhet t’ i plotësojnë edhe këto kushte:

            NË DEGËN E ARTIT FIGURATIV

Për përcaktimin e talentit për krijimtari artistike, kushtet e veçanta për studim në Degën e Artit Figurativ janë:

– Drejtimi i Pikturës: 5 punime të punuara sipas modelit (studimi i kokës dhe figura në përpjesëtime natyrore) dhe së paku 5 punime sipas zgjedhjes së lirë (natyrë e qetë, peizazh, kompozicion etj).         

– Drejtimi i Skulpturës: së paku 5 punime nga skulptura sipas modelit, prej të cilave një duhet të jetë studimi i kokës në përpjesëtime natyrore dhe së paku 5 vizatime sipas modelit.

– Drejtimi i Grafikës: së paku 5 punime sipas modelit (studimi i kokës dhe figurës në përpjesëtime natyrore) dhe së paku 5 punime sipas zgjedhjes së lirë (natyrë e qetë, peizazh, kompozicion etj.).

– Drejtimi i Dizajnit Grafik: së paku 5 vizatime sipas modelit (studimi i kokës dhe figurës në përpjesëtime natyrore), si dhe 5 punime nga dizajni grafik (ilustrime, kopertona të librit, ambalazhe etj.).

– Drejtimi i Skenografisë: 10 projekte (skenografi), skica të skenografisë për dramë të caktuar, një skenografi të inskenuar në hapësirë të caktuar.

Kandidatët i shtrohen provimit pranues si vijon:

– Në Drejtimin e Pikturës dhe në Drejtimin e Grafikës: vizatim i kokës sipas modelit të gjallë (2 ditë), vizatim i aktit (2 ditë) dhe pikturim i natyrës së qetë (1 ditë).

Kandidatët punojnë me material të tyre.

– Në Drejtimin e Skulpturës: modeli i kokës sipas modelit të gjallë (3 ditë), vizatim i aktit  (2 ditë).

– Në Drejtimin e Dizajnit Grafik: vizatimi i kokës sipas modelit të gjallë (2 ditë), vizatimi i aktit (2 ditë) dhe dizajn grafik (2 ditë). Kandidatët i nënshtrohen testimit nga njohja e përdorimit të kompjuterit.

NË DEGËN E ARTIT MUZIKOR

Kandidatët i shtrohen provimit pranues si vijon:

– Në Drejtimin e Kompozimit: vlerësimi i 3 kompozimeve të dorëzuara, provimi nga lëndët Solfegjo, Harmonia, Polifonia dhe Pianoja.

– Në drejtimet instrumentale provimi nga lëndët kryesore (një koncert, një sonatë dhe një pjesë e lirë për drejtimet e harkorëve dhe frymorëve, kurse për drejtimin e pianos një etidë, pjesa nga Baroku, sonatë dhe pjesë e lirë) si dhe provim nga lëndët: Solfegjo dhe Teoria e muzikës.

– Në Drejtimin Perkusione provimi nga lëndët Solfegjo dhe Teori e muzikës.

NË DEGËN E ARTIT DRAMATIK

Për verifikimin e aftësive të veçanta, kandidatët do të japin këto provime:

            Drejtimi Aktrim:

Programi eliminues, pjesa e parë përbëhet nga:

a) Recitim (sipas zgjedhjes së kandidatit);

b) Monolog (sipas zgjedhjes së kandidatit);

c) Tregim i shkurtër popullor (sipas zgjedhjes së kandidatit);

d) Një këngë;

e) Një imitim;

f)  Një poezi.

Kandidati është i obliguar që t’i mësojë përmendësh dhe t’i përgatisë detyrat. Komisioni, pas programit të shfaqur, mund t’i shtrojë kandidatit edhe detyra plotësuese (improvizime), për të fituar bindje sa më të plotë për aftësitë e kandidatit.

Pjesa e dytë e programit eliminues përbëhet nga: puna me mësimdhënës të caktuar, hartimi i detyrës me shkrim dhe verifikimi përfundimtar i aftësive.

