Adhurimi (ibadeti) në kohë sprovash

0
108

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Adhurimi në kohë sprovash është sikurse migrimi tek unë!” (Muslimi)

Të bësh Ibadet në kohë sprovash dhe anarkisë është mekanizmi më i mirë që njeriu të ruhet nga devijimet dhe infiltrimet.
Adhurimin (ibadetin) në këto kohë pejgamberi a.s. e ka krahasuar me hixhretin drejt tij, me çka shumë qartë e definon vlerën e këtij akti.

Në fakt, duke bërë çfarëdo lloj ibadeti, ai do të na përkujtoj Zotin tonë, ndërsa vetëdija jonë për Allahun duhet të kontribuoj që ne të mendojmë ndryshe për krijesat e Tij, andaj nuk duhet të bëhemi prej atyre që do t’i dëmtojnë apo do t’u sjellin dëm krijesave të Allahut.

Përshtati: Islampress