Lëvizja e karkalecave në tufa

0
63

“Dalin prej varreve, e si karkaleca të shpërndarë e me shikim e përulur.” (Kur’an, 54:7)

Ky ajet përshkruan situatën e të gjithë njerëzve në botën tjetër ngjashëm me lëvizjen e karkalecave në tufa. Ka urtësi të madhe në këtë krahasim.

Në shekullin e njëzet është mbledh një sasi e madhe e informatave për karkalecat me kryerjen e studimeve me gamë të gjërë duke përdorur mikro kamera. Tufat e karkalecave përmbajnë numër të madh të karkalecave që sillen si një trup i vetëm. Mbledhja në tufa që janë disa kilometra të gjata dhe gjëra, ata duken si një re e errët. Është vërtetuar se një tufë e vetme e karkalecave të shkretëtirës mund të mbukloj 1.200 kilometra katrorë dhe të përmbajë në mes të 40 dhe 80 milion karkaleca për kilometër katrorë. 157

Përveç kësaj, ata depozitojnë vezët e tyre në tokat ranore sikurse farat dhe, pasi larvat të kenë qëndruar nën tokë për një periudhë të gjatë kohore,ata të gjithë dalin së bashku. Pas gërmimit të një tuneli 10-15 cm nën tokë, karkaleci i gjinisë femërore lëshon 95-158 vezë përnjëherë. Femrat mund të lëshojnë vezë të paktën tri herë në jetën e tyre. Kur larvat pjeken pas 10-65 ditësh, varësisht nga temperatura e ajrit, ato shfaqen në një grup të madhë. Deri në 1.000 grumbuj vezësh janë gjetur në një metër katror. Tufat e karkalecave janë aq të mëdha sa të mbulojnë disa qindra kilometra katrorë, me numrin e karkalecave të rritur për kilometër katror në mes të 40 dhe80 milion. 158 Ekzistenca e tyre e gjatë nëntokësore dhe shfaqja e papritur në një numër të madh njëkohësisht mund të përngjaj me ringjalljen e njerëzve në Ditën e Gjykimit (Allahu e di më së miri).

Sot, karkalecat janë duke u studiuar nga njësi speciale, të cilat përdorin sisteme figurative me telekomandë. Edhe të dhënat e satelitëve të NASA-së përdoren për të identifikuar rajonet në Afrikë ku kolonitë e karkalecave të shkretëtirës zhvillohen. Në saje të të dhënave satelitore është e mundur të kryhen hulumtime të gjëra në tokë dhe hapësirë në një zonë mbi 18 milion kilometra katrorë.

Siç e kemi parë, fakti që Kur’ani ka bërë një krahasim të tillë në një kohë kur këto teknologji nuk kanë ekzistuar është një nga dëshmitë se është shpallje e Allahut të Gjithëdijshëm.

157. “The Reach of the Desert Locust,” http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Locusts/locusts2.html.

158. Frequently Asked Questions, Desert Locust Information Service, www.fao.org/NEWS/GLOBAL/LOCUSTS/LOCFAQ.htm#q5.

———————————————————————————————————

ENGLISH

They will emerge from their graves with downcast eyes, like swarming locusts. (Qur’an, 54:7)

This verse describes all people’s situation in the Hereafter as one resembling swarming locusts. There is great wisdom in this simile.

A great deal of information was obtained about locusts in the twentieth century by conducting wide-ranging studies using micro-cameras. Locust swarms contain huge numbers of individual locusts that behave as a single body. Coming together in swarms that are kilometres long and wide, they look just like a dark cloud. It has been established, for instance, that a single swarm of desert locusts can cover 1,200 square kilometres (460 square miles) and contain between 40 and 80 million locusts per square kilometre.157

In addition, they deposit their eggs in sandy soils like seeds and, after the larvae have remained underground for a long period of time, they all emerge together. After digging a 10-15 cm-long tunnel in the ground, a female locust lays 95-158 eggs at once. Females can lay eggs at least three times in their lifetime. When the larvae have matured after 10-65 days, depending on the air temperature, they emerge in a large group. Up to 1,000 egg pods have been found in one square metre. Locust swarms are large enough to cover several hundred square kilometres, with the number of adult locusts per square kilometre varying from between 40 to 80 million.158Their long underground existence and sudden emergence in vast numbers all at the same time may resemble the resurrection of human beings on the Day of Judgement. (Allah knows best.)

Today, locusts are being studied by special units, which employ remote control imaging systems. Even NASA satellite data are used to identify areas in Africa where desert locust colonies have developed. Thanks to satellite data, it is possible to carry out wide-ranging research on land and in space over an 18 million square kilometre area.

As we have seen, the fact that the Qur’an made such a comparison at a time when these technologies did not exist is one of the proofs that it is the revelation of the Omniscient Allah.

157. “The Reach of the Desert Locust,” http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Locusts/locusts2.html.

158. Frequently Asked Questions, Desert Locust Information Service, www.fao.org/NEWS/GLOBAL/LOCUSTS/LOCFAQ.htm#q5.