19.7 C
Pristina
Sunday, September 12, 2021

Çifutët në Kuran

Më të lexuarat

Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin, për familjen e tij dhe për shokët e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Jahuditë, çifutët, kanë cilësi të ndyra dhe sjellje të pandershme. Kurani dhe Suneti na tregojnë për këto, po ashtu edhe historia dëshmon për këto gjëra. Prej moralit të tyre, në formë të përgjithësuar po përmendim: mendjemadhësinë, urrejtjen, zullumin, mbulimin së vërtetës, falsifikimin e fjalës, tradhtinë, mashtrimin, injorimin e të tjerëve, të qenët ngatërrestarë, nxitës të luftërave, mashtrues, zemërshtrënguar, përhapës të imoralitetit, ngrënës të kamatës etj..

Të nderuar muslimanë!

Në vazhdim do t’i referohemi Librit të Allahut mbi jahuditë – çifutët dhe gjendja e tyre gjatë historisë, i rrëfen Allahu i Lartësuar Muhamedit që të marr mësim. Po këto, mësime le të jenë edhe për muslimanët, në ditët e sotme. Në vazhdim po shkëpusim disa cilësi të tyre:

Kufri (mohimi)
Allahu i Lartësuar thotë: “Ne i kaluam bijtë e Izraelit përtej detit, ku ndeshën një popull që adhuronin idhujt e vet. Ata i thanë Musait: “Na bëj edhe neve një zot, ashtu si kanë ata zota”. Musai tha: “Ju qenkeni vërtet një popull i paditur!”

Izraelitët ishin të nderuar me të Dërguarin e Allahut, Musain alejhis-selam, i cili u mësonte besimin e drejtë në Krijuesin e vetëm e të pashoq, por këta, kur e kaluan detin dhe panë një popull duke adhuruar idhujt, kërkuan nga Musai alejhis-selam që edhe ata të kenë idhuj. Kjo tregon për idhujtarinë e tyre të flaktë. Kjo ishte e papranueshme nga Musai alejhis-selam. Por kur ai mungoi për dyzet ditë, çifutët menjëherë filluan të adhuronin një viç. Kështu ata mohuan Allahun e Lartësuar.

Të lexojmë po ashtu edhe fjalët e Allahut: “A nuk i ke parë ata që u është dhënë një pjesë e Librit? Besojnë në idhuj dhe hyjni të rreme dhe thonë për jobesimtarët: “Këta janë në rrugë më të drejtë se ata që besojnë. Këta janë ata që i ka mallkuar Allahu dhe atij që e mallkon Allahu nuk do t’i gjendet ndihmues.”

Dyshimi në Allahun e Lartësuar dhe argumentet e Tij
Jahuditë pa asnjë turp kërkuan nga Musai që t’u bëjë të mundur ta shohin Allahun. Lexoni fjalët e Tij: “Ithtarët e Librit kërkojnë prej teje (o Muhamed) që t’u zbresësh një libër prej qiellit. Në fakt, ata i kërkuan Musait diçka edhe më të madhe (duke i thënë): “Na e trego Allahun haptazi!” Atëherë i shkatërroi rrufeja, për shkak të poshtërsisë që bënë.”

Falsifikimi i Librit të Allahut
Jahuditë falsifikuan Tevratin për dëshirat dhe epshet e veta dhe kështu bënë gënjeshtra kundrejt Allahut të Lartësuar. Allahu i Lartësuar thotë:
“Vërtet shpresoni ju (besimtarë) se ata (hebrenjtë) do t’ju besonin ju, ndërkohë që disa prej tyre i dëgjonin fjalët e Allahut dhe, pasi i kuptonin, me vetëdije i shtrembëronin ato?!”

Mohimi i dhuntive të Allahut të Lartësuar
Allahu i nderoi jahuditë me dhunti dhe të mira të shumta, por ata përsëri ishin mohues të begative të shumta. Allahu i Lartësuar na tregon:
“Kujtoni kur i thatë: “O Musa! Ne nuk mund të kënaqemi vetëm me një lloj ushqimi, prandaj lutju për ne Zotit tënd të na dhurojë nga ato që jep toka: perime, tranguj, thjerrëza, qepë dhe hudhra!” Ai ju tha: “Vërtet doni të ndërroni atë që është më e mirë me atë që është më e dobët?!”

I vrisnin të dërguarit e Allahut, Profetët
Si vrasës Profetësh nuk është cilësuar asnjë popull përveç çifutëve. Allahu i Lartësuar thotë: “Sa herë që ndonjë i dërguar ju sillte atë që nuk ju pëlqente, ju kapardiseshit, prandaj disa i quajtët gënjeshtarë e disa i vratë.”

