Hapat praktikë për braktisjen e duhanit

0
57

1- Ndryshimi konsiderohet prej planeve më të rëndësishme për braktisjen e duhanit. Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë ç’kanë në vetvete” (Rad, 11). Ti duhet të ndryshosh pikëpamjen tënde rreth duhanit, ta konsiderosh epidemi dhe sëmundje nga e cila duhet të çlirohesh.

2- Lutja me sinqeritet. Allahu thotë: “Nëse nga Allahu të godet ndonjë fatkeqësi, atëherë askush përveç Tij nuk mund të të shpëtojë. E, nëse të dhuron ndonjë mirësi, dije se vetëm Ai është i Fuqishëm për çdo gjë.” (Enam, 17). Nga kjo fatkeqësi askush nuk mund të të shpëtojë përveç Allahut të Lartësuar.

3- Orvatu të largohesh nga duhanpirësit sa më shumë, me përpjekjen e braktisjes së tij përfundimisht dhe përsëriti përpjekjet ngase disa përpjekje mund të dështojnë, kështu që patjetër duhet vazhdimësi përpjekjesh. Mos thuaj u përpoqa dhe dështova, por thuaj do të vazhdoj derisa Allahu ta largojë këtë të keqe nga unë.

4- Varësia thjesht është një iluzion! Mos imagjino se nuk ke mundësi ta braktisësh këtë ves të keq. Madje, gjëja më e lehtë është braktisja e duhanit, por me mbështetjen tek Allahu, me nisjen e leximit të Kuranit, me meditimi nga leximi i tij dhe gjithnjë të kujtuarit e hadithit të Pejgamberit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, “Kush lë diçka për hir të Allahut, Ai ia kompenson atij me diçka më të mirë se ajo.”
Në fund, ky hadith madhështor ka qenë shkak për krijimin e ndryshimit të madh në jetën besimtarëve, përse nuk e bën shkak për ndryshimin e jetës tënde dhe ta braktisësh këtë duhan vrasës?

Përgatiti: Almedin Ejupi/klubikulturor/kohaislame