A lejohet misvaku dhe parfumi kur je agjërueshem?

0
170

Përgjigje: “E saktë është se përdorimi i misvakut është sunet për agjëruesin, qoftë në mëngjes apo në pasdite. Argument është përgjithësimi i hadithit: “Misvaku është pastrim për gojën dhe kënaqësi për Zotin.” (Buhariu) Dhe hadithi: “Sikur të mos ishte e rëndë për umetin tim, do t’i kisha urdhëruar ta përdorin misvakun para çdo namazi.” (Buhariu)

Po ashtu edhe parfumi është i lejuar për agjëruesin në mëngjes apo pasdite. Pa marrë parasysh se ai parfum është temjan, lëng apo diçka tjetër.

Por nuk lejohet ta thithë me hundë atë parfum që është temjan, sepse ato parfume kanë materie që duken dhe preken, të cilat po qe se thithen me hundë, hyjnë brenda dhe arrijnë në lukth.

Pikërisht për këtë shkak Profeti (alejhi selam) i ka thënë Kajt ibn Sebereut: “Laje hundën mirë përveç nëse je agjërueshëm.” (Ebu Daudi, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibn Maxhe).”

“Kushtet e fesë” Shejkh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)