Meditime Kuranore -4

0
62

1. Shenjat e Nifakut!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “Ata janë të luhatshëm ndërmjet atij dhe atij (besimit dhe mosbesimit) e nuk janë as me ata (me jobesimtarët).” (Nisa; 143).

Nëse e sheh vetën tënd se je i luhatshëm dhe në mëdyshje në lidhje me pranimin dhe refuzimin e ndonjë dispozite të sheriatit, dije se ti ke përngjasim me munafikët (dyftyrëshit), ngase muslimani nuk ka mundësi të ketë mëdyshje dhe luhatshmëri në lidhje me pranimin e të gjitha dispozitave të sheriatit.

Shejh Uthejmini Tefsiri i sures Nisa, 2/369

2. Lidhshmëria e haxhit me devotshmërinë!

Haxhi është mejdani i devotshmërisë së gjërë, në haxh veprohet:
1. Dhënia e lëmoshës.
2. Përmbajtja e vetvetes nga fjalët dhe veprat e këqija.
3. Falja ndaj njerëzve.
4. Bamirësia ndaj njerëzve.

Le ta kujtojm ajetin Kur’anor, ku Allahu, xhele ue ala, thotë: “…i përgatitur për të devotshmit. Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që u falin (keqen) njerëzve, e Allahu i do bamirësit.” (Ali Imran; 133-134).

Dr.Nasir el Umer

3. Largohu nga mexhliset, nëse në to ka tallje me fjalët e Allahut!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “Juve u është shpallur në librin (Kur’anin) që, kur të dëgjoni se po mohohet Kur’ani i All-llahut dhe po bëhet tallje me të, mos rrini me ata.” (Nisa; 140)

Obligohet që besimtari musliman të largohet nga mexhlisi ose vendi ku mohohen fjalët e Allahut apo ku bëhet hajgare me to. Nuk duhet të qëndroj aty besimtari dhe të thotë: Unë e refuzoj dhe urrej këtë bised me zemrën time! I themi të tillit, po të ishe i sinqertë në këtë që thua do të largoheshe nga këto vende apo tubime, ngase gjymtyrët pasojnë zemrën dhe nëse zemra yte do të kishte urryer një gjë tillë, gjymtyrët e turpit do të refuzonin qëndrimin aty dhe do të largoheshin nga ai vend ku refuzohen fjalët e Allahut apo ku bëhet hajgare me to.

Shejh Uthejmini Tefsiri i sures Nisa, 2/355

4. Mëkatari dhe kthimi i tij tek Allahu!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “Edhe ata të clët kur bëjnë ndonjë (mëkat) të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetës së tyre, e përmendin All-llahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre – e kushi i falë mëkatet përveç Allahut?” (Ali Imran; 135)

Ua bën me dije Allahu mëkatarëve se nuk kanë ku të kthehen tjetër pos tek Allahu si dhe nuk ka kush ua falë mëkatet atyre askush tjetër pos Allahut.

Hafidh Ibn Rexheb Xhamiul Ulumi Vel Hikem, 2/45

5. A je ti prej zullumqarëve!?

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “E ti kurrsesi mos e mendo All-llahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët.” (Ibrahim; 42)

A jemi ndaluar për ta medituar këtë ajet, që të shohim se a i kemi bërë ndokujt zullum!? Qoftë, grave tona, fëmijeve tanë apo ndokujt tjetër që është nën udhëheqjen dhe nën përkujdesin tonë. Apo vallë, ne vetëm mendojnë se ky ajet Kur’anorë është enkas vetëm për udhëheqësit dhe prijësit (kryetarët).

Le të meditojmë pra këtë ajet kur’anorë, në mënyrë që mos të bëhemi pjesë e këtij kërcënimi dhe mos të kemi dënim të dhëmbshëm dhe të keq.

Dr. Nasir el Umer

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com