Urrejtje dhe armiqësi me gjuhë ndaj të Dërguarve të Allahut
Ata nuk u kursyen duke shpifur edhe gënjeshtra kundrejt Isait dhe Merjemes. Allahu i Lartësuar thotë: “…për shkak të shpifjeve të mëdha që thanë kundër Merjemes dhe për fjalët e tyre: “Ne e vramë Mesihun – Isain, të birin e Merjemes, të Dërguarin e Allahut”. Por, ata as e vranë, as e kryqëzuan, por ashtu u është dukur.”

Mosurdhërimi në të mirë dhe mosndalimi nga e keqja
Allahu i Lartësuar thotë: “…dhe nuk e ndalonin njëri-tjetrin të bënin vepra të këqija. Eh, sa të shëmtuara ishin veprat që bënin ata!”8

Ngrënës të kamatës
Jahuditë e lejuan kamatën, edhe pse në librin e tyre është e ndaluar. Gjithashtu lejuan edhe uzurpimin e pasurisë me pa të drejtë, sidomos të muslimanëve.

“Ne ua ndaluam atyre disa ushqime të mira, të cilat ishin të lejuara për ta, për shkak të prapësive që bënë, për shkak se ata pengonin shumë njerëz nga udha e Allahut, për shkak se merrnin kamatë, megjithëse kjo ishte e ndaluar për ta dhe për shkak se përvetësonin padrejtësisht pasurinë e njerëzve. Jobesimtarëve midis tyre, Ne u kemi përgatitur një dënim të dhembshëm.”

Armiqësia e ashpër ndaj muslimanëve
Jahuditë gjatë periudhave të ndryshme historike shfaqën armiqësi të ashpër ndaj muslimanëve. Allahu na tregon në Kuran:

“Me siguri do të vëresh se armiqtë më të ashpër të besimtarëve janë hebrenjtë dhe idhujtarët..”

Dëshira dhe lakmia për gjynahe dhe armiqësi
Allahu i Lartësuar thotë: “Ti i sheh shumë nga ata që nxitojnë drejt gjynaheve, armiqësisë.”

Shpifja ndaj Allahut
Popull i cili nuk tregoi edukatë edhe ndaj Allahut të Lartësuar, duke e cilësuar edhe me cilësi të këqija:

“Hebrenjtë thonë: “Dora e Allahut është e shtrënguar.”

Të pabesë dhe tradhtarë të amanetit
Veçanërisht ndaj muslimanëve, pasi amanetin e konsiderojnë si obligim vetëm ndaj jahudive. Allahu i Lartësuar na tregon:

“Ka nga ata ithtarë të Librit, që sikur t’u besosh një barrë të tërë ari, do t’jua kthejnë, por ka edhe të atillë që, nëse u jep në besim, qoftë edhe një dinar, nuk ta kthejnë, veçse nëse nuk u ndahesh. Kjo është kështu, ngase ata thonë: “Ne nuk kemi ndonjë detyrim ndaj analfabetëve (arabë)”. Ata flasin gënjeshtra për Allahun me vetëdije.”

“A thua çdoherë që japin ndonjë premtim, disa prej tyre e flakin tej atë? Jo, por shumica e tyre nuk besojnë.”

“Nëse ke frikë se ndonjë fis e thyen besën, edhe ti prishja marrëveshjen me të njëjtën mënyrë, sepse Allahu nuk i do ata që tradhtojnë.”

Dorështrënguar dhe koprracë tej mase
Allahu i Lartësuar thotë: “A do të kenë ata (çifutët) ndonjë pjesë të pushtetit? Nëse është kështu, ata (çifutët) nuk do t’u jepnin njerëzve as sa puçërza e bërthamës.”

“Ata që bëhen koprracë me të mirat që ua ka dhënë Allahu, kurrsesi të mos mendojnë se kështu është më mirë për ta! Jo, kjo është më keq për ata! Ajo që kanë grumbulluar do t’u ngarkohet atyre në qafë Ditën e Kiametit. E Allahut është trashëgimia e qiejve dhe e Tokës dhe Allahu e di mirë ç’punoni ju.”

Hipokritë dhe dyfytyrësha
Allahu i Lartësuar thotë: “Kur takohen me besimtarët, ata thonë: “Ne besojmë”, e kur ngelin vetëm me njëri-tjetrin, ata thonë: “A u tregoni atyre, atë që ua ka shpallur Allahu (në Teurat), për ta përdorur si argument kundër jush te Zoti juaj? A nuk po mendoni?”

Këto janë fjalët e Allahut, të vërteta. Ti kujtojmë vazhdimisht dhe të marrim mësime dhe kështu të rizgjohemi nga gjumi i thellë.

Allahu im, na vetëdijeso dhe na oriento në rrugë të mbarë!

Ulvi Fejzullahu/klubikulturor/kohaislame

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit