Mrekullitë matematikore të Kur’anit

0
428

Libri hyjnorë Kur’ani në mesin e mrekullive të shumta ka edhe mrekullitë matematikore, disa prej të cilave janë dhënë më poshtë:

1. Fjala “ditët”në Kur’an është përmendë 365 herë po aq sa kemi edhe ditë në vite.

2. Është përmendë “ditë” në njëjës 30 herë, po aq sa është edhe numri i ditëve në muaj.

3. Hëna është përmend 12 herë që tregon numrin e muajve hënorë.

4. Është përmendë “muaji”12 herë, po aq është numri i muajve në vite.

5. Imani(besimi), është përmendë 25 herë, po aq sa kufri(pabesimi) është përmendë 25 herë.

6. Fjala dunja (kjo botë) është përmendë në Kur’an 115 herë, po aq edhe ahireti është përmend në Kur’an.

7. Melekët janë përmendë në Kur’an 88 herë, po aq edhe shejtani është përmendë në Kur’an.

8. Fjala en-nas(njerëzit) është përmendë në Kur’an 50 herë dhe 50 herë është përmendë fjala “Enbija”(Pejgamberë).

9. Janë përmendë burrat “errixhal”24 herë, poashtu janë përmendë edhe gratë 24 herë.

10. Jeta është përmendë 145 herë, poashtu edhe vdekja është përmendë 145 herë.

11. Fjala “veprat e mira” janë përmendë në Kur’an 167 herë dhe fjala “veprat e këqija” është përmendë 167 herë.

12. Fjala “qiejt” është përmendë 7 herë po aq sa është edhe numri i qiejve.

13. Dënimi është përmendë 117 here, kurse fjala “magfireh” është përmendë 224, sa dyfishi i fjalës dënim.

 

(Islampress)