Sa fjalë ka gjuha arabe dhe ku janë gjuhët e tjera?

0
2036

Krahasim i numrit të fjalëve të gjuhëve të botës

1). Gjuha arabe 12.302.912 – Numri i fjalëve të papërsëritura
2). Gjuha angleze 600.000 – Numri i fjalëve në fjalorin më të madh
3). Gjuha franceze 150.000 – Numri i fjalëve në fjalorin më të madh
4). Gjuha rusishte 130.000 – Numri i fjalëve në fjalorin më të madh
***
“Libër që ajetet e tij janë të shkoqitura, duke qenë Kur’an arabisht për një popull që di ta kuptojë.” ((Fussilet:41))
“Mirëpo, gjuha e atij nga i cili anojnë ata është joarabe (e paqartë), e kjo (e Kur’anit) është gjuhë arabe e stilit të lartë e të qartë.”
((En-nahl:103))