Shtëpia Tags Terma nga ekonomia islame

Tag: terma nga ekonomia islame

HALAL – E lejuar

HALAL - E lejuar: çdo gjë e lejuar në aspektin e Sheriatit.

GHARAR: pasiguria, rreziku, spekulimi

GHARAR : pasiguri, rrezik, spekulim. Një prej principeve të bankimit islam është edhe elemninimi i ‘gharar-it’. Gharar i referohet paqartësive në transaksionet të cilat...

AURBOON (Urbun): Kapari – parapagim

AURBOON (Urbun): Kapar – parapagim; një depozitë e paguar nga blerësi që është i pakthyeshëm duke mbajtur të drejtën për ta konfirmuar apo anuluar...

AMANAH (Emaneh) – Trust

AMANAH (Emaneh) – Trust: iu referohet depozitave në besim-kujdesie. Një person mund të mban një pasuri për tjetrin në besim. Amanah kërkon anulimin e...

Bay Bithaman Ajil (Bej Bithemen Axhil) BBA: çdo shitje në kredit

Bay Bithaman Ajil (Bej Bithemen Axhil) BBA: në kuptimin gjuhësor d.m.th. çdo shitje në kredit. Në aspektin teknik të financimit e adaptuar nga bankat...

BAYT AL-MAL (Bejtul mal): “Shtëpia e Thesarit”

BAYT AL-MAL (Bejtul mal): nga gjuha arabe “Shtëpia e Thesarit” apo “Shtëpia e Pasurisë”. Ky është një institucion financiar shumë i rëndësishëm i themeluar...

DIVAN

DIVAN : është një institucion që është themeluar nga Omeri r.a. 10 vite pas vdekjes së Pejgamberit Alejhi Selam dhe ka shërbyer si një qendër...

HAWALAH – Transfer

HAWALAH - Transfer : gjuhësisht d.m.th. transferim; legalisht është një marrëveshje me të cilën borxhliu lirohet nga borxhi nga dikush tjetër që e merr...

‘INAH (një lloj shitjeje)

‘INAH (një lloj shitjeje): Shitje e dyfishtë në të cilën huamarrësi dhe huadhënësi shesin dhe ri-shesin një produkt apo objekt të caktuar mes veti,...

MUDARABAH (Mudarebeh)

MUDARABAH (Mudarebeh) - Partnership: forma e partneritetit ku njëra palë siguron fondet kurse tjetra siguron ekspertizën dhe menaxhimin. Çdo fitim i bërë ndahet në...