Toka është e pastërt – E tha Pejgamberi para 1400 viteve, dhe ashtu doli!

0
241

Toka është e pastërt – E tha Pejgamberi para 1400 viteve, dhe ashtu doli!

Gjatë këtij punimi do të shohim disa të vërteta shkencore që janë përmendur në hadithet e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe se si shkenca bashkëkohore ka konfirmuar vërtetësinë e tyre.
Pa dyshim se çastet më të bukura në të cilat kalon besimtari janë kur sheh një mrekulli që shfaqet në fjalët e zotërisë së njerëzimit, Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Meqenëse jetojmë në shekullin e shkencës dhe zbulimeve shkencore shfaqet nevoja për hulumtim në hadithet e të Dërguarit të Zotit për të kuptuar sinjalet shkencore që argumentojnë vërtetësinë e këtij të Dërguari analfabet. Ky shkrim mund të kontribuojë në përmirësimin e pikëpamjes së Perëndimit ndaj profetit të mëshirës, paqja e Zotit qoftë mbi të.

Mrekullia shkencore në fjalët e të Dërguarit të Allahut: “Toka më është bërë pastrim dhe xhami.” (Muslimi). Në një hulumtim të ri shkencëtarët kanë zbuluar ekzistimin e antibiotikëve në dheun e Tokës. Këto antibiotikë mund të pastrojnë dhe mënjanojnë llojet më të forta të baktereve, gjë që konstaton faktin se dheu është element pastrues. Ndërsa në një studim tjetër të ri shkencëtarët deklarojnë se disa lloje të tokës mund të mënjanojnë bakteret më rezistuese.

Për këtë shkak ata sot mendojnë për krijimin e një antibiotiku nga dheu që do ti mënjanonte bakteret më të forta. Pas provave të gjata në laboratorë ata kanë konstatuar se dheu mund të mënjanojë një koloni të plotë bakteresh gjatë njëzet e katër orëve. Ndërsa e njëjta koloni është vënë në një vend jo me dhe e është shumuar dyzet e pesë herë më tepër.