Drejtimi  Regji Teatri dhe Filmi

Kandidatët sjellin dy platforma regjisoriale me skica për hapësirë skenike.

a) Platforma e parë duhet të jetë e bazuar në tragjedinë e Jul Cezarit të V. Shekspirit, ndërsa platforma e dytë sipas zgjedhjes së lirë të kandidatit.

b) Provimi pranues zhvillohet në dy pjesë:

Pjesa e parë e provimit përbëhet nga vlerësimi i punimeve të sjella dhe vlerësimi i kulturës së përgjithshme të kandidatit, ndërsa pjesa e dytë e provimit pranues (për kandidatët           të cilët e kalojnë pjesën e parë të provimit) përbëhet nga inskenimi i një situate nga Jul Cezari i V. Shekspirit, sipas platformës së tyre regjisoriale.

Kandidatët që konkurrojnë në Regji Filmi duhet t’ i shtrohen testit me pyetje të kulturës së përgjithshme, në veçanti nga arti dhe kryesisht nga filmi.

Sinopsis me shkrim në temën e dhënë në pjesën e parë të provimit. Tema jepet menjëherë pas testit në provim.

Kandidatët, që e kalojnë në pjesën e dytë, i mbrojnë para komisionit punimet e veta.

Kandidatët, që e kalojnë në pjesën e tretë, janë të detyruar të gjirojnë vetë në temën e dhënë, film tre minutash.

Literatura e preferuar:

Georg Sodull – ‘’Historia e filmit’’

Abaz Hoxha – ‘’Historia e filmit shqiptar’’

Luis Herman – Skenari i filmit dhe i televizionit

Jezhi Plazhevski – Gjuha e filmit

Fadil Hysaj: “Teatrologji, dramaturgji, regji dhe aktrim”

Drejtimi Dramaturgji:

1. Hartim me shkrim në temën e lirë,

2. Dialogu me shkrim në temën e tragjedisë,

3. Dialogu me shkrim në temën e komedisë,

4. Testimi me gojë lidhur me njohuritë nga sfera e kulturës së përgjithshme,

5. Testim me gojë nga fusha e dramaturgjisë.

Literatura për provim pranues:

1. Aristoteli: “Poetika”

2. Vlladan Shvacov: “Bazat e dramaturgjisë”

3. Dr. Nebi Islami: “Historia e dramës kombëtare 1886-1996”

4. Dr. Josif Papagjoni: ”Komedi që vjen nga skena”

5. Eskili: “Orestia”

6. Sofokli: Një tragjedi

7. Aristofani: Një komedi

8. Shekspiri: Një tragjedi

9. Molieri: Një komedi

10. Dramaturgji nga tradita: Anton Santori, Sami Frashëri, Kristo Floqi etj.

11. Dramaturgji bashkëkohore: Anton Pashku, Haqif Mulliqi, Rexhep Qosja, Ymer Shkreli, Flamur    Hadri, Ekrem Kryeziu, Nebih Islami, Kasëm Terbeshina etj.

           

XI. FAKULTETI I BUJQËSISË DHE VETERINARISË-PRISHTINË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 450 studentë të rregullt dhe atë:

 

Drejtimi Prodhimtari bimore

200

Drejtimi menaxhimi i biznesit në zooteknikë

80

Drejtimi Agroekonomi

100

Drejtimi i Veterinarisë

70

                       

Lëndët me përparësi nga provimi i maturës suksesi i të cilave do të merret para sysh për pranim janë:

            Biologji

            Kimi

            Ndërmarrësi(ekonomi).

PROVIMI PRANUES

Për kandidatët që kanë mbaruar shkollën e mesme pa Provim të maturës, Provimi pranues për Drejtimet e Bujqësisë do të mbahet nga lëndët: Kimi, Biologji dhe Matematikë, kurse për Drejtimin e Veterinarisë do të mbahet nga lëndët: Kimi dhe Biologji.

