Kujdes: Thuhet estaGfirullah e jo estaKfirullah

0
2145

TË KEMI KUJDES:
SHQIPTIMI I DREJTË “ESTAGFIRULLAH”
ËSHTË SHUMË I RËNDËSISHËM

Është vërejtur se disa njerëz gabimisht e shqiptojnë istigfarin, përkatësisht, fjalën “Estagfirullah”, që përkthehet nga arabishtja: O Allah, më fal! ose: Kërkoj falje nga Allahu.

Pasiqë besimtari musliman dhe besimtarja muslimane duhet çdo ditë sa më shpesh ta shqiptojnë fjalën e istigfarit, është e domosdoshme që këtë fjalë të dimë ta përdorim si duhet.

Disa njerëz e shqiptojnë gabimisht “Estakfirullah” (duke e përdorur shkronjën K, në vend të shkronjës G), që nuk është e saktë dhe nuk ka fjalë të tillë në gjuhën arabe.

Nëse do ta përkthenim me një përkthim të lirë, ajo do të thotë: “Kërkoj nga Allahu kufër (mosbesim)!” Allahu na ruajtë!

Duke e shqiptuar këtë fjalë i humbet kuptimi dhe thuhet diçka që është e përshtatshme, apo që është mëkat. (Fjala “kefere” do të thotë, të mbulohet diçka, kurse në Kur’an për jobesimtarët thuhet “kuffar” ose “kafirun”, që do të thotë, ata që e mbulojnë të vërtetën.)

Le të jemi të kujdesshëm, ta lexojmë si duhet Kur’anin dhe dhikrin, dhe të kërkojmë falje për mëkatet tona prej Atij i Cili fal!

Përshtati: Miftar Ajdini.