           

XII. FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE DHE TEKNOLOGJISË-MITROVICË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 340 studentë të rregullt dhe atë:

 

Departamenti i Xehetarisë

60

Departamenti i Gjeologjisë

60

Departamenti i Teknologjisë

160

Drejtimet e tjera(Mbrojtja e ambientit, Inxhinieria kimike)

60

Drejtimi Inxhinieria Ushqimore

100

Departamenti për Materiale dhe Metalurgji

60

                       

Lëndët me përparësi nga provimi i maturës suksesi i të cilave do të merret para sysh për pranim janë:

– Për Departamentin e Xehetarisë, Gjeologjisë dhe Metalurgjisë: Matematika, Fizika dhe Kimia.

– Për Departamentin e Teknologjisë:  Matematika, Biologjia dhe Kimia.

 

PROVIMI PRANUES

Për kandidatët që kanë mbaruar shkollën e mesme pa Provim të maturës, Provimi pranues do të mbahet nga lëndët:

– Për Departamentin e Xehetarisë : Matematikë,

– Për Departamentin e Gjeologjisë:  Matematikë,

– Për Departamentin e Teknologjisë:

– Drejtime tjera: Matematikë

            – Drejtimi Inxhinieri Ushqimore: Biologjia, Matematika,

            – Për Departamentin e Metalurgjisë: Matematikë,

 

 

XIII. FAKULTETI I SHKENCAVE SPORTIVE-PRISHTINË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 140 studentë të rregullt (90 meshkuj dhe 50 femra)

 

PROVIMI PRANUES

Përmbajtja dhe mënyra e dhënies së provimit pranues është:

1. Gjendja Psiko-Somatike (verifikimi shëndetësor, të folurit, të shikuarit, të dëgjuarit, konstruksioni trupor).

2. Not

3. Aftësitë lëvizore (motorike):

            – Kërcimi nga vendi në gjatësi,

            – Ngritja me forcë në hekur (meshkujt),

            – Përkulje mbi krah (femrat),

            – Shpejtësia në 100 m (matet koha e vrapimit- meshkujt dhe femrat),

            – Qëndrueshmëria në 1000 m(meshkujt) dhe 800 m (femrat) – matet koha e vrapimit,

            – Bashkërendimi (koordinimi lëvizor),

            – Ndjeshmëria ritmike.

4. Njohuritë lëvizore(motorike) sportive:

            – Futboll: puna me top-këmbë dhe kokë

            – Hendboll: pasimet, trehapëshi dhe goditja në portë

                        – Basketboll: pasimi me dy duar, driblimi i topit me një dorë, dyhapëshi dhe gjuajtja në kosh.

            – Volejboll: pasimi i topit në çifte me gishta dhe llëra (çekan), gjuajtja dhe pranimi i topit.

5. Gjimnastikë sportive – Lëvizjet me trup të lirë: ekuilibri ballor, vertikalja mbi duar, kapërdimi para, rrotullimi anësor në të dy anët ose ylli (meshkujt dhe femrat).

            Paralele: mbështetje mbi krah, me lëkundje ngritje-para, dalje me trup të shtrirë prapa.

            Kandidatët janë të obliguar që në provim të kenë pajisjet sportive. 

 

XIV. FAKULTETI I EDUKIMIT- PRISHTINË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 520 studentë të rregullt dhe atë:

Qendra

Për studime të rregullta

Qendra në Prishtinë

280

Programi i arsimit fillor

60

Programi parashkollor

60

Programet lëndore

160

Gjuhë dhe letërsi shqipe

20

Matematikë-Informatikë

20

Teknologji-Informatikë

20

Fizikë-Kimi

20

Biologji-Kimi

20

Gjuhë dhe letërsi angleze

20

Histori-Edukatë qytetare

20

Gjeografi-Edukatë qytetare

20

Qendra në Gjilan

120

Programi i arsimit fillor

60

Programi parashkollor

60

Qendra në Gjakovë

120

Programi i arsimit fillor

60

Programi parashkollor

60

 

PROVIMI PRANUES

Provimi pranues për Programin e arsimit fillor dhe Programin parashkollor do të mbahet nga lëndët: Gjuhë shqipe, Matematikë dhe testi i të lexuarit të kuptimshëm.

                        Provimi pranues për programin për Shkollën e mesme të ulët përbëhet prej:

                        1. Testi nga lëndët profesionale                                   64 pikë

                        2. Testi i të lexuarit të kuptimshëm                                16 pikë

                        Provimi është me shkrim.          

 

 

XVI. FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE TË APLIKUARA NË MITROVICË

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 350 të rregullt dhe atë:

 

Departamenti i Informatikës Inxhinierike

               200

Departamenti i Makinerisë Industriale

               150

                                      

Lëndët me përparësi nga provimi i maturës suksesi i të cilave do të merret para sysh për pranim janë:

Matematikë

Fizikë

Informatikë

 

 

PROVIMI PRANUES

Për kandidatët që kanë mbaruar shkollën e mesme pa Provim të maturës, Provimi pranues mbahet nga lënda Matematikë.

 

                                                          

XVII. FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE TË APLIKUARA FERIZAJ

Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 170 studentë të rregullt dhe atë:

           

Departamenti i Makinerisë

50

Profili teknika e përpunimit të materialeve artificiale(Plastmasava)

50

Departamenti i Dizajnit dhe Teknologjia e drurit

50

Dizajni në interier dhe Teknologjia e drurit

50

Departamenti i Menaxhmentit Industrial

70

Menaxhmenti Industrial

70

 

Lëndët me përparësi nga provimi i maturës suksesi i të cilave do të merret para sysh për pranim janë:

Matematikë

Fizikë

Informatikë

PROVIMI PRANUES

Për kandidatët që kanë mbaruar shkollën e mesme pa Provim të maturës, Provimi pranues mbahet nga lënda Matematikë.

 

Universiteti i Prishtinës do të pranojë edhe 323 studentë nga Presheva, Bujanoci,Mali i Zi,Shqipëria dhe Maqedonia dhe atë:

                                   

 

Fakulteti-Departamenti,Drejtimi

Preshevë

Bujanoc

Mali I Zi

Shqipëri

Maqedoni

Gjithsej

1

Filozofik

20

14

3

2

2

41

Departamenti

Filozofi

6

4

1

1

1

13

Histori

4

3

 

 

 

7

Shkenca politike

0

0

1

1

1

3

Psikologji

6

4

1

 

 

11

Sosiologji

4

3

 

 

 

7

2

i Shkencave Matematiko-Natyrore

27

19

2

2

2

52

Departamenti

i Matematikës-Arsimore

10

8

1

1

1

21

Fizikë-Arsimore

3

3

 

 

 

6

i Kimisë-Arsimore

4

2

 

1

 

7

i Biologjisë-Arsimore

6

4

1

 

 

11

i Gjeografisë-Arsimore

4

2

 

 

1

7

3

i Filologjisë

14

12

5

2

1

34

Dega

Gjuhë shqipe

6

4

1

 

 

11

Letërsi shqipe

 

 

1

 

 

1

Gj. dhe letërsi angleze

4

5

 

1

 

10

Gj. dhe letërsi gjermane

4

3

1

 

 

8

Gj. dhe letërsi frënge

 

 

 

1

1

2

Orientalistikë

 

 

1

 

 

1

Gazetari

 

 

1

 

 

1

4

Juridik

8

8

2

2

2

22

 

Qendra në Prishtinë

8

8

1

1

1

19

Qendra në Gjilan

 

 

1

1

1

3

5

Ekonomik

10

8

5

4

2

29

 

Qendra ne Prishtinë

10

8

3

2

2

25

 

Financa, banka dhe kontabilitet

10

8

 

 

 

 

 

Qendra ne Gjilan

 

 

2

2

0

4

Departamenti

Financa, banka dhe kontabilitet

 

 

1

1

 

2

Menaxhment dhe informatikë

 

 

1

1

 

2

6

i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

10

6

1

2

1

20

Drejtimi

Departamenti i Ndërtimtarisë

7

4

0

1

0

12

Konstruktiv

3

2

 

 

 

5

Hidroteknik

 

 

 

1

 

1

i Gjeodezisë

4

2

 

 

 

6

 

Departamenti i Arkitekturës

3

2

1

1

1

8

7

i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

9

7

1

2

2

21

Departamenti

i Kompjuterikes

3

2

1

1

 

7

i Telekomunikacioni

 

 

 

 

1

1

i Elektronikës

3

2

 

1

1

7

i Automatikës

3

3

 

 

 

6

8

i Inxhinierisë Mekanike

3

3

0

0

0

6

Departamenti

i Prodhimtarisë dhe Automatizimit

3

3

 

 

 

6

9

i Mjekësisë

16

12

6

6

6

46

Dega

Mjekësia e Përgjithshme

4

4

1

1

1

11

Stomatologjia

3

2

1

1

1

8

Farmaci

3

2

1

1

1

8

Fizioterapia

 

 

1

1

1

3

Infermieria

3

2

1

1

1

8

Mami

3

2

1

1

1

8

10

i Arteve

4

4

1

1

2

12

Dega

Arti Figurativ

4

4

0

0

0

8

Pikturë

1

1

 

 

 

2

Skulpturë

1

1

 

 

 

2

Grafikë

1

1

 

 

 

2

Dizajn Grafik

1

1

 

 

 

2

Arti Muzikor

 

 

 

 

1

1

Arti Dramatik

 

 

1

1

1

3

11

i Bujqësisë dhe Veterinarisë

4

3

2

2

2

13

 

Drejtimet e Bujqësisë

4

3

1

1

1

10

 

Agroekonomi

4

3

 

 

 

7

 

Drejtimi i Veterinarisë

 

 

1

1

1

3

13

i Shkencave Sportive

 

 

2

2

2

6

 

Meshkuj

 

 

1

1

1

3

Femra

 

 

1

1

1

3

14

i Edukimit

5

4

0

1

0

10

 

Qendra në Prishtinë

5

4

 

 

 

9

 

Programi i arsimit fillor

5

4

 

 

 

9

 

Qendra në Gjakovë

 

 

0

1

0

1

 

Programi parashkollor

 

 

 

1

 

1

17

i Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë

 

0

2

0

0

2

Departamenti

Informatikë Inxhinierike

 

 

1

 

 

1

i Makinerisë Industriale

 

 

1

 

 

1

21

i Shkencave Teknike të Aplikuara në Ferizaj

 

0

3

3

3

9

Departamenti

i Makinerisë

 

 

2

1

2

5

Përpunimi i drurit

 

 

1

2

1

4

 

Gjithsej

130

100

35

31

27

323

 

 

Universiteti i Prishtinës, për mësim në gjuhën shqipe, do të pranojë edhe 294 studentë nga pjesëtarët e komuniteteve: boshnjakë, turq, romë, ashkali dhe egjiptianë, sipas fakulteteve:

                                   

Nr.

Fakulteti

Boshnjak

Turq

Romë

Ashkali

Egjiptian

Gjithsejt

1

Filozofik(Shkenca politike, Psikologji,Sociologji)

9

7

3

3

3

25

2

FSHMN(Fizikë, Kimi, Biologji)

6

4

3

3

3

19

3

i Filologjisë(Gj.L. angleze, GJ.L. gjermane, Gj. shqipe, Letërsi shqipe)

9

6

3

3

3

24

4

Juridik

10

8

3

3

3

27

5

Ekonomik(Financa, banka dhe Menaxhment dhe Informatikë)

12

12

3

3

3

33

6

i Ndërtimtari dhe Arkitekturë

8

10

3

3

3

27

7

i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

8

5

2

2

2

19

8

i Inxhinierisë Mekanike

2

3

2

2

2

11

9

i Mjekësisë(Mjekësi e përgjithshme, Farmaci, Stomatologji,Fizioterapi)

10

6

3

3

3

25

10

i Arteve

3

2

1

1

1

8

11

i Bujqësisë dhe Veterinarisë

4

3

2

2

2

13

13

i Shkencave Sportive

5

3

1

1

1

11

14

i Edukimit

6

2

5

5

5

23

17

FSHTA Mitrovicë

4

2

3

3

3

15

21

FSHTA Ferizaj

5

0

3

